tin tức-sự kiện

Quyêt định khen thưởng học sinh.

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/ QĐ- THACG

Châu Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v khen thưởng học sinh đạt thành tích cao, năm học 2014- 2015)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường Tiểu học Châu Giang;

Xét đạo đức, khả năng rèn luyện của học sinh;

Theo đề nghị của các giáo viên chủ nhiệm lớp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận và cấp giấy khen cho 228 em học sinh tại Trường Tiểu học A Châu Giang có kết quả cao trong năm học 2014 – 2015.

( Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nhà trường trao Giấy khen và phần thưởng cho học sinh gồm:

- Học sinh hoàn thành tốt nội dung các môn học gồm: 01 giấy khen; 05 quyển vở.

- Học sinh hoàn thành tốt nội dung học tập một môn học gồm: 01 giấy khen, 03 quyển vở.

- Học sinh đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua: 03 quyển vở

Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng trích từ nguồn kinh phí Hội Cha mẹ học sinh và từ ngân sách của nhà trường.

Điều 3. Tất cả các bộ phận có liên quan và các em học sinh có tên ở Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./. .

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chi bộ,BGH: Báo cáo;

- Tổ CM: Thực hiện;

Lưu: VP, CM.

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
( Kèm theo Quyết định số 19/QĐ- THACG)

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung khen thưởng

Ghi chú

1

Đinh Thị Thùy Dương

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

2

Nguyễn Trung Đức

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

3

Lưu Phương Hà

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

4

Vũ Thị Nguyệt Hà

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

5

Vũ Ngọc Hoa

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

6

Đào Huy Hùng

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

7

Vũ Trà My

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

8

Nghiêm yến Nhi

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

9

Lê Thị Như Quỳnh

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

10

Nghiêm Trường Sơn

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

11

Vũ Thị Thơm

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

12

Phạm Mai Anh

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

13

Trần Thị Kim Huệ

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

14

Nguyễn Thị Hồng Ngát

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

15

Vũ Hà Việt Phú

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

16

Nguyễn Đức Thăng

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

17

Nguyễn Thanh Xuân

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

18

Hà Phương Linh

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

19

Nguyễn Phương Linh

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

20

Nghiêm Vũ Thanh Hòa

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

21

Lương Yến Nhi

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

22

Đào Thị Thu Hòa

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

23

An Tấn Minh

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

24

Nghiêm Xuân Phúc

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

25

Phạm Anh Đức

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

26

Lương Tuệ Tâm

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

27

Phạm Thị Thu Duyên

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

28

Nguyễn Phát Đạt

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

29

Nguyễn Thị Bích Liên

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

30

Nguyễn Vũ Thuỳ Linh

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

31

Nguyễn Thu Hà

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

32

Nguyễn Hoàng Hải

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

33

Trần Thị Mai Trang

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

34

Nghiêm Vân Giang

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

35

Phạm Ngọc Ánh

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

36

Nguyễn Gia Hoàng

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

37

Trần Thị Kim Lan

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

38

Lê Nguyễn Hoàng Anh

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

39

Đoàn Như Ngọc

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

40

Đinh Vĩnh Ngọc

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

41

Nghiêm Phương Anh

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

42

Đoàn Thị Kim Chi

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

43

Nghiêm Thị Ngọc Anh

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

44

Nghiêm Xuân Dũng

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

45

Nghiêm Xuân Dưỡng

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

46

Bùi Quốc Lâm

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

47

Đặng Thu Trang

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

48

Vũ Anh Tuấn

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

49

Bùi Minh Vũ

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

50

Nghiêm Khánh Linh

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

51

Phạm Văn Bằng

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

52

Phạm Thị Thùy Linh

2C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

53

Vũ Ngọc Ánh

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

54

Vũ Hoàng Hà

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

55

Trần Thanh Hậu

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

56

Nguyễn Thị Thúy Hường

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

57

Nguyễn Ngọc Lâm

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

58

Nghiêm Yến Nhi

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

59

Nguyễn Đức Mười

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

60

Bùi Quang Minh

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

61

Vũ Thành Phong

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

62

Lê Thị Thu Phương

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

63

Nghiêm Hồng Thái

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

64

Trần Quang Thắng

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

65

Lê Đức Trung

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

66

Vũ Bùi Tiến

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

67

Đinh Công Sơn

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

68

Nguyễn Thảo Vân

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

69

Bùi Hoàng Hải Yến

3A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

70

PhạmThị Hồng Ngọc

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

71

Vũ Tấn Sang

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

72

Trần Hoàng Anh

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

73

Trịnh Kiều Trang

3C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

74

Vũ Ngọc Bách

3C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

75

Triệu Ngọc Liêm

3C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

76

Trần Lệ Quyên

3C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

77

An Nhật Minh

3C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

78

Trịnh Hoài Anh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

79

Vũ Thị Mai Anh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

80

Nghiêm Linh Chi

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

81

Nghiêm Lam Giang

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

82

Trần Thúy Hảo

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

83

Lương Thị Hương

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

84

Đinh Thị Ngọc Linh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

85

Nguyễn Diệu Linh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

86

Nguyễn Phương Linh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

87

Lưu Thanh Luyến

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

88

Bùi Đức Nam

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

89

Vũ Bảo Ngọc

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

90

Lê Lệ Quyên

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

91

Lương Thu Trang

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

92

Nghiêm Huyền Trang

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

93

Nghiêm Thế Trọng

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

94

Vũ Ngọc Yên

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

95

Nguyễn Hà Phương

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

96

Trần Quốc Đức

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

97

Nghiêm Thanh Huệ

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

98

Lê Công Hiếu

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

99

Lê Trung Hiếu

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

100

Nguyễn Phương Thảo

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

101

Nguyễn Minh Thu

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

102

Nguyễn Thế Sơn

4B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

103

Vũ Anh Tú

4C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

104

Trần Tuấn Vũ

4C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

105

Phạm Mạnh Thắng

4C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

106

Phạm Hoàng Nam

4C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

107

Bùi Thị Trà My

4C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

108

Triệu Thạch Lâm

4C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

109

Nghiêm Vân Anh

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

110

Vũ Thị Ngọc Ánh

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

111

Vũ Thị Ngọc Ánh

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

112

An Minh Chi

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

113

Nguyễn Đại Dương

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

114

Nguyễn Trần Quán Đức

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

115

Nghiêm Hương Giang

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

116

Nghiêm Xuân Hưng

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

117

Lê Thị Thùy Hương

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

118

Nguyễn Văn Khải

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

119

Phạm Thị Thanh Khánh

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

120

Phạm Phương Lan

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

121

Lê Thùy Linh

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

122

Hoàng Long

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

123

Lương Xuân Lộc

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

124

Trần Đức Lương

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

125

Triệu Khánh Ly

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

126

Trần Thị Mến

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

127

Bùi Anh Ngọc

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

128

Nghiêm Thanh Thảo

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

129

Trần Thị Hải Yến

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

130

Lã Huệ Linh

5A

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

131

Nguyễn Thúy Hậu

5B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

132

Trần Đức Thọ

5B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

133

Phạm Thị Thu Trang

5B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

134

Nguyễn Thị Tú

5B

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

135

An Thùy Dương

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

136

Nguyễn Văn Ngọc

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

137

Phạm Bich Ngọc

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

138

Phạm Văn Đức

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

139

Đỗ Thị Ngọc Hương

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

140

Vũ Thu Hương

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

141

Nguyễn Hoài Nam

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

142

Trần Thị Thanh Nga

5C

Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học

143

Vũ Thu Giang

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

144

Vũ Hồng Hoan

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

145

Đào Huy Hoàng

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

146

Nghiêm Thị Bích Ngọc

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

147

Nguyễn Thị Huyền Trang

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

148

Bùi Trần Bảo Việt

1A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

149

Bùi Thành Điệp

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

150

Bùi Tiến Dũng

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

151

Lê Thị Thu Hoà

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

152

Phạm Hà Linh

1B

Có ý thức và trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản

153

Nguyễn Tài Tuệ

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

154

Triệu Phương Thảo

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

155

Bùi Hà Anh Thư

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

156

Nguyễn Thu Hà

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

157

Bùi Ngọc Huyền Trang

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

158

Nguyễn Như Quỳnh

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

159

Nguyễn Quang Minh

1B

Có tiến bộ vượt bậc trong môn Tiếng Việt

160

Hà Yến Vi

1B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

161

Phạm Thị Diệu Quỳnh

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

162

Nguyễn Hồng Nhung

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

163

Đoàn Hồng Sơn

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

164

Nguyễn Thị Mĩ Hoa

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

165

Lưu Trung Hiếu

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

166

Lưu Văn Quý

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

167

Trần Thanh Huyền

2A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

168

Nguyễn Huy Hoàng

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

169

Trần Thị Loan Phượng

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

170

Nguyễn Thị Thu Huyền

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

171

Nguyễn Thị Tú Quyên

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

172

Nguyễn Thu Hiền

2B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

173

Nguyễn Xuân Bắc

3A

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán

174

Lê Thành Công

3A

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt

175

Trần Hải Đăng

3A

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt

176

Trần Thị Diệu Linh

3A

Có tiến bộ trong học tập môn Tiếng Việt

177

Nguyễn Thị Đang Phượng

3A

Học tập tốt nội dung môn Tiếng Việt

178

Nguyễn Văn Toàn

3A

Học tập tốt nội dung môn Toán

179

Nguyễn Hà Nam

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

180

Lưu Quang Lộc

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

181

Trần Thị Cẩm Ly

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt

182

Nguyễn Thị Thu Thủy

3B

Hoàn thành tốt môn Đạo đức, TN&XH

183

Vũ Thanh Tùng

3B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán

184

Nguyễn Văn Vỹ

3B

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán

185

Lê Tuấn Vỹ

3B

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán

186

Nguyễn Nhật Anh Đạt

3C

Có sáng tạo say mê hoàn thành môn Mỹ thuật

187

Đỗ Ngọc Tuyết

3C

Có sáng tạo say mê hoàn thành môn Âm nhạc

188

Nguyễn Thị Hồng Nhung

3C

Có sáng tạo say mê hoàn thành môn Âm nhạc

189

Vũ Đức Lâm

3C

Có sáng tạo say mê hoàn thành môn Mỹ thuật

190

Vũ Thị Uyển Nhi

3C

Có sáng tạo say mê hoàn thành môn Mỹ thuật

191

Vũ Hải Đạt

3C

Có sáng tạo say mê hoàn thành môn Mỹ thuật

192

An Thị Vân Anh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Khoa học

193

Lương Công Tuấn Anh

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt

194

Nghiêm Thành Công

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt

195

Lương Minh Hoàn

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt

196

Vũ Tiến Hưng

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt

197

Trần Đức Liêm

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, môn Khoa học

198

Nguyễn Hà Nam

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học

199

Bùi Đại Việt

4A

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt

200

Nghiêm Đức Thắng

4A

Hoàn thành tốt nội dung môn Âm nhạc

201

Trần Thị Ngọc Ánh

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

202

Nguyễn Thành Đạt

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

203

Lê Ngọc Lan

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

204

Nguyễn Thị Hồng Nhung

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

205

Đỗ Anh Tuấn

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

206

Vũ Thị Phương Thu

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

207

Lê Huy Hoàng

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

208

Nguyễn Huy Hoàng

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Việt

209

Phạm Anh Tú

4C

Hoàn thành tốt nội dung môn Toán

210

Triệu Thị Thanh Thảo

4C

Hoàn thành tốt nội dung môn Tiếng Việt

211

Lê Thành Nam

4C

Hoàn thành tốt nội dung môn Toán

212

Bùi Thanh Phương

4C

Có tiến bộ trong học tập môn Tiếng Anh, Tiếng Việt

213

Lê Thu Hà

5A

Có tiến bộ vượt bậc trong môn Toán

214

Triệu Hà My

5A

Hoàn thành nội dung học tập môn Hát nhạc

215

An Ngọc Phương Thảo

5A

Có tiến bộ vượt bậc trong môn Toán

216

An Trần Thu Trang

5A

Có tiến bộ vượt bậc trong môn Toán

217

Nghiêm Thị Huyền Trang

5A

Có tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp

218

Hà Quang Đình

5B

Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học và Mĩ thuật

219

Trần Thị Kim Anh

5B

Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt

220

An Mạnh Hùng

5B

Luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập

221

Nguyễn Quốc Huy

5B

Có ý thức tự quản cao

222

Lương Thị Mỹ Lệ

5B

Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt

223

Nguyễn Xuân Nghĩa

5B

Hoàn thành tốt môn Toán

224

Lê Hồng Quân

5B

Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản

225

Nguyễn Văn Thành

5B

Hoàn thành tốt ND học tập môn Khoa học và môn Âm nhạc

226

Vũ Trường Thịnh

5B

Hoàn thành tốt ND học tập môn Toán

227

Nguyễn Thị Thanh Hoài

5C

Có tiến bộ trong học tập môn Tiếng Việt

228

Hoàng Thị Mai Lan

5C

Có tiến bộ trong học tập môn Tiếng Việt

Châu Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL