tin tức-sự kiện

Quyết định thành lập các tổ

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: ... /QĐ - THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ chuyên môn Tổ 1- Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2015 – 2016 của nhà trường.

Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên và đề nghị của bộ phận chuyên môn trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập tổ chuyên môn Tổ 1 gồm có 6 thành viên trong đó có 1 tổ trưởng và 5 tổ viên.

1. Bà: Vũ Thị Hằng

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A

- Tổ trưởng

2. Bà: Lê Thị Hương Thoa

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B

- Tổ viên

3. Bà: Tô Thị Kim Dung

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C

- Tổ viên

4. Bà: Phạm Thị Hợp

- Giáo viên dạy Âm nhạc

- Tổ viên

5. Bà: Bùi Thị Hồng

- Giáo viên dạy Âm nhạc

- Tổ viên

6. Ông: Nguyễn Xuân Trường

- Giáo viên dạy Thể dục

- Tổ viên

Điều 2. Các thành viên trong tổ 1 thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ trường Tiểu học và kế hoạch năm học của nhà trường.

Điều 3: Các ông ( bà) tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể ngày ký./.

Nơi nhận:

Như điều 1

Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 1

NĂM HỌC 2014 – 2015

(Theo Số: ... /QĐ – THACG ngày 01 tháng 9 năm 2015)

TT

Họ và tên

Dạy lớp (môn)

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Hằng

1A

Tổ trưởng

2

Lê Thị Hương Thoa

1B

Tổ viên

3

Tô Thị Kim Dung

1C

Tổ viên

4

Phạm Thị Hợp

Âm nhạc

Tổ viên

5

Bùi Thị Hồng

Âm nhạc

Tổ viên

6

Nguyễn Xuân Trường

Thể dục

Tổ viên

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: .../QĐ - THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ chuyên môn Tổ 2+3 - Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2015 - 2016 của nhà trường;

Xét phẩm chất năng, lực của giáo viên và đề nghị của bộ phận chuyên môn trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập tổ chuyên môn Tổ 2+ 3 gồm có 7 thành viên trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 5 tổ viên.

1. Bà: Lê Thị Kim Dung

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A

- Tổ trưởng

2. Bà: Vũ Thị Kim Thục

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A

- Tổ phó

3. Bà: Đỗ Thị Hương

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B

- Tổ viên

4. Bà: Nghiêm Thị Thu

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C

- Tổ viên

5. Bà: Vũ Thị Huệ

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B

- Tổ viên

6. Ông: Phạm Anh Tuấn

- Giáo viên dạy mônTin học

- Tổ viên

7. Bà: Trần Thị Hằng

- Giáo viên dạy Mĩ thuật

- Tổ viên

Điều 2. Các thành viên trong tổ 2+ 3 thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ trường Tiểu học và kế hoạch năm học của nhà trường.

Điều 3: Các ông ( bà) tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể ngày ký./.

Nơi nhận

-Như điều 1

-Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 2+ 3

NĂM HỌC 2015 – 2016

(Theo Số: ... /QĐ – THACG ngày 01 tháng 9 năm 2015)

TT

Họ và tên

Dạy lớp (Môn)

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Kim Dung

3A

Tổ trưởng

2

Vũ Thị Kim Thục

2A

Tổ phó

3

Đỗ Thị Hương

2B

Tổ viên

4

Nghiêm Thị Thu

3C

Tổ viên

5

Vũ Thị Huệ

3B

Tổ viên

6

Phạm Anh Tuấn

Tin học

Tổ viên

7

Trần Thị Hằng

Mĩ thuật

Tổ viên

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: .../QĐ - THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ chuyên môn Tổ 4+5- Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2015 - 2016 của nhà trường;

Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên và đề nghị của bộ phận chuyên môn trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập tổ chuyên môn tổ 4+ 5 gồm có 8 thành viên trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 6 tổ viên.

1. Bà: Hoàng Thị Hải

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A

- Tổ trưởng

2. Bà: Trịnh Thị Phú

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A

- Tổ phó

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Anh

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C

- Tổ viên

4. Bà: Vũ Thị Thúy

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B

- Tổ viên

5. Bà: Vũ Thị Quyên

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C

- Tổ viên

6. Ông: Phạm Văn Cường

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B

- Tổ viên

7. Bà: Nghiêm Thị Văn

- Giáo viên dạy Anh văn

- Tổ viên

8. Bà: Nguyễn Thị Mai Loan

- GV phụ đạo dạy Anh văn

- Tổ viên

Điều 2. Các thành viên trong tổ 4+ 5 thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ trường Tiểu học và kế hoạch năm học của nhà trường.

Điều 3: Các ông ( bà) tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể ngày ký./.

Nơi nhận

-Như điều 1

-Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 4+ 5

NĂM HỌC 2015 -2016

(Theo Số: ... /QĐ – THACG ngày 01 tháng 9 năm 2015)

TT

Họ và tên

Dạy lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Thị Hải

5A

Tổ trưởng

2

Trịnh Thị Phú

4A

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Kim Anh

5C

Tổ viên

4

Vũ Thị Thúy

5B

Tổ viên

5

Vũ Thị Quyên

4C

Tổ viên

6

Nghiêm Thị Văn

Anh văn

Tổ viên

7

Nguyễn Thị Mai Loan

Anh văn

Tổ viên

8

Phạm Văn Cường

4B

Tổ viên

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: .../QĐ - THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Văn phòng - Năm học 2015 -2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2015 – 2016 của nhà trường;

Xét năng lực của cán bộ, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổ Văn phòng gồm có 2 thành viên trong đó có 1 tổ trưởng và 1 tổ viên.

1. Bà: Bùi Thị Định

- Nhân viên thư viện

- Tổ viên

2. Bà: Trương Thị Mai Phương

- Kế toán

- Tổ trưởng

Điều 2. Các thành viên trng Tổ Văn phòng thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ trường Tiểu học và kế hoạch năm học của nhà trường.

Điều 3: Các ông ( bà) tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể ngày ký./.

Nơi nhận

-Như điều 1

-Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT

Họ và tên

Dạy lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Thị Định

Thư viện

Tổ viên

2

Trương Thị Mai Phương

Kế toán

Tổ trưởng

Châu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL