tin tức-sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi kể chuyện và vẽ tranh theo sách Năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số ... /QĐ- THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi kể chuyện và vẽ tranh theo sách

Năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 - 2019 của trường tiểu học A Châu giang

Thực hiện kế hoạch thư viện. Kế hoạch ngày hội đọc sách của nhà trường

Xét phẩm chất, đạo đức và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban giám khảo Hội thi kể chuyện và vẽ tranh theo sách gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ đề ra tiêu chí chấm và chấm một cách công bằng, khách quanphát động và tham mưu với BGH nhà trường tổ chức hội thi.

Thời gian làm việc của Ban giám khảo bắt đầu từ 07 h 30 ngày 18/4 năm 2019 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt sau khi tổ chức xong Hội thi.

Nơi nhận:

- Như điều III:

- Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIÊU HỌC A CHÂU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2019

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO

HỘI THI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2018

( Kèm theo QĐ số ..../QĐ-THACG ngày 13/4/2019)

1. Bà: Lê Thị Thúy

2. Bà: Hoàng Thị Hồng Nhung

- Phó hiệu tr­ưởng

- Tổng phụ trách Đội

- Trưởng ban

- Thư ký tổng hợp

Giám khảo chấm thi kể chuyện theo sách

1. Bà: Hoàng Thị Hải

2. Bà: Vũ Thị Thúy

3. Bà: Lê Thị Kim Dung

4. Bà: Vũ Thị Hằng

- Tổ trưởng 4+ 5

- Tổ phó tổ 4+5- Tổ trưởng 2+3

- Tổ trưởng tổ 1

- Tổ trưởng

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

Giám khảo chấm vẽ tranh theo sách và chấm trưng bày gian hàng sách

1. Bà: Tô Thị Kim Dung

2. Ông: Phạm Văn Cường

3. Bà: Phạm Thị Hợp

4. Bà Phạm Thị Hải Yến

5. Bà Nguyễn T. Thanh Thủy

6. Vũ Thị Kim Thục

- Chủ tịch Công đoàn

- Bí thư Đoàn

- GV dạy âm nhạc

- Giáo viên

- GV dạy Mĩ thuật

- Giáo viên

- Tổ trưởng

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

- Thành viên

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL