tin tức-sự kiện

Thời khóa biểu

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Khối

Tiết

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1

1

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

T. Việt

Toán

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Thể dục

T. Việt

T. Việt

2

T. Việt

T. Việt

T.Việt

T. Việt

T. Việt

Mĩ thuật

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Thể dục

T. Việt

3

T. Việt

T. Việt

T.Việt

TN&XH

T. Việt

T. Việt

Mĩ thuật

Toán

TN&XH

Toán

Toán

Toán

T. Việt

T. Việt

Thể dục

4

Toán

Toán

Toán

Toán

TN&XH

T. Việt

Toán

Mĩ thuật

Toán

Thủ công

Thủ công

Thủ công

SHTT

SHTT

SHTT

2

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

2C

1

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Thể dục

Toán

Toán

2

Âm nhạc

Thể dục

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Âm nhạc

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Toán

Mĩ thuật

Thủ công

3

Toán

Toán

Thể dục

T. Việt

Thể dục

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Âm nhạc

T. Việt

Toán

Toán

Mĩ thuật

4

Toán

Toán

Toán

T. Việt

T. Việt

Toán

Thủ công

Toán

T. Việt

Thể dục

T. Việt

Toán

SHTT

SHTT

SHTT

3

3A

3B

3A

3B

3A

3B

3A

3B

3A

3B

1

Đạo đức

Đạo đức

Thể dục

Âm nhạc

T. Việt

T. Việt

T. Anh

T. Việt

T. Việt

Toán

2

Toán

T. Việt

Âm nhạc

Thể dục

T. Việt

T. Việt

T. Anh

T. Việt

T. Việt

Toán

3

Toán

T. Việt

T. Việt

Tin

T. Việt

T. Việt

Tin

Toán

T. Việt

TN&XH

4

TNXH

T. Việt

T. Việt

Tin

Thể dục

Toán

Tin

Toán

SHTT

SHTT

4

4A

4B

4C

4A

4B

4C

4A

4B

4C

4A

4B

4C

4A

4B

4C

1

Đạo đức

T. Anh

Đạo đức

T. Anh

Tập đọc

Tin

Toán

Tin

Thể dục

Toán

LT& C

Toán

T. Anh

Toán

Toán

2

Toán

T. Anh

Tập đọc

T. Anh

Toán

Tin

Tập đọc

Tin

Tập đọc

LT&C

Toán

Lịch sử

T. Anh

SHTT

Khoa học

3

Tin

Đạo đức

T. Anh

Mĩ thuật

Khoa học

T. Anh

Kể chuyện

Thể dục

Toán

TL Văn

Kĩ thuật

Địa lý

Toán

T Anh

SHTT

4

Tin

Toán

T. Anh

Thể dục

Kể chuyện

T. Anh

Khoa học

Hát nhạc

Khoa học

Kĩ thuật

TL Văn

LT&C

SHTT

T Anh

Mĩ thuật

5

5A

5B

5C

5A

5B

5C

5A

5B

5C

5A

5B

5C

5A

5B

5C

1

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

Toán

T. Anh

Âm nhạc

Âm nhạc

Thể dục

Toán

Toán

Toán

T.Anh

2

Toán

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Chính tả

T. Anh

Thể dục

Thể dục

Âm nhạc

LTVC

SHTT

LT&C

Toán

3

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Khoa học

Kể chuyện

Kể chuyện

LT&C

Tin

T. Anh

T. Anh

Toán

TLVăn

T. Anh

TL Văn

TL Văn

4

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Kĩ thuật

Mĩ thuật

Khoa học

LT&C

Khoa học

Tin

T. Anh

T. Anh

Khoa học

Khoa học

T. Anh

SHTT

SHTT

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Khối

Tiết

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1A

1B

1C

1

1

T.Anh

THToán

THToán

THTViệt

T.Anh

TH Mĩ thuật

TH Mĩ thuật

THTViệt

T.Anh

THTViệt

THTViệt

THTViệt

THTViệt

THTViệt

THTViệt

2

T.Anh

TH Âm nhạc

THToán

THTViệt

T.Anh

TH Âm nhạc

TH Âm nhạc

THTViệt

T.Anh

THTViệt

THTViệt

THTViệt

THToán

THToán

THToán

3

Âm nhạc

TH Mĩ thuật

THTViệt

THToán

Âm nhạc

THToán

THToán

THToán

Âm nhạc

THToán

THToán

THToán

HĐNG

HĐNG

HĐNG

2

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

2C

1

Toán

Toán

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T.Anh

Toán

T. Việt

Thể dục

T.Anh

Toán

Toán

TH Âm nhạc

T.Anh

2

T. Việt

T. Việt

T. Việt

TN&XH

TN&XH

TN&XH

T.Anh

T. Việt

Thể dục

T. Việt

T.Anh

TH Mĩ thuật

TH Âm nhạc

Toán

T.Anh

3

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNG

Toán

Toán

Mĩ thuật

Thủ công

HĐNG

HĐNG

TH Mĩ thuật

T. Việt

T. Việt

T. Việt

TH Âm nhạc

3

3A

3B

3A

3B

3A

3B

3A

3B

3A

3B

1

Toán

Toán

T. Anh

Toán

T. Việt

Thể dục

Toán

Toán

T. Việt

T. Anh

2

Toán

T. Việt

T. Anh

Thủ công

Toán

Mĩ thuật

Toán

T. Việt

Toán

T. Anh

3

Thủ công

TN&XH

Mĩ thuật

T.Anh

THT.Anh

T.Anh

TN & XH

HĐNG

HĐNG

THT.Anh

4

4A

4B

4C

4A

4B

4C

4A

4B

4C

4A

4B

4C

4A

4B

4C

1

TH Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Tập đọc

Toán

LT&C

Toán

TL Văn

Âm nhạc

LT&C

Thể dục

TL Văn

Chính tả

TL Văn

2

TH Toán

Thể dục

TH T Việt

Lịch sử

Khoa học

LT&C

Khoa học

Lịch sử

Chính tả

TH T Anh

TH Toán

Âm nhạc

Chính tả

TLV

Kĩ thuật

3

Tập đọc

THT.Anh

TH Toán

Địa lí

TH Toán

Kể chuyện

TH T Việt

Địa lý

TH Toán

Thể dục

TH T Việt

T HT.Anh

HĐNG

HĐNG

HĐNG

5

5A

5B

5C

5A

5B

5C

5A

5B

5C

5A

5B

5C

5A

5B

5C

1

TH Toán

Thể dục

T. Anh

LT&C

TH Toán

Tin

Tin

Toán

Toán

Toán

TL Văn

THTViệt

TL Văn

TH Toán

TH Toán

2

TH Toán

Mĩ thuật

T. Anh

Lịch sử

LT&C

Mĩ thuật

Tin

Lịch sử

Lịch sử

TL Văn

TH T Anh

Chính tả

THTViệt

Chính tả

Khoa học

3

Kể chuyện

T. Anh

Thể dục

Địa lí

TH TAnh

Tin

Thể dục

Địa lý

Địa lý

THT. Anh

HĐNG

TH Toán

HĐNG

T. Anh

HĐNG

Thứ sáu

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL