tin tức-sự kiện

Kế hoạch hội đồng trường

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NHIỆM KÌ: 2013 – 2018

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ vào Quyết định số 141 /QĐ- GDĐT ngày 22/10/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy tiên về việc công nhận Hội đồng trường, trường Tiểu học thị A Châu Giang;

Hội đồng trường xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

A. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ.

I. Mục tiêu, phương hướng chung:

Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước nhất là Giáo dục - Đào tạo cho mọi tập thể, cá nhân CBCC và học sinh góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ GD-ĐT theo cấp học đáp ứng yêu cầu cách mạng CNH-HĐH đất nước.

II. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường:

1. Xem xét, phê chuẩn mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp của nhà trường thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt yêu cầu chính xác phù hợp, sát thực, kết quả. Từ đó bắt buộc các tập thể, cá nhân CBVC phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc kết quả cao nhất.

2. Theo quyền hạn chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường dưới sự lãnh đạo của các cấp Đảng, chính quyền, các ngành HĐT phải tuân thủ tuyệt đối, toàn diện,cụ thể mục tiêu HĐT phê chuẩn:

Trường tiểu học thị A Châu Giang từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017- 2018 phải nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu sau:

*Phổ cập giáo dục THĐĐT:

- Duy trì và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Huy động trẻ 6 tuổi đến 14 tuổi ra lớp 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học 100%

- Có bộ hồ sơ phổ cập đầy đủ, khoa học, số liệu chính xác.

- Xếp thứ 6/24 đơn vị; giữ vững PCGDTHĐĐT mức 2; phẫn đấu đạt phổ cập mức độ 3.

* Giáo dục toàn diện: Thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng của từng năm học và có kế hoạch cụ thể.

* Danh hiệu thi đua

+ Tập thể:

- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Trường: Tập thể lao Tiên tiến.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc

- Liên đội vững mạnh xuất sắc

Những năm tiếp theo phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và nâng cao chất lượng của từng tiêu chuẩn: CSVC; trình độ đào tạo của giáo viên.

3. Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng các cấp, của chi bộ, nghị quyết của Hội nghị CBCC. Hội đồng trường đồng ý phê chuẩn những chủ trương, chỉ tiêu GD- giảng dạy thực hiện các nhiệm vụ năm học đó là: HĐT giao trách nhiệm cho BGH, HĐ tư vấn, BCH Công đoàn, các trưởng đầu ngành do nhà trường chủ trì nghiên cứu xem xét bố trí giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể với tinh thần dân chủ, công khai- công bằng- hiệu quả, đạt yêu cầu " Sức khoẻ - năng lực - bằng cấp". Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, thực hiện chức năng quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao.

HĐT hoàn toàn nhất trí các chỉ tiêu mục tiêu GD- giảng dạy đã thông qua Nghị quyết yêu cầu trường và các tổ chức liên quan kết hợp chặt chẽ, chủ động thay đổi phương pháp tổ chức dạy học đúng quy trình, đủ số môn, số tiết biên chế và kế hoạch năm học.

Những năm tiếp theo HĐT sẽ tổ chức đúc rút kinh nghiệm- mở hội nghị bổ sung nghị quyết giải quyết cụ thể chi tiết đó là:

Tiếp tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, thi đua dạy tốt, học tốt. Duy trì và nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng HSG, chất lượng đội ngũ giáo viên.

4. Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD và các tổ chức liên quan.

Từ năm học 2013-2014 HĐT yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải phát huy nội lực, đồng thời nhạy bén đón nhận các điều kiện ngoại lực để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình đạt kết quả cao nhất.

Căn cứ vào Nghị quyết của chi bộ , Nghị quyết của hội nghị CBCC, Quyết định của Đại hội các đoàn thể, HĐT chuẩn y những nội dung tiêu chí về giáo dục.

Chú trọng quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động nhưng yêu cầu nhà trường phải đầu tư kế hoạch con người, quỹ vốn hỗ trợ để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, bằng phong trào thi đua. Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh năm học 2013 - 2014 và những năm tiếp theo.

Về việc xây dựng XHHGD: HĐT sẽ chủ động tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND, phối hợp với các trường đóng trên địa bàn, các đoàn thể hữu quan xúc tiến mạnh mẽ công tác XHHGD. Với nhà trường Tiểu học A Châu Giang có trách nhiệm đóng vai trò chủ đạo hưởng ứng tích cực công tác XHHGD, động viên CBCC và HS tham gia thường xuyên, hiệu qủa.

Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ HS, lồng ghép phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” để đạt kết quả cao nhất.

Tiếp tục huy động sự đóng góp của tập thể CBCC, phụ huynh học sinh, các tập thể và cá nhân liên quan . Hỗ trợ sức người, sức của, củng cố CSVC phòng học, phòng chức năng, từng bước nâng cao các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Để góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, HĐT đồng ý nghị quyết của hội nghị CBCC đề ra để công tác PCGDTHĐĐ mức độ 2 Chăm lo duy trì tổ chức quản lý, giáo dục học sinh kết hợp cùng các tổ chức khác xây dựng môi trường giáo dục góp phần có hiệu quả trong việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT trong những năm tiếp theo và nâng cao trình độ dân trí thêm một bước.

5. Về việc huy động nguồn lực cho nhà trường:

Trên cơ sở của BGH, hội nghị CBCC đã có nghị quyết, HĐT hoàn toàn nhất trí những chủ trương, giải pháp về huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, mục tiêu Giáo dục - Đào tạo theo cấp học, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ năm học thành công.

HĐT lưu ý BGH, BCH Ban đại diện cha mẹ học sinh hội cha mẹ học sinh phải thường xuyên dựa vào phụ huynh, phát huy tôn trọng quyền làm chủ tự nguyện, tự giác tham gia sức người, sức của giải quyết những khó khăn, những đề nghị hợp tình hợp lý.

Đặc biệt phải tuyệt đối xin ý kiến chuẩn y của Đảng uỷ, HĐND, UBND thị để tổ chức thực thi đúng quy trình, quy định. HĐT nhất trí BGH kêu gọi toàn thể CBCC, phụ huynh học sinh góp công, của xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Trang trí lớp học, cảnh quan trường học cụ thể:

- Đóng thêm bàn đôi, ghế đơn cho học sinh, xây dựng thêm các phòng chức năng.

- Tập trung xây dựng cảnh quan sư phạm bảo vệ tôn tạo các bồn hoa cây cảnh đẹp hơn, quét vôi ve trang trí lại phòng học sáng sủa hơn.

6. Về huy động tài chính, tài sản nhà trường.

HĐT đã nghiên cứu và xem xét nghị quyết của hội nghị CBCC. Căn cứ vào thực tế của nhà trường, thực tế của địa phương. HĐT quyết định:

a. Đề nghị Đảng uỷ, HĐND, UBND cho phép nhà trường được huy động sức đóng góp của các bậc phụ huynh và học sinh hỗ trợ xây dựng" Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Trang trí lớp hoc theo mô hình VNEN. Thông qua hội nghị và Đại hội phụ huynh theo đề nghị của nhà trường, Đaị hội phụ huynh hoàn toàn nhất trí các khoản đóng góp cụ thể là:

- Vệ sinh: 9000đ/em/năm.

- Tiền học buổi 2: 7000đ/em/buổi.

Các khoản quỹ khác: Do ban chấp hành phụ huynh cha mẹ học sinh quản lí thu chi nhà trường giám sát - UBND thị phê chuẩn. Bao gồm:

- Bảo vệ: 55.000đ/em/năm.

HĐT yêu cầu kế toán, thủ quỹ, phải làm đúng quy trình, nguyên tắc thu chi, dân chủ công khai, công bằng, hiệu quả.

7. Về công tác tổ chức nhân sự.

Kể từ năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo, HĐT quyết định đồng ý phê chuẩn Nghị quyết hội nghị CBCC về việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể và từng cá nhân. Song HĐT lưu ý BGH phải thường xuyên làm tốt quy trình dân chủ, công khai, công bằng, đúng định hướng (Sức khoẻ, phẩm chất, năng lực, bằng cấp). Đồng thời BGH phải kết hợp với các tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên theo dõi kiểm tra và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia trong những năm tiếp theo.

HĐT đề nghị BGH, các tổ chức trưởng chuyên môn, hội đồng tư vấn phối kết hợp với các đoàn thể để tuyên truyền động viên cho từng cá nhân CBCC và học sinh nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy - học đạt các chỉ tiêu lên lớp,hoàn thành chương trình Tiểu học, học sinh giỏi, GV giỏi, theo chỉ tiêu đã xây dựng.

HĐT yêu cầu nhà trường phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

HĐT đề nghị nhà trường. BGH hết sức quan tâm, giúp đỡ đầu tư con người, nguồn vốn để các ban ngành, đoàn thể hoạt động đúng quy trình, có hiệu quả. Trước mắt HĐT lưu ý:

- Nhà trường phải thực tốt Điều lệ nhà trường Tiểu học, các điều khoản đã quy định.

- Các chủ trương của UBND Tỉnh, chế độ báo cáo, thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh, các ngành về chế độ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu quả.

BGH phải có kế hoạch tạo nguồn, xây dựng CBCC kế cận theo yêu cầu hiện tại trước mắt và lâu dài, đúng hướng, đúng kế hoạch, đúng người, đúng đối tượng kế tục sự nghiệp GD&ĐT.

8. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐT.

HĐT căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học, các điều khoản đã ban hành yêu cầu:

- 100% các thành viên trong HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện Nghị quyết HĐT đầy đủ, nghiêm túc.

- 100% các thành viên trong HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết HĐT đầy đủ nghiêm túc.

- 100 % các thành viên trong HĐT phải tận tâm, quyết tâm, đồng tâm thực hiện nhiệm vụ của HĐT trong năm học 2013 - 2014 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu từng cấp học và năm học.

- Theo hàng quý, năm HĐT phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBVC và HS thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ánh kịp thời để ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ hiệu quả.

- HĐT phải có nội dung kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi nghị quyết của mình.

+ Về chính quyền: Trưởng Ban đức dục, trí dục, HĐTĐ khen thưởng, hội đồng tư vấn, CSCC, thu chi tài chính, công tác tham mưu, chỉ đạo chung do đồng chí Kiều Thị Mai đảm nhận và trực tiếp giao nhiệm vụ cho các thành viên cùng tổ chức thực hiện (theo đúng sự phân công và giao nhiệm vụ do hội nghị CBCC đã đưa vào nghị quyết) HĐT chấp nhận.

+ Tổ chức đoàn thể: Do BCH Công đoàn chủ trì, Đ/C Phạm thị Hợp chịu trách nhiệm chính tuyên truyền động vên thực hiện đúng chức năng của mình được giao.

+ Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác phổ cập, cơ sở vật chất, chất lượng khối 1,2,3, trưởng ban văn thể mĩ và lao động, chữ viết đẹp của học sinh: Do Đ/C Trần Thị Nguyệt Minh – Thành viên hội đồng đảm nhận, chỉ đạo.

+ Phụ trách chất lượng học sinh khối 4,5; chữ viết đẹp của giáo viên, học sinh giỏi khối 4,5; trưởng ban đức dục: Do Đ/C Lê Thị Thúy phụ trách.

+ Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Tiểu ban văn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Do Đ/C Vũ Thị Thúy phụ trách.

+ Phụ trách học sinh giỏi lớp 4,5; công tác công Đoàn. Do Đ/C Lê thị Thúy phụ trách.

+ Phụ trách chuyên môn khối 1, công tác Đoàn, Đội, công Đoàn. Do Đ/C Vũ Thị Hằng phụ trách.

+ Phụ trách giảng dạy môn Tiếng Việt, Toán chất lượng học sinh giỏi khối 4, công tác Đoàn, Đội. Do Đ/C Trịnh Thị Phú phụ trách.

+ Phụ trách công tác tài chính, kế toán (thu, chi): Do Đ/C Trương Thị Mai Phương phụ trách.

Hàng kỳ, hàng năm HĐT phải tổ chức sơ kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết quả đưa ra các giải pháp giúp nhà trường, BGH thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của chi bộ, của hội nghị CBCC, của HĐT đạt kết quả tốt hơn.

B. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên tuyên truyền mỗi CBCC, mỗi thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các nghị quyết của HĐT.

HĐT phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, chủ quan làm việc qua loa hoặc chung chung.

- Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, dứt điểm.

- Đặc biệt tìm tòi các giải pháp kiểm tra, thanh tra việc thực thi của các tập thể, cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét và đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét và xử lí.

Trên đây là toàn bộ bản kế hoạch của HĐT nhiệm kỳ 2013 - 2018. Chúng tôi đề nghị:

1. Chi bộ nhà trường phải thực sự quan tâm đến việc đề ra Nghị quyết hàng thàng, hàng quý để HĐT có điều kiện lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình theo Luật định.

2. Nhà trường, các tổ chức liên quan cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 – 2018 với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

3. Nhà trường, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, về kinh phí để các thành viên Hội đồng trường hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Châu Giang, ngày 25 tháng10 năm 2013

TM/ HĐT

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL