tin tức-sự kiện

Kế hoạch năm học 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013- 2014

- Căn cứ vào Chỉ thị số 3004/CT – BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014.

- Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ công văn số 1280/SGDĐT- GDTH ngày 4 tháng 9 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với cấp Tiểu học.

- Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với cấp tiểu học. Trường Tiểu học A Châu Giang đã thực hiện chỉ đạo tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013 - 2014.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.

1. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THĐĐT

Năm học 2013 – 2014 trường đã duy trì 14 lớp với tổng số 356 học sinh. Nhà trường đã làm tốt công tác duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học. Có biện pháp tích cực dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật học hoà nhập. Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được nâng lên.

Kết quả:

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt tỷ lệ: 51/51 = 100%.

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 81/81 = 100%.

- Nhà trường được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ2.

2. TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”.

- Tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên học chính trị trong hè. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước; 100% giáo viên và học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Học tậo và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; 100% cán bộ giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với 5 nội dung đạt loại Tốt.

3. CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh Tiểu học: 356/356 = 100%

- Xếp loại học lực:

* Môn Toán

Loại Giỏi: 50,0%

Loại Khá: 33,7%

Loại Trung bình: 16,3%

Loại Yếu: 0%

* Môn Tiếng Việt:

Loại Giỏi: 56,7%

Loại Khá: 27,9%

Loại Trung bình: 15,4%

Loại Yếu: 0%

* Môn Tiếng Anh:

Loại Giỏi: 35,9%

Loại Khá: 41,0%

Loại Trung bình: 20,2%

Loại Yếu: 2,9%

- Xếp loại Giáo dục:

Loại Giỏi: 55% Loại Khá: 36,9%

Loại Trung bình: 8,1% Loại Yếu: 0%

- Tỉ lệ học sinh lên lớp: 356/356 = 100%.

- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51= 100%.

- Thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh có 6 em đạt giải. Khối 3 xếp thứ 6/huyện, Khối 4 xếp thứ 12/huyện. 1 HS đạt giải Ba thi VIOE cấp tỉnh.

- Tổ chức tốt hội thi: “Giáo viên giỏi” cấp trường, có 21/23GV tham gia, trong đó loại Giỏi đạt 8/21 =38,1%, loại Khá đạt 13/21 = 61,9%, không có loại Trung bình. Có 2/3 GV dự thi cấp huyện đạt GVG cấp huyện.

4. Chất lư­ợng hoạt động ngoài giờ lên lớp được nâng cao

Tổ chức tốt các HĐNGLL, đồng thời thực hiện tích hợp vào các môn Mĩ thuật, Thủ công, Kỹ thuật và Âm nhạc theo hướng dạy học phù hợp với thực tế địa phương và nhà trư­ờng. Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi và hiệu quả.

- Học sinh đã biết chủ động trong giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường, giữ cho cảnh quan trường lớp luôn sạch đẹp.

5. Chấp hành sự lãnh đạo của các cấp, công tác tham mưu, thông tin báo cáo

- Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên, các quy định của nhà trường đến toàn thể CBGV, NV nhà trường. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của nhà thường theo đúng kế hoạch đề ra. Quản lí tốt CSVC nhà trường, không để xảy ra mất mát. Thu chi đúng quy định.

- Nhà tr­ường đã tham mư­u với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn mức độ 2, thư viện tiên tiến.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin , báo cáo.

II. NHỮNG TỒN TẠI:

- Việc tự học, tự bồi dưỡng của một số giáo viên chưa thường xuyên. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, nội dung sinh hoạt chưa phong phú. Chất lượng một số buổi sinh hoạt chuyên môn còn hạn chế.

- Việc rèn kĩ năng cho học sinh giỏi khi làm các bài tập nâng cao còn hạn chế

- Việc đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên còn chậm so với yêu cầu. Việc sử dụng đồ dùng dạy học chưa được liên tục. Công tác quản lý còn hạn chế.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học 2013 - 2014 xếp thứ 5 trong huyện, đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến” UBND huyện tặng giấy khen.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học 2010;

- Căn cứ vào Chỉ thị số 3008/CT – BGD&Đ, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015.

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ công văn số ...../SGDĐT- GDTH ngày tháng năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đối với cấp Tiểu học.

- Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 đối với cấp tiểu học.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế của địa phương năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học A Châu Giang xây dựng kế hoạch năm học 2014 - 2015 như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Duy Tiên; của Đảng uỷ- HĐND- UBND; sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức ban ngành, các đoàn thể trong xã.

- Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II. Cơ sở vật chất; trang thiết bị phục vụ cho dạy học ngày một hoàn thiện; công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương ngày càng được sự ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác.

- Học sinh ngoan, có ý thực tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động đạt kết quả cao.

2. Khó khăn:

- Đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý.

- Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

- Còn một số cha mẹ học sinh đi làm ăn xa gửi con cho ông bà ở nhà chưa quan tâm đến con em mình còn phó mặc cho nhà trường.

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với thực tế địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; triển khai thực hiện tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt dạy học theo tài liệu Tiếng việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; triển khai tốt dạy học ngoại ngữ theo chương trình 4 tiết/tuần với khối 3,4,5.Tổ chức dạy tiếng Anh (phonics..); cho học sinh khối 1,2 theo chương trình của phonics. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I - TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo. Không có cán bộ giáo viên, nhân viên bị kỷ luật.

- 100%cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện có hiệu quả 5 nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- 100% các lớp “Xanh, sạch , đẹp”.

- 100% học sinh được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

- 100% học sinh thực hiện có hiệu quả; sáng tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Xếp loại Tốt .

- 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên trong độ tuổi sinh sản thực hiện tốt việc sinh đẻ có kế hoạch.

b. Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các lĩnh vực chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động 'Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'.

- Thực hiện nội dung giáo dục 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT - BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 và kế hoạch số 307/KH - BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện sáng tạo trong năm học với 5 nội dung của phong trào đảm bảo chất lượng cao hơn năm học trước.

+ Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng sử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

+ Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới với cả phần “Lễ ”và phần “Hội ” gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với học sinh lớp một nhằm giúp cho học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

+ Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về lịch sử văn hoá của địa phương, duy trì tốt nền nếp chăm sóc khu di tích lịch sử “Đình làng” thôn Trì Xá và coi đây là hoạt động thường niên của nhà trường.

+ Mua bổ sung chậu hoa và cây cảnh, cây cho bóng mát.

+Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ…)

II- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTHĐĐT MỨC ĐỘ II.

1. Kế hoạch phát triển:

Khối

Kế hoạch

Thực hiện

Ghi chú

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

1

2

62

2

59

Giảm 5; tăng 2

2

3

81

3

80

Giảm 4; tăng 3

3

3

69

3

69

Giảm 1; Tăng 1

4

3

77

3

75

Giảm 2

5

3

78

3

78

Giảm 1; Tawng 1

Cộng

14

367

14

361

Giảm13; Tăng 7

- Duyệt tháng 4/2014 là 367, đến ngày 9/9/2014: 360

+ Học sinh chuyển đi là 13.

+ Hoc sinh chuyển đến 7.

2. Củng cố thành tựu phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, chống mù chữ và PCGDTHĐĐT mức độ 2.

- Chỉ tiêu:

+ Huy động 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1. Các độ tuổi khác duy trì giữ vững tỷ lệ huy động 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

+ Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH: Đạt tỷ lệ 100%.

+ Hồ sơ phổ cập đầy đủ , số liệu chính xác, khoa học.

+ Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.phấn đáu đạtphổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

+ Đạt kết quả xếp loại A.

- Biện pháp:

+ Tham mưu với địa phương để kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và giáo dục trẻ khuyết tật; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tiếp tục rà soát, điều tra khảo sát chất lượng phổ cập GDTH- chống mù chữ, tự kiểm tra và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGD đúng độ tuổi mức độ 2.

+ Duy trì tốt sĩ số. Nhà trường có sổ theo dõi sĩ số - xếp loại chuyên cần hàng ngày, đưa vào tiêu chí thi đua của tuần. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và chuyển học sinh.

+ Đảm bảo thu nhận 100% trẻ từ 6 - 14 tuổi vào học trường tiểu học tại địa bàn; tăng cường đầu tư và tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em gái, trẻ em khuyết tật, trẻ em lang thang kiếm sống và trẻ em vạn chài được học tập đạt trình độ phổ cập giáo dục tiểu học.

+ ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lý số liệu về phổ cập GDTH. Triển khai phần mềm quản lý số liệu về PCGDTH; Hồ sơ phổ cập được lưu trữ lâu dài và cập nhật thường xuyên, chính xác.

+ Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường, chú trọng giáo dục đạo đức, trí dục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.

+ Lập kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách các thôn xóm (Theo hướng ổn định lâu dài) để tiện việc theo dõi, điều tra đánh giá.

+ Phối hợp với mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tích cực tuyên truyền để làm tốt công tác tuyển sinh, huy động trẻ vào lớp 1.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGD ĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTHD ĐT và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho cán bộ giáo viên; tuyên truyền về luật phổ cập giáo dục cho nhân dân thông qua các kì họp PHHS để cùng phối hợp với nhà trường làm tốt công tác này.

- Đưa công tác phổ cập là một tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại giáo viên.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

1. Chất lượng giáo dục đạo đức.

a. Chỉ tiêu:

- Đối với giáo viên: Phấn đấu không có giáo viên vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, không tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích.

- Đối với học sinh: 100% học sinh đạt Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh Tiểu học.

- 100% học sinh lớp 3 được kết nạp Đội TNTPHCM. Không có học sinh cá biệt.

- Phấn đấu có 90 % trở lên đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- Không có học sinh mắc các tai, tệ nạn xã hội.

b. Biện pháp:

- Dạy tốt môn Đạo đức theo phân phối chương trình áp dụng phương pháp Bàn tay năn bột.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xây dựng và thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, nội quy nhà trường. Thực hiện dạy tốt, có chất lượng môn Đạo đức ở tất cả các khối lớp.

- Giáo dục đạo đức - kỹ năng sống cho học sinh.

- Giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động giáo dục nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm, giáo dục ATGT, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội. Thực hiện giáo dục lồng ghép đặc biệt quan tâm đến giáo dục hoà nhập.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Đội, Sao và phong trào thiếu niên trong trường học. Kiện toàn và duy trì hoạt động của đội cờ đỏ, lớp trực tuần, nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần. Xếp loại nền nếp các lớp hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ.

- Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Phối kết hợp chặt chẽ ba môi trường: Nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia giáo dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Sử dung có hiệu quả sổ liên lạc và liên lạc điện tử, họp phụ huynh học sinh 3 lần/năm.

- Phát động phong trào thi đua gối sóng trong suốt năm học theo chủ đề hàng tháng cho tập thể và cá nhân có hướng phấn đấu.

- Tổ chức các hoạt động (trò chơi dân gian, văn nghệ...) hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Giáo dục học sinh chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.

- Giáo dục HS tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng; sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai; Trung thực; kỷ luật, đoàn kết.

- Xây dựng phong trào tự quản, hoạt động của đội sao đỏ có nền nếp.

2. Chất lượng trí dục.

2.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Buổi học thứ nhất: Dạy học theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp.

- Buổi học thứ hai: Tập trung vào các nội dung thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn.

2.2. Kế hoạch thời gian học:

Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2.3. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa và thiết bị dạy học:

a. Chương trình

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học;Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh , thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Tăng cường các hoạt động thực hành vạn dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống , hiểu biết xã hội cho học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Triển khai các phương pháp. Hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐ ngày 28 tháng 8 năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục ( bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học, đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... của giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ: dạy cho 100% học sinh lớp 3, 4, 5 trong toàn trường.

- Triển khai dạy học môn Tiếng Anh tăng cường (phonics) cho học sinh khối lớp 1, và khối lớp 2.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.

b. Sách

- Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách quy định tối thiểu cho học sinh ở từng khối lớp; sách tham khảo…hướng dẫn học sinh để sách ở lớp học.

- 100% giáo viên có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu phục vụ cho dạy học.

- 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoà nhập được giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi tốt để học tập.

b. Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ mua đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh..

- Nhà trường mua bổ sung các tài liệu tham khảo, các đầu sách cho thư viện.

- Huy động phụ huynh; giáo viên, nhân viên và học sinh làm tốt công tác quyên góp sách cũ.

- Xây dựng phòng thư viện, thiết bị, tủ sách dùng chung, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn đủ SGK các môn học.

c. Thiết bị.

Chỉ tiêu:

+ 100% học sinh có đủ dụng cụ học tập, bộ đồ dùng học tập.

+ 100% các lớp có bộ thiết bị dạy học ở các lớp.

Biện pháp:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5893/BGD ĐT-CSVC ngày 06/9/2011, không mua sắm các thiết bị đắt tiền, hiệu quả sử dụng thấp.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội. Thực hiện sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kỳ đảm bảo chính xác.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.

2.4. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy và học:

- Chỉ tiêu

+ 100% giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

+ 100% giáo viên thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá và thực hiện bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên.

+ 100% học sinh lớp 5 đư­ợc công nhận hoàn thành chư­ơng trình tiểu học.

* Tỷ lệ học sinh Giỏi tham gia giao lưu HSG môn Toán và Tiếng Việt cấp huyện:

Khối 3: 15%;

Khối 4: 15%

Khối 5: 10 %

HSG khối 5: 7 – 8 em HS dự giao lưu đạt giải cấp tỉnh. Chất lượng giải cao hơn năm học trước. Khối 3, 4 xếp thứ 7/huyện trở lên.

* Số lượng học sinh giỏi tham gia thi HSG môn Tiếng Anh cấp huyện:

Khối 3: 2 học sinh

Khối 4: 2 học sinh

Khối 5: 2 học sinh

Trong đó 01 học sinh lớp 5 tham gia thi cấp Tỉnh đạt giải.

+ Giao lưu giải toán; Tiếng Anh qua mạng Internet có 30% số HS tham gia, học sinh lớp 5 có 1- 2 HS tham gia giao lưu cấp huyện, tỉnh đạt giải.

+ 100% học sinh được đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục cụ thể:

STT

Khối

Môn

Tiếng Việt

Toán

Điểm 9;10

Điểm 7;8

Điểm 5;6

Điểm dưới 5

Điểm 9;10

Điểm 7;8

Điểm 5;6

Điểm dưới 5

1

1

45%

40%

15%

0%

50%

35%

15%

0%

2

2

42%

40%

16%

2%

43%

42%

13%

2%

3

3

38%

36%

24%

2%

40%

38%

20%

2%

4

4

33%

45%

22%

2%

36%

48%

16%

2%

5

5

33%

44%

23%

%

34%

45%

21%

0%

Cộng

38%

41%

20%

1%

41%

42%

16%

1%

+ Môn Lịch sử, Địa Lý : Điểm 9; 10:45%; Điểm 7;8:45%; Điểm 5;6: 9%; Điểm dưới 5: 1%

+ Môn Khoa học: Điểm 9; 10: 50% ; điểm 7;8: 40% ;Điểm 5;6: 9%; Điểm dưới 5: 1%

+ Môn tự chọn tin học và môn Tiếng Anh:

STT

Khối

Môn

Tin học

Tiếng Anh

Điểm 9;10

Điểm 7;8

Điểm 5;6

Điểm dưới 5

Điểm 9;10

Điểm 7;8

Điểm 5;6

Điểm dưới 5

1

3

20%

40%

24%

6%

35%

40%

20%

5%

2

4

25%

42%

28%

5%

30%

35%

30%

5%

3

5

30%

43%

23%

4%

40%

38%

18%

4%

Cộng

25,0%

43%

25%

5%

35%

38%

23%

4%

+ Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 99,8% trở lên; hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.

+ 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoà nhập được giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi tốt để học tập.

+ 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

* Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình dạy 35 tuần /năm theo thời khoá biểu của trường. (Kỳ I: 18 tuần ; Kỳ II: 17 tuần). Nội dung bài dạy có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình.

- Tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng đầu năm vào đầu tháng 9 từ khối 2 đến khối 5. Căn cứ chất lượng đầu năm, căn cứ vào thực trạng đội ngũ để phân công giáo viên dạy các khối lớp cho phù hợp.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; kế hoạch dạy 2 buổi/ngày chi tiết, cụ thể và có tính khả thi, phù hợp. với địa phương. Các giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, chủ nhiệm sát với thực tế học sinh lớp mình chủ nhiệm.

- Giữ vững nền nếp kỷ cương chuyên môn: Soạn, ký duyệt giáo án trước ít nhất 3 ngày, chấm trả bài theo quy định.

- Tổ chức tốt SHCM ( hai tuần 1 lần) và SHCM liên trường trong cụm có chất lượng, hiệu quả cao.

- Đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy các môn học như: Đạo đức; TNXH; Khoa học..; kiểm tra, đánh giá học sinh. Thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có kế hoạch cụ thể, thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để kèm cặp nhằm hạn chế học sinh chưa đạt về chuẩn kiến thức kỹ năng môn học nhằm nâng cao chất lượng.

- Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và trong rèn luyện. Động viên khuyến khich nhẹ nhàng không gây áp lực trong đánh giá.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kỳ kiểm tra khảo sát, kiểm tra định kỳ trong năm theo quy định.

- Tổ chức tốt hội giảng, hội thảo đánh giá chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tăng cường rèn chữ đẹp cho học sinh, giáo viên. Trường bố trí 1 buổi/tuần cho giáo viên rèn chữ đẹp và giải toán khó.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ chức dạy tin học cho khối 3,4,5, khuyến khích GV dạy học bằng giáo án điện tử, trường có ít nhất 5 tiết/tuần. Đưa tin một số các hoạt động, bài giảng hiệu quả cao lên trang website của nhà trường để khai thác và sử dụng.

- Bảo đảm dạy nghiêm túc môn Anh văn. Giao cho GV dạy phát hiện học sinh có năng khiếu và bồi dưỡng cho các em kiến thức và các kĩ năng theo yêu cầu.

- Thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra chuyên môn. Thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá các kỳ kiểm tra định kỳ, cuối năm, chỉ đạo nghiêm túc các kỳ kiểm tra, nâng cao chất lượng thực đối với học sinh. Tăng cường kiểm tra đột xuất . Tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra của BGH đánh giá rút kinh nghiệm công bằng, chính xác thật sự có tác dụng thúc đẩy phong trào.

- Xây dựng kế hoạch BDHSG, phụ đạo HS dưới điểm 5 cụ thể. Duy trì nền nếp, tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém. Phân công các giáo viên có năng lực chuyên môn, có lòng nhiệt tình để bồi dưỡng HSG các khối 3,4,5; Học sinh khuyết tật học hoà nhập. Hàng tháng GV dạy tổ chức kiểm tra đánh giá báo cáo kết quả cho Ban giám hiệu.Tăng cường CSVC, bổ sung các tài liệu tham khảo, tạo điều kiện cho GV dạy BDHSG nghiên cứu, giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ.

- Phát động thi đua hội giảng ngay từ tháng 10 đến tháng 3/2014. Tổ chức cho 100% GV dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn, nâng cao trình độ tay nghề.

- Nâng cao chất lượng dạy buổi 2 tập trung vào củng cố các kiến thức kĩ năng đã học và lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học. Sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các phòng chức năng, TBĐDDH.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng ở tất cả các môn học; khuyến khích giáo viên có nhiều bài giảng điện tử.

* Dạy cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giáo dục trẻ khuyết tật.

+ Chỉ tiêu:

- Dạy học sinh khuyết tật học hoà nhập (6 học sinh): khối 2: 01 em; khối 3: 03em; khối 4: 01 em. - Khối 5: 01 em;

+ Biện pháp:

- Điều tra phát hiện học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, học sinh học hoà nhập.

- Phân công giáo viên xây dựng nội dung chương trình thời khoá biểu. Tuỳ với

khả năng của học sinh khuyết tật, điều chỉnh kế hoạch, nội dung phương pháp cho phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật theo quyết định số 23 ngày 22/5/2006 của Bộ GD – ĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về học tập cho học sinh khuyết tật chú trọng đến sự tiến bộ trong rèn luyện của học sinh. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.

3. Giáo dục văn, thể, mỹ và lao động:

a. Chỉ tiêu:

- 100% học sinh các lớp tham gia các trò chơi dân gian

- Phấn đấu có 3 đến 5 học sinh tham gia giao lưu tiếng hát dân ca và đàn piano kỹ thuật số cấp trường.

- 100% học sinh lớp 4,5 (152 học sinh) tham gia chăm sóc di tích lịch sử.

- 100% các lớp đảm bảo có đủ nước sạch và 100% học sinh tham gia BHYT. Động viên học sinh tích cực tham gia Bảo Việt.

- 100% giáo viên thực hiện các phong trào an ninh trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, làm đẹp cảnh quan trường học.

- 100% học sinh được khám sức khoẻ định kỳ.

- Thi TDTT (Điền kinh, cờ vua) xếp thứ 2/5 trư­ờng và có 01 đến 02 HS dự thi cấp huyện đạt giải.

- Thực hiện HS mặc đồng phục theo muà vào thứ 2, 4, 6 trong tuần.

b. Biện pháp

- Tổ chức dạy đúng đủ, có chất lượng các môn ít giờ, tăng cường kiểm tra, dự giờ đánh giá tiết dạy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn các môn ít giờ nhằm nâng cao chất lượng giờ học nội khoá theo quy định. Thực hiện chương trình giáo dục lồng ghép ATGT, VSMT

- Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ phục vụ cho học tập môn Thể dục nội khoá và tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá.

- Phát động liên tục các đợt thi đua gối sóng, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ ATGT và các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng đội sao đỏ kiểm tra đôn đốc, xếp loại thi đua giữa các lớp. Duy trì tiết tập trung thứ hai đầu tuần.

- Thành lập đội văn nghệ các lớp (5 đến 7 học sinh/ 1lớp).

- Mua sắm quần áo trang phục cho đội văn nghệ và dụng cụ TDTT phục vụ các môn thi đấu và luyện tập. Tổ chức tốt hoạt động văn nghệ, TDTT trong giáo viên và học sinh.

- Các khối lớp có kế hoạch luyện tập, chọn cầu thủ tập luyện để dự thi. Có khen thưởng kịp thời với học sinh đạt giải.

- Mỗi tuần tham gia vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần, vị trí lao động được giao cụ thể, có kiểm tra và xếp loại lớp, mua sắm dụng cụ lao động.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sinh hoạt tập thể gắn với hoạt động cao điểm theo chủ đề trong tháng với từng đợt thi đua trong năm.

4. Xây dựng điều kiện

a. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

- Chỉ tiêu:

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ 100% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học loại Xuất sắc và Khá.

+ 100% cán bộ giáo viên nhân viên không vi phạm phẩm chất đạo đức, nhân cách nhà giáo. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, của ngành. Không có giáo viên nào sinh con thứ ba.

+ 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Bám sát vào yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học ở từng khối lớp.

+ Kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới.

+ 100% giáo viên khối 1, 2, 3, 4, 5 tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường ;02 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp cụm trường; 01 giáo viên tham gia hội thi GVG cấp huyện môn Đạo đức; môn Khoa học (TNXH).

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là 30%; kiểm tra hành chính - chuyên đề: 100% GV- NV trừ GV-NV đã kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

+ 100% Giáo viên chủ nhiệm tham gia Bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

+ Viết sáng kiến kinh nghiệm:

* Cấp trường: 100% giáo viên tham gia.

* Cấp huyện: từ 60 đến 80% cán bộ giáo viên đăng kí danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B trở lên.

+ Làm và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học:

* 100% giáo viên sử dụng đồ dùng thiết bị có trong các giờ lên lớp.

*100% giáo viên có tinh thần tự giác làm đồ dùng, mỗi giáo viên có 01 đồ dùng tự làm.

* Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng: Loại xuất sắc.

- Biện pháp

- Tăng cường kỉ luật, kỉ cương, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

- Nghiên cứu kĩ các văn bản, tổng kết rút kinh nghiệm ở mỗi học kì và cuối năm học.

- Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý. Xây dựng tốt kế hoạch phát triển giáo dục toàn diện với nhiều giải pháp mang tính khả thi. Làm tốt chức năng tham mưu, chọn cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để tổ chức và triển khai các hoạt động. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp cụm trường và tham dự hội thi các cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giáo dục đối với giáo viên trong năm học.

- Đảm bảo tốt mối quan hệ giữa các đoàn thể ban ngành trong địa bàn, các tổ chức xã hội để có thông tin kịp thời, chính xác.

- Thực hiện đánh giá giáo viên theo quy định số 14/2007 ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Điều lệ trường Tiểu học 2010.

- Xây dựng lực lượng cốt cán phụ trách chuyên môn ở các khối.

- Theo dõi xếp loại giáo viên ở từng tháng, từng kỳ từ đó có căn cứ để xếp loại giáo viên cả năm.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với giáo viên, dân chủ hoá các tiêu chí để xếp loại giáo viên.

- Giáo viên phải gương mẫu tham gia tích cực các phong trào của địa phương.

- Thực hiện luật giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

- Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trrình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học theo thông tư 32/2011 ngày 08/8/2011 và quy chế bồi dưỡng theo thông tư số 26/2012/TT-BGD ngày 10/7/2012. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi theo quy định. Tập huấn và triển khai thực hiện đề án “ triển khai Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015” theo chỉ đạo của các cấp quản lý.

b. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Là trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào tháng 8/2013.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương, năm học 2014-2015 trường tiểu học A Châu Giang tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ II:

Tiêu chuẩn 1:

- Nâng cao chất lượng ứng dụng tin học vào công tác quản lý.

- Tích cực tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng.

Tiêu chuẩn 2: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn.

Tiêu chuẩn 3: Xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh.

Tiêu chuẩn 4: Nâng cao chất lượng công tác xã hội hoá giáo dục.

Tiêu chuẩn 5: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng PCGDTHĐĐT mức độ 2.

c. Tổ chức thi và kiểm tra

- Tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm nghiêm túc đúng quy định

- Tổ chức tốt việc kiểm tra định kỳ 4 lần/năm học.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Thi giáo viên giỏi cấp trường, cụm trường, cấp huyện, cấp Tỉnh.

- Tham gia giao lưu học sinh giỏi 2 môn Toán, Tiếng việt lớp 3,4,5 cấp huyện; lớp 5 cấp Tỉnh.

- Thi học sinh giỏi thể dục thể thao (điền kinh; cờ vua) cấp trường; cấp cụm; cấp huyện môn cờ vua và cấp Tỉnh môn điền kinh.

- Tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca cấp trường.

- Thi olympic Tiếng Anh cấp huyện.

- Hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

- Phối hợp với THCS tổ chức tốt kiểm tra chất lượng bàn giao lớp 5 lên lớp 6

d. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Chỉ tiêu:

+ 100% cán bộ giáo viên có nhận thức đầy đủ và thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Phấn đấu được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong năm học 2014-2015.

- Biện pháp:

+ Bổ sung kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai tới mọi giáo viên, công nhân viên trong nhà trường vào tháng 10 năm học 2014 – 2015.

+ Tiếp tục thực hiện các bước tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian 5 năm (năm học 2010 -2011 đến 2014- 2015). Nhằm đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường; để giải trình với các cơ sở chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường phấn đấu tiến tới được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong năm học 2014-2015.

+ Phân công nội dung công việc tới từng nhóm một cách cụ thể.

+ Kiểm tra và đôn đốc các nhóm một cách thường xuyên để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của từng tiêu chí.

+ Cập nhật thông tin chính xác theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn.

e. Công tác quản lí

- Chỉ tiêu:

+ Về công tác kiểm tra của hiệu trưởng:

Kiểm tra HĐSP của 8 giáo viên.

Chuyên đề: 100% GV và các chuyên đề theo quy định

+ Công tác tài chính: Quản lí và công khai tài chính, thu, chi đúng quy định.

+ Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quản lý, thực hiện tốt chế độ trách nhiệm theo quy định .

- Biện pháp:

+Thực hiện quản lí, chỉ đạo bằng pháp chế, bằng thi đua., Triển khai đầy đủ các văn bản, nghị quyết, quyết định của các cấp. Tập trung vào bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục toàn diện.

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch tháng - tuần phù hợp, có tính khả thi để mọi thành viên thực hiện và làm theo kế hoạch. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kì.. Phân công lao động hợp lý phù hợp sát tới từng đối tượng. Phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

+ Đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi, nghĩa vụ, các chế độ chính sách cho CBCNV- HS trong trường . Công khai các chế độ chính sách thu, chi. Đảm đúng chế độ thu chi theo QĐ. Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, lập dự toán thu chi chính xác. Giám sát công tác thu, chi trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tiết kiệm chi tiêu để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.

+ Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, triển khai rà soát và đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; xây dựng và triển khai thực hiện tin học hoá công tác quản lý. Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo, tham mưu với các cấp chính xác, kịp thời.

+ Chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong giáo dục tiểu học ngay từ đầu năm học; tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục.

+ Thực hiện tốt hoạt động kiểm tra của cán bộ quản lý. Công tác thi đua đảm bảo công khai, công bằng thực sự có tác dụng tích cực.

+ Chỉ đạo ban kiểm tra nhà trường hoạt động thường xuyên có kết quả giải quyết tốt mâu thuẫn nội bộ chống đơn thư vượt cấp .

+ Khen thưởng, kỉ luật kịp thời, đúng người, đúng việc.

g. Công tác thi đua:

- Tập thể:

+ Tập thể trường đạt danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến'. Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

+ Chi bộ đạt 'Chi bộ trong sạch - vững mạnh'.

+ Công đoàn 'Cơ sở vững mạnh'

- Cá nhân:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 9 đ/c đăng ký

+ Lao động tiên tiến: 28đ/c đăng ký.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

a. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thi giáo viên dạy giỏi. Giao lưu học sinh giỏi Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu olympic Tiếng Anh của môn học cấp học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học.

b. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

c. Tham mưu với chính quyền địa phương tìm nguồn kinh phí từ ngân sách, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ giáo dục như: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức học hai buổi /ngày, giao lưu học sinh giỏi Toán, Tiếng việt; Tiếng Anh, hát dân ca.

d. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

e. Tích cực đổi mới công tác quản lý: thực hiện chủ trương phân cấp quản lý và ra quyền tự chủ cho cơ sở xã hội hóa giáo dục, “ Ba công khai”, quản lý toàn diện, sâu sắc, chặt chẽ, khoa học, dân chủ. kiểm định chất lượng báo cáo định kỳ và đột xuất. Không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Phát huy thắng lợi năm học 2013 - 2014. Tập thể giáo viên trường Tiểu học A Châu Giang bước vào năm học 2014 - 2015 có nhiều thuận lợi của kết quả năm học trước. Được sự chỉ đạo của ngành, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên trường tiểu học A Châu Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

UBND XÃ

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

1. Hiệu trưởng: Vũ Thị Minh Huệ - Phụ trách chung

- Thực hiện nhiệm vụ như mục 3 điều 18 trong điều lệ trường Tiểu học.

- Ngoài ra phụ trách các công việc như sau:

+ Trưởng ban trí dục: Phụ trách công tác tư tưởng, chính trị trong nhà trường, công tác công đoàn.

+ Công tác kiểm tra giáo viên.

+ Ký giáo án giáo viên dạy môn ít giờ và khối 1.

+ Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục

2. Phó hiệu trưởng: Trần Thị Nguyệt Minh

+ Chất lượng đại trà khối 1,2,3; kí giáo án khối 2,3;

+ Công tác Đội; hoạt động ngoài giờ.

+ Công tác phổ cập, Cơ sở vật chất.

+ Trưởng ban văn, thể, mĩ - TDTT.

+ Phụ trách tiêu chuẩn 4 và 5 của KĐCLGD

3. Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thuý

+ Chất lượng đại trà khối 4,5.

+ Học sinh giỏi khối 3, 4, 5. Phụ trách tổ chức học sinh giao lưu Tiếng Anh trên mạng, lao động vệ sinh.

+ Kí giáo án khối 4,5.

+ Trưởng ban đức dục.

+ Phụ trách tiêu chuẩn1,2 và 3 của KĐCLGD.

4. Các tiểu ban.

a. Phổ cập.

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Nhân - Phó chủ tịch UBND xã Châu Giang

- Phó ban: Bà Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng

- Uỷ viên: Bà Trần Thị Nguyệt Minh - Phó hiệu trưởng

Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm

b. Giáo dục đạo đức:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Thuý - Phó hiệu trưởng

- Phó ban: Bà Vũ Thị Thúy - Tổng phụ trách

- Uỷ viên: Giáo viên chủ nhiệm.

c. Giáo dục trí dục:

- Trưởng ban: Bà Vũ Thị Minh Huệ.

- Phó ban: Bà Trần Thị Nguyệt Minh; Bà Lê Thị Thuý - Phó hiệu trưởng

- Uỷ viên: Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Gv có năng lực chuyên môn.

d. Tiểu ban giáo dục văn thể mĩ và lao động:

- Trưởng ban: Bà Trần Thị Nguyệt Minh - Phó hiệu trưởng

- Phó ban: Bà Phạm Thị Hợp – Chủ tịch Công đoàn

- Uỷ viên: Văn nghệ: Nguyễn Anh Tuấn; Bùi Thị Hồng.

Thể dục: Nguyễn Xuân Trường;

Lao động: Đỗ Thị Hương; Bùi Thị Định; Nghiêm Thị Thu

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Th¸ng

Néi dung c«ng viÖc

Bæ sung kÕ ho¹ch

KQ thùc hiÖn

Th¸ng 8/2014

- Bồi dưỡng, phụ đạo HS khối2,3,4,5 trước khi vào năm học mới.

- Tập huấn Tiếng Anh (ngữ âm).

- Tập huấn Tiếng Việt lớp 1.

- Häc nhiÖm vô n¨m häc 2014- 2015

- Lao ®éng, tËp duyÖt nghi thøc chuÈn bÞ khai gi¶ng n¨m häc míi 2014 - 2015.

Tháng 9/2014

- Tổ chức khai giảng năm học mới và tổ chức tốt ngày “Toàn dân đ­ưa trẻ đến tr­ường”

- Xây dựng kỷ cư­ơng nền nếp, trang trí văn phòng, lớp học theo quy định

- Làm phổ cập – Duyệt thống kê phổ cập.

- Tập huấn phương phỏp “Bàn tay nặn bột”.

- Đại hội chi đoàn, Đội TNTP.

- Xây dựng kế hoạch toàn diện và duyệt kế hoạch với phòng GD&ĐT duyệt phân công chuyên môn.

- Hội nghị dân chủ hoá kế hoạch.

- Tập huấn Tiếng Anh cho lớp 1,2,3.

- Trường tự KTPCGDTHĐĐT mức 2

- Khảo sát chất lư­ợng đầu năm.

- Tổ chức thực hiện tháng ATGT và VSMT.

- Họp phụ huynh học sinh.

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 10/2014

- Đún thư Bỏc, phỏt động hội giảng, hội học cấp trường mụn Đạo đức, TNXH(khoa học).

- Bồi dư­ỡng học sinh giỏi Tiếng Việt, Toán khối 3,4,5, Anh văn khối 5.

- Phát động phong trào thi VSCĐ cấp tr­ường.

- Duyệt đăng ký thi đua năm học 2014- 2015 với Phòng giáo dục .

- Liên hoan tiếng hát dân ca và đàn kỹ thuật số cấp trường và cấp cụm trường.

- Tỉnh kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2.

- Tập huấn Mĩ thuật.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên.

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 11/2014

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giỏo Việt Nam

- Thi viết chữ đẹp cấp trường .

- Tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I .

- Bồi d­ưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên.

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 12/2014

- Kỷ niệm 3 ngày lễ lớn trong tháng 12.

- Tập huấn chuyên môn.

- Thi giỏo viờn Giỏi cấp huyện

- Thi học sinh giỏi TDTT; Giao lưu HSG K3,4,5 môn Toán và Tiếng Việt cấp huyện. (V1)

- Xây dựng kế hoạch ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra cụng tỏc Đội.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên.

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 1/2015

- Kiểm tra định kỳ học kỳ I.

- Thi giáo viên Giỏi cấp Tỉnh.

- Bồi dư­ỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Thi olympic TiÕng Anh cÊp huyÖn qua Internet

- Họp phụ huynh, sơ kết học kỳ I.

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 2/2015

- Tập huấn chuyên môn.

- Hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 3/2015

- Giao lưu tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh.

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II (tuần 27-28).

- Thi HSG khối 3,4,5 (vòng 2).

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên

- Nộp báo cáo tháng

Tháng 4/2015

- Giao l­u học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên.

- Thi Olympic Tiếng Anh cấp Quèc gia.

- Kiểm tra trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Nộp báo cáo tháng.

Tháng 5/2015

- Kiểm tra định kỳ cuối năm; xột duyệt lờn lớp, lưu ban đợt I.

- Hoàn thành các báo cáo cuối năm, bình xét thi đua cuối năm.

- Bàn giao học sinh giữa các khối lớp.

- Kiểm tra cơ sở vật chất.

- Tổng kết năm học 2014– 2015

Tháng 6/2015

- Bàn giao học sinh về địa ph­ương

- Bàn giao trẻ năm tuổi vào lớp 1

- Xét học sinh lớp 5 hoàn thành ch­ương trình tiểu học.

Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

Tháng 7/2015

- Tập huấn giáo viên hè 2015.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2015- 2016

Tác giả: Mrs. Lê Thị Thúy

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL