tin tức-sự kiện

Quyết định thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số ..../2014/QĐ- THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học

Năm học: 2013 - 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ công văn số 42/GD ĐT về việc hướng dẫn triển khai nghiên cứu đánh giá các đề tài, sáng kiến năm học 2013 – 2014 của Phòng GD& ĐT Duy Tiên;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của trường Tiểu học A Châu Giang

Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên.

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn của trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2013 - 2014 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm đặt tại Trường Tiểu học A Châu Giang. Thời gian làm việc của Hội đồng từ 7 giờ 30 phút ngày 03/4/2014 đến hết ngày 05/4/2014

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Phòng GD-ĐT Duy Tiên (để b/c )

- Lưu VT

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ CÁC THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

NĂM HỌC: 2013 – 2014

(Kèm theo Quyết định số:………………..)

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ khối

Nhiệm vụ

01

Vũ Thị Minh Huệ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Lê Thị Thúy

Phó hiệu trưởng

Phó ban

03

Trần Thị Nguyệt Minh

Phó hiệu trưởng

Thư ký

04

Hoàng Thị Hải

Tổ trưởng

4+5

Ủy viên

05

Lê Thị Kim Dung

Tổ trưởng

2+3

Ủy viên

06

Vũ Thị Hằng

Tổ trưởng

1

Ủy viên

* Tổng cộng danh sách có 06 thành viên

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL