tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THA CHÂU GIANG

Số: ...../KH-THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày .... tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về Thanh tra, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục,

Công văn số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019; Công văn số 1467/SGDĐT-TTr ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra của Phòng GD&ĐT năm học 2018 - 2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019;

Căn cứ hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên;

Trường tiểu học A Châu Giang công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018 -2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐNN, UBND huyện quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Phòng giáo dục quan tâm, giúp đỡ nhà trường về chuyên môn, về vật chất để nâng cao chất lượng trí dục, nhất là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết nhất trí, say mê chuyên môn và có năng lực sư phạm.

- Cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến việc đào tạo tài năng cho huyện nói chung và cho nhà trường nói riêng.

- 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, có trình độ nghiệp vụ tay nghề vững vàng. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Tỉ lệ GV/lớp đạt 1,36%.

- Nhà trường có đầy đủ các văn bản hư­ớng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác thanh tra, kiểm tra.

- Nhà trường có đủ phòng học và các phòng chức năng theo yêu cầu. Đảm bảo rộng, đủ ánh sáng, quạt điện cho HS học tập. Cơ sở vật chất đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; khu sân chơi, bãi tập rộng, đảm bảo về cơ sở vật chất cho trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Năm học 2018 - 2019 nhà trường thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) đối với khối 2, 3,4 và khối 5.

2. Khó khăn

Ban kiểm tra nội bộ chưa nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra.

Một số thành viên trong Ban kiểm tra nhà tr­ường trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm lớp nên gặp khó khăn trong việc điều động đi làm nhiệm vụ kiểm tra.

Số giáo viên nghỉ sinh con trong năm học là 02 đồng chí. ( Kỳ I: 01 đồng chí; Kỳ II: 01 đồng chí)

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Công tác KTNB nhằm giúp Thủ trưỏng đơn vị tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện và làm tốt công tác quản lý của đơn vị.

Công tác KTNB phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng, nhằm mục đích:

 • Đối với giáo viên: Thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
 • Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường: Thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Thủ trưởng đơn vị đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân tập thể.
 • - Đối với nhà trường: Thủ trưởng đơn vị tự kiểm tra và tự điều chỉnh công tác quản lý góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

Công tác KTNB tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban KTNB kiếm tra).

 • Tập trung vào các giải pháp hữu hiệu và kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực của đơn vị, cá nhân trong ngành giáo dục tại các địa phương. Thực hiện tốt việc xử lý và điều chỉnh sau kiểm tra về những thiếu sót, những sai phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đối mới giáo dục trong tình hình hiện nay.
 • Chuẩn hóa hoạt động kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định.

III. PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC KTNB

 • Kiểm tra thường xuyên: thực hiện thường xuyên, cùng với các hoạt động quản lý, được thực hiện linh hoạt và bằng nhiêu phương pháp khác nhau.
 • Kiểm tra theo kế hoạch: theo trình tự thủ tục đã được quy định của cơ quan quản lý cấp trên, có lưu hồ sơ đầy đủ.

IV. NỘI DUNG

1. Kiểm tra cơ quan, đơn vị

Kiếm tra việc xây dựng Kế hoạch năm học và tố chức Kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Kiếm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông, giáo dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phố biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác KTNB và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động

 1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo

Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục về quản lý chuyên môn, việc đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng, công tác tài chính, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra.

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (các kế hoạch của nhà trường và các tổ, bộ phận để thực hiện nhiệm vụ năm học).
 • Việc thực hiện công tác sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học;
 • Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể, công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục.
 • Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật vê thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chông tham nhũng.
 • Chỉ đạo và thực hiện công tác KTNB; công tác hành chính, tài chính, quản lý tài sản của nhà trường.
 • Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm.
  1. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

1.2.1. Các nội dung kiểm tra:

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

+ Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

 • Kết quả công tác được giao:

+ Hồ sơ của giáo viên theo điều lệ trường Tiểu học

+ Thực hiện quy chế chuyên môn:

Việc thực hiện quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT.

Việc tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; hồ sơ chuyên môn của giáo viên. Thực hiện Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT, mô hình trường học mới VNEN; đổi mới phưong pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi và các cuộc thi khác của các cấp theo hướng dẫn và các quy định hiện hành.

+ Trình độ giáo viên (qua việc xem xét trình độ, kỹ năng vận dụng, phương pháp giảng dạy, thông qua dự giờ thăm lớp); kết quả giảng dạy (sự tiến bộ của học sinh, kết quả kiểm tra do giáo viên phụ trách giảng dạy trực tiếp...).

+ Khả năng tự học tập, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ.

Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

1.2. 2. Chỉ tiêu

- Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của GV

Học kỳ I: Kiểm tra 03 đ/c

Học kỳ II: Kiểm tra 03 đ/c

1.2.3. Biện pháp

Củng cố, kiện toàn tổ chức Ban kiểm tra nội bộ nhà tr­ường, đẩy mạnh nghiên cứu học tập các văn bản h­ướng dẫn chỉ đạo nắm vững nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Sắp xếp thời gian kiểm tra phù hợp, không chồng chéo, dồn ép mà có đều ở các tháng trong năm học. Duy trì lịch kiểm tra theo đúng kế hoạch.

Bố trí chuyên môn, sắp xếp thời gian hợp lý cho những ng­ười đuợc phân công làm nhiệm vụ đi kiểm tra, chi trả chế độ theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình kiểm tra chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên, đề ra biện pháp khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại.

Qua kiểm tra nêu đ­ược các điển hình tốt và tạo điều kiện nhân rộng các điển hình đó.

2.3 Kiểm tra các hoạt động phục dạy học, giáo dục của viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục

- Việc thực hiện nhiệm vụ năm học,

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ, tình hình sử dụng đội ngũ,

- Khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất - kỹ thuật,

- Thực hiện nội dung chương trình giáo dục toàn diện: đạo đức, thẩm mỹ, thể chất; chăm sóc nuôi dưỡng; các hoạt động như hoạt động ngoài giờ lên lóp, công tác Đoàn, Đội, hoạt động xã hội, kết quả xếp loại hạnh kiểm, đánh giá người học.

3. Kiểm tra hoạt động các tổ/khối chuyên môn; các bộ phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn phòng...

3.1. Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

- Hồ sơ chuyên môn (kế hoạch tổ, nhóm chuyên môn; chất luợng giảng dạy thực hiện các chuyên đề tổ chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm...);

- Công tác quản lý, điều hành của tổ trưởng, nhóm trưởng;

- Việc thực hiện nền nếp chuyên môn, tham mưu với lãnh đạo trường trong việc đề xuất các giải pháp để xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn;

- Tổ chức và triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, theo dõi việc thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên;

- Việc thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn: dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh, sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

3.2. Kiểm tra công tác mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, công tác thư viện, công tác kế toán, tài chính và tài sản.

- Kế hoạch mua sắm thiết bị theo nhu cầu dạy và học, việc tham mưu xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; việc khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Công tác thư viện: cơ sở vật chất phục vụ thư viện; việc sắp xếp, bố trí sách, tài liệu; số lượng sách, báo, tạp chí, tranh ảnh giáo dục.

- Hoạt động của cán bộ thư viện.

- Kiểm tra việc thu, chi, sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định.

3.3. Kiểm tra hoạt động của tổ Văn phòng, văn thư hành chính

- Việc soạn thảo, lưu trữ công văn;

- Việc quản lý và sử dụng con dấu;

- Việc quản lý các hồ sơ sổ sách hành chính (theo quy định Điều lệ trường Tiểu học).

4. Kiểm tra học sinh

4.1. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo Điều lệ trường tiểu học.

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong Điều lệ trường học (của từng cấp học, bậc học và các quy định mới theo từng năm học);

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lóp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

4.2. Chỉ tiêu

Mỗi lớp được kiểm tra ít nhất 02 lần trong năm học theo các nội dung trên. ( Mỗi kỳ 1 lần)

4.3. Biện pháp

Ban kiểm tra nội bộ (chủ yếu cán bộ quản lí) hàng tháng thường xuyên tiến hành kiểm tra nền nếp học sinh.

Ban kiểm tra lên lịch, phân công GV chủ nhiệm kiểm tra chéo giữa các lớp vào đầu học kì I, đầu học kì II và cuối năm học.

Kết quả các đợt kiểm tra đư­ợc dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại lớp, giáo viên chủ nhiệm trong năm học.

5. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp dân và thực hiện đúng quy trình việc tiếp công dân theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT- TTCP, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thực hiện giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo Thông tư sô 06/2013/TT-TTCP, Thông tư 07/2013/TT-TTCP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng 2013; các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; nộp báo cáo theo quý, năm về Phòng GD&ĐT (báo cáo và các biểu mẫu quy định tại Thông tư 03/2013/TT- TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyêt khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch KTNBTH.

- Hiệu trưởng phổ biến công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong nhà trường (mỗi giáo viên có thế tiến hành kiểm tra nhiều hơn 1 lần/năm học) và kiểm tra chuyên đề của 100% giáo viên.

- Định hướng cho các thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn, ... của cấp trên để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.

- Cụ thể hoá kế hoạch KTNBTH trong năm học bằng việc lập kế hoạch theo từng tháng, theo từng đợt. Mỗi nội dung kiểm tra lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.

- Hàng tháng, hiệu trưởng đưa nội dung đánh giá công tác KTNBTH vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp. Cuối học kỳ, cuối năm học, hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác KTNBTH trước Hội đồng sư phạm và báo cáo với cấp trên, ghi chép và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định./.

2. Tiến hành kiếm tra và lập hồ sơ cho cuộc kiểm tra.

2.1. Chuẩn bị kiểm tra

Căn cứ Kế hoạch KTNB của nhà trường, Hiệu trưởng ra Quyết định kiếm tra (thành lập tố kiểm tra) theo nội dung hoặc đối tượng; trưởng đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt; thông báo lịch kiểm tra, chuẩn bị đề cương, tài liệu cho cuộc kiểm tra.

2.2.Tiến hành kiểm tra

Các thành viên thực hiện việc kiểm tra xác minh các nội dung được phân công, lập biên bản, báo cáo kết quả với Trưởng đoàn sau khi đã đối chiếu với các văn bản quy định của pháp luật. Trưởng đoàn tông hợp kết quả báo cáo với người ra Quyết định kiểm tra, tham mưu xây dựng thông báo kết quả hoặc kết luận kiểm tra.

3. Thông báo kết luận kiếm tra (Dán trên bảng tin, thông báo trong cuộc họp cơ quan).

4.Thực hiện xử lý sau kiểm tra.

5. Lưu trữ hồ sơ.

Trên đây là Kế hoạch công tác KTNB của trường tiểu học A Châu Giang, năm học 2018 – 2019.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để báo cáo);

- CBQL, BKTNB, BTTND, TTCM (để thực hiện);

- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tác giả: Hiệu trưởng

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL