tin tức-sự kiện

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số ....../QĐ- THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Thực hiện công văn số 205/SGDĐT –VP, ngày 25/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thu nộp và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015- 2016;

Căn cứ hướng dẫn số 25/PGDĐT Duy Tiên ngày 01/3/2016 về việc triển khai viết, đánh giá SKKN, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015 - 2016 của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học: 2015 – 2016, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng khoa học, sáng kiến kinh nghiệm làm việc tại trường tiểu học A Châu Giang. Thời gian làm việc của Hội đồng từ 7giờ 30 phút ngày 09/3/2016 đến hết ngày 11/3/2016.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Phòng GD-ĐT Duy Tiên (để b/c )

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC: 2015 – 2016

(Kèm theo Quyết định số ..../QĐ- THACG)

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ khối

Nhiệm vụ

01

Vũ Thị Minh Huệ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

02

Lê Thị Thúy

Phó hiệu trưởng

Phó ban

03

Trần Thị Nguyệt Minh

Phó hiệu trưởng

Thư ký

04

Hoàng Thị Hải

Tổ trưởng

4+5

Ủy viên

05

Lê Thị Kim Dung

Tổ trưởng

2+3

Ủy viên

06

Vũ Thị Hằng

Tổ trưởng

1

Ủy viên

07

Trịnh Thị Phú

Tổ phó

4+5

Ủy viên

08

Vũ Thị Kim Thục

Tổ phó

2+3

Ủy viên

* Tổng cộng danh sách có 08 thành viên

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL