tin tức-sự kiện

Thành lập hội đồng tư vấn

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: ... /QĐ - THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều 24 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theoThông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2016– 2017 của nhà trường;

Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng tư vấn của Trường tiểu học A Châu Giang năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên sau giữ các chức vụ:

1. Bà Vũ Thị Minh Huệ

- Hiệu trưởng

- Chủ tịch

2. Bà Phạm Thị Hợp

- Chủ tịch Công đoàn

- Phó chủ tịch

3. Bà Lê Thị Thúy

- Phó hiệu trưởng

- Thư ký

4. Bà Vũ Thị Hằng

- Tổ trưởng tổ 1

- Ủy viên

5. Ông Phạm Văn Cường

- Bí thư Đoàn

- Ủy viên

6. Bà Lê Thị Kim Dung

- Tổ trưởng tổ 2+3

- Ủy viên

7. Bà Hoàng Thị Hải

- Tổ trưởng tổ 4+5

- Ủy viên

8. Bà Vũ Thị Thúy

- Tổng phụ trách Đội

- Ủy viên

Điều 2. Hội đồng làm nhiệm vụ tư vấn công tác tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoạt động xã hội hóa giáo dục và các mặt công tác khác theo đúng quy định Điều lệ trường tiểu học và kế hoạch năm học của nhà trường.

Điều 3: Các ông ( bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

  • Như điều 1
  • Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL