tin tức-sự kiện

Quyết định khen thưởng giao lưu violympic Toan tuổi thơ.

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: 13/QĐ-THACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v khen thưởng tập thể, cá nhân học sinh đạt kết quả cao trong giao lưu

Violympic toán tuổi thơ cấp trường năm học 2014-2015)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ- THACG ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 của trường Tiểu học A Châu Giang;

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-THACG ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc thành lập Ban tổ chức giao lưu Violympic toán tuổi thơ cấp trường năm học 2014 -2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng cho tập thể, cá nhân học sinh đạt kết quả cao trong giao lưu Olympic toán tuổi thơ cấp trường năm học 2014 - 2015 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Trích từ ngân sách của nhà trường và quỹ Hội thưởng cho các tập thể, cá nhân học sinh:

- Tập thể: Giải nhất phần quà trị giá 100000đồng; Nhì: 80000 đồng; Ba: 70000 đồng quyển vở và giải Khuyến khích 50000 đồng.

- Cá nhân: Nhất: 1 giấy chứng nhận và 5 quyển vở; Nhì: 1 giấy chứng nhận và 4 quyển vở; Ba: 1 giấy chứng nhận và 3 quyển vở; Khuyến khích: 1 giấy chứng nhận và 2 quyển vở; học sinh còn lại được 1 giấy chứng nhận và 1 quyển vở.

Điều 3: Tổ văn phòng, Ban thi đua khen thưởng của nhà trường cùng tập thể, các em học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Minh Huệ

Nơi nhận

- Như điều 3 (Thực hiện)

- Lưu VP

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT GIẢI

GIAO LƯU VIOLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG - NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo QĐ Số: 13/QĐ-THACG, ngày 15 tháng 4 năm 2015)

Stt

Tập thể

Tổng điểm

Đạt giải

Ghi chú

1

Nhóm Thông Minh

37,45

Nhất

2

Nhóm Tài Năng

32,91

Nhì

3

Nhóm Thông Thái

24,0

Ba

4

Nhóm Nhanh Nhẹn

11,86

Khuyến khích

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL