tin tức-sự kiện

Quyết đinh bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH ACHÂU GIANG

Số : 01/QĐ-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2007/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Căn cứ công văn số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Xét năng lực phẩm chất cán bộ giáo viên và đề nghị của tổ chuyên môn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Kim Thục - Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm tiểu học

Chức vụ: Giáo viên

Nay giữ chức: Tổ phó tổ 2+3 thay đồng chí Đỗ Thị Hương chuyển khối.

Điều 2: Bà Vũ Thị Kim Thục được hưởng phụ cấp chức vụ tổ phó tổ 2 +3 trường Tiểu học A Châu Giang theo quyết định phân hạng trường hệ số phụ cấp: 0,15

(Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013)

Điều 3: Ban giám hiệu trường Tiểu học A Châu Giang; Tài vụ nhà trường và bà Vũ Thị Kim Thục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Phòng GD&ĐT ( để b/c)

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL