tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Số: …./KH-THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Giang, ngày … tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐTngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

Thực hiện công văn số 18/KH-GDTH ngày 21/02/2018 của Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Duy Tiên về kế hoạch tổ chứ Hội thi giáo viên chủ nhiệm chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học A Châu Giang, trường Tiểu học A Châu Giang lập kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Trường năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu của hội thi:

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức định kỳ, theo quy mô cấp Trường.

1. Mục đích:

1.1. Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi của trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

1.2. Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

1.3. Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II. Nội dung và hình thức thi:

1. Nội dung bình bầu:

1.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

1.2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

1.3. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

1.4. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

1.5. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

2. Hình thức bình bầu:

2.1. Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu.

2.2. Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.

2.3. Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

2.4. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

III. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng kí dự thi:

1. Đối tượng: Toàn thể giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong trường;

2. Số lượng: 10 giáo viên chủ nhiệm lớp đủ điều kiện dự thi

3. Điều kiện:

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo.

- Được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp GVTH.

- Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập đối với giáo viên giáo dục thường xuyên (kết quả đánh giá của năm học 2016-2017);

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;

- Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.

IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức hội thi:

1. Thời gian:

Thời gian

Nội dung

Ngày 24/02/2018 đến ngày 05/03/2018

Thông báo kế hoạch đến tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp.

Từ 06/03/2018 đến 08/03/2018

Các tổ gửi danh sách GVCN tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp Trường năm học 2017-2018.

Từ 09/01/2018 đến 10/01/2018

Tổ chức bình bầu GVCN giỏi cấp trường. Nghe báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.

Tổng kết hội thi, phát giải.

2. Địa điểm: Phòng Hội đồng giáo viên trường;

3. Kinh phí tổ chức hội thi:

Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức hội thi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp hiện hành của Luật ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo tổ chức hội thi.

3.1. Khen thưởng : 300000 đồng;

3.2. Tổ chức : 300000 đồng;

Tổng cộng : 600000 đồng

V. Cụ thể hóa và quy định cách tính điểm các nội dung bình bầu:

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm (10 điểm). Cụ thể:

1.1.GV giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình kế hoạch, nêu cao tinh thần trách, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh...( 8 điểm)

1.2. GV giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình kế hoạch, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, lớp chủ nhiệm có sự tiến bộ.( 7 điểm)

1.3.GV giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, chưa phối hợp với các đoàn thể ytrong trường để tổ chức hoạt động giáo dục.( 6 điểm)

2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm (10 điểm);

Hình thức: 2 điểm

Tính khoa học, sáng tạo: 5 điểm

Phạm vi áp dụng: 3 điểm

3. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng (10 điểm). Bao gồm:

Đến thời điểm xem xét, lớp có học sinh bỏ học; lớp còn học sinh nói tục, chửi bậy, đánh nhau. ( 8 điểm)

4. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh (10 điểm). Cụ thể:

Tại thời điểm xem xét, giáo viên viết bản báo cáo thành tích về việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh của lớp mình và nộp cho Ban Giám khảo;

5. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh) (10 điểm). Cụ thể:

Phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của giáo viên chuyên trách

Mỗi thành viên trong Ban bình bầu sẽ chấm độc lập 5 tiêu chí trên theo thang điểm 10. Điểm chung là điểm trung bình cộng của các thành viên trong Ban bình bầu. Giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp Trường phải đạt từ 40 điểm trở lên và không có tiêu chí nào dưới 8 điểm.

VI. Tổ chức hội thi:

1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hội thi và thông báo đến tập thể nhà trường trước ngày thi ít nhất 1 tháng;

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban bình bầu Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp Trường, năm học 2017 - 2018;

3. Ban tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi, tạo điều kiện để giáo viên tham gia dự thi;

4. Kết quả bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Trường được thông báo công khai tại trường và báo cáo về Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên khi kết thúc hội thi;

5. Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân tham gia hội thi. Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.

VII. Cơ cấu giải thưởng của hội thi:

Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp Trường được nhà trường cấp giấy chứng nhận và phần trưởng kèm theo, cụ thể như sau:

1 giải nhất Nhất : 100000đ x 1 = 100.000đ

1 giải Nhì : 50000đ x 2 = 100.000đ

2 giải Ba : 30 000đ x 2 = 60.000đ

2 giải Khuyến khích : 20.000đ x 2 = 40.000đ

Tổng cộng: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2017-2018, đề nghị các cá nhân, các bộ phận liên quan khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện theo kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Lãnh đạo;

- Lưu: VT, TH.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL