tin tức-sự kiện

Biên bản coi kiểm tra cuối học kỳ I

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2015 – 2016

Thực hiện hướng dẫn số 167/ GDĐT- GDTH về hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học 2015-2016. Được sự phân công của Phòng GD&ĐT hội đồng coi kiểm tra trường Tiểu học A Châu Giang coi kiểm tra định cuối học kỳ I môn Tiếng Anh Khối 3,4,5 vào ngày 12, 13, 14 tháng 01 năm 2016

I. Thời gian

Đúng 7 giờ 15 phút hội đồng coi thi làm việc

II. Thành phần

1. Đồng chí: Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng

2. Đồng chí: Trần Thị Nguyệt Minh - Phó hiệu – Phó chủ tịch hội đồng

3. Đồng chí: Lê Thị Thúy - Phó hiệu – Phó chủ tịch hội đồng

4. Đồng chí: Trương Thị Mai Phương - Kế toán – Thư kí

5. Cùng các đồng chí giáo viên trường Tiểu học A Châu Giang làm giám thị coi kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn Tiếng Anh Khối 3,4,5 - Năm học 2015 - 2016

III. Nội dung

  1. Ngày 12 tháng 01 năm 2016 kiểm tra môn Tiếng Anh Khối 3

1.1 Kiểm tra Kỹ năng đọc – viết

- Đồng chí chủ tịch hội đồng coi kiểm tra họp và phổ biến quy chế coi kiểm tra.

- Đồng chí chủ tịch phân công các giám thị coi kiểm tra và thông qua hiệu lệnh trống và thời gian làm bài của học sinh.

- Phòng 1

Lớp: 3A

Giám thị 1:

Lê Thi Kim Dung

Giám thị 2:

Bùi Thị Hồng

- Phòng 2

Lớp: 3B

Giám thị 1:

Vũ Thị Huệ

Giám thị 2:

Phạm Anh Tuấn

- Phòng 3

Lớp: 3C

Giám thị 1:

Nghiêm Thị Thu

Giám thị 2:

Phạm Thị Hợp

Các giám thị nhận đề kiểm tra và phát đề kiểm tra cho học sinh

- 730 phút mở đề kỹ năng đọc – viết

- 7h45 phút phát đề cho học sinh

- 7h50 phút tính giờ làm bài kiểm tra

- 8h5 phút thu bài kỹ năng đọc – viết

Phòng thi

Sĩ số học sinh

Số HS dự thi

Số bài

Vắng

Phòng 1 - Lớp 3A

31

31

31

Phòng 2- Lớp 3B

25

24

24

Phòng 3- Lớp 3C

26

26

26

Cộng

82

81

81

1.2 Kiểm tra kỹ năng nghe

- Đồng chí chủ tịch hội đồng coi kiểm tra họp và phổ biến quy chế coi kiểm tra.

- Đồng chí chủ tịch phân công các giám thị coi kiểm tra và thông qua hiệu lệnh trống và thời gian làm bài của học sinh.

- Phòng 1

Lớp: 3A

Giám thị 1:

Lê Thi Kim Dung

Giám thị 2:

Bùi Thị Hồng

- Phòng 2

Lớp: 3B

Giám thị 1:

Vũ Thị Huệ

Giám thị 2:

Phạm Anh Tuấn

- Phòng 3

Lớp: 3C

Giám thị 1:

Nghiêm Thị Thu

Giám thị 2:

Phạm Thị Hợp

Các giám thị nhận đề kiểm tra và phát đề kiểm tra cho học sinh

- 825 phút mở đề kỹ năng nghe

- 8h35 phút phát đề cho học sinh

- 8h40 phút bật băng, tính giờ làm bài kiểm tra

- 9h00 phút thu bài kỹ năng nghe

Phòng thi

Sĩ số học sinh

Số HS dự thi

Số bài

Vắng

Phòng 1 - Lớp 3A

31

31

31

Phòng 2- Lớp 3B

25

24

24

Phòng 3- Lớp 3C

26

26

26

Cộng

82

81

81

Kết luận: Hội đồng làm việc đúng quy chế.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 2 bản: 01 bản gửi về Phòng GD&ĐT; 01 bản lưu tại trường.

Hội đồng kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG COI THI

THƯ KÝ

Vũ Thị Minh Huệ

Trương Thị Mai Phương

CHỮ KÍ CÁC THÀNH VIÊN

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL