tin tức-sự kiện

Biên bản đánh giá hiệu trưởng

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.

Ngày 24 tháng 5 năm 2014 Hội đồng trường Tiểu họcA Châu Giang Duy Tiên Hà namtiến hành đánh giá chuẩn Hiệu trưởng. năm học 2013 - 2014.

Thời gian bắt đầu: Lúc 14 giờngày 24 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Văn phòng trường.

Thành phần tham dự : Toàn thể Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên (Gồm 29 đồng chí)

Chủ trì (chủ toạ): Đ/c Phạm Thị Hợp – Chủ tịch Công đoàn trường.

Thư kí: Đ/c Lê Thị Thuý – Phó hiệu trưởng

Nội dung:

1. Đồng chí: Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả tự đánh giá trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Tổng điểm tự đánh giá: 162 điểm. Xếp loại: Xuất sắc.

- Đ/c hiệu trưởng nêu ra các minh chứng cho kết quả tự đánh giá của mình.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia đóng góp ý kiến:

Cán bộ - giáo viên trong nhà trường tiến hành đánh giá hiệu trưởng theo phiếu in sẵn

3. Tổng hợp ý kiến:

- Ý kiến của các Phó hiệu trưởng, đại diện cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp ý kiến, gồm các ý kiến sau:

+ Điểm mạnh:

Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trung thực và tâm huyết với nghề nghiệp. Có năng lực quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường tốt.

Có tinh thần tự học nâng cao trình độ.

Gần gũi, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp.

+ Điểm yếu: Việc xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược lâu dài còn hạn chế.

- Tổng hợp điểm đánh giá: Tổng số điểm 175 điểm, xếp loại: Xuất sắc.

- Phân tích các ý kiến góp ý, đánh giá cho hiệu trưởng theo kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ý kiến của đồng chí hiệu trưởng: Cám ơn những góp ý chân thành của hội đồng sư phạm và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân.

Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

CHỦ TRÌ

Phạm Thị Hợp

Châu Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2014

THƯ KÝ

( Đã ký)

Lê Thị Thúy

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL