tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2018

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../KH - THACG

Châu Giang, ngày 30 /8 /2018

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2018

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Kế hoạch số,1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đe án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại tỉnh Hà Nam;

Căn cứ công văn số 1257/BGDĐT-KHTC ngày 02/4/2018 về việc phối họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (gọi tắt là Đề án NNQG);

Căn cứ kế hoạch số 1063/KH-SGDĐT ngày 10/7/2018 của Sở GDĐT Hà Nam về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch Sổ: 69/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên triển khai và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
Đề án Ngoại ngũ' Quốc gia huyện Duy Tiên năm học 2018-2019

Căn cứ thực trạng đội ngũ, tình hình dạy và học ngoại ngữ điều kiện cơ sở vật chất của trường, kinh tế xã hội của địa phương.

Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG trong năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

II. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2018 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Duy Tiên và phù hợp với điều kiện thực tế của xã Châu Giang. Cụ thể:

- Triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra đối với học sinh lớp 5, sau khi học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh 10 năm;

- Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tham gia triển khai Đề án tại đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, tấp huấn nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

- Đổi mới các hoạt động sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh của giáo viên và học sinh trong các nhà trường đáp ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo Đề án;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống tài liệu, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục;

- Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học ngoại ngữ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án NNQG 2020 ở nhà trường Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm đối với 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.

Thực hiện đúng quy định của Bộ GDĐT về phân phối nội dung chương trình, phương pháp dạy học và kiêm tra đánh giá trong quá trình dạy học Tiếng Anh ở các nhà trường nhăm nâng cao chât lượng, hiệu quả dạy và học đê án NNQG ở các nội dung:

+ Nâng cao chất lượng đại trà môn Tiếng Anh các lớp từ lớp 3 đến lớp 5.

+ Nấng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019 - 2020.

Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra, đánh giá đầy đủ cả 4 kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ trong quá trình dạy học Tiếng Anh ở các nhà trường nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh cuôi câp đạt năng lực ngoại ngữ AI (đối với học sinh lớp 5)

Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, đối với các khối từ 3 đến 5.

1. Năng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh. Đổi mói các hoạt động SHCM, PPDH và KTĐG môn Tiếng Anh theo đề án.

Tổ chức cho giáo viên ngoại ngữ cốt cán của trường tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm do Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức.

Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh và cán bộ quản lý.

Tố chức sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh cấp trường 1 lần/tháng, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho giáo viên Tiếng Anh đi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện 1 lần/ tháng để giáo viên ngoại ngữ trao đối, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc trong quá trình dạy học.

2. Tăng cường điều kiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ

Tham mưu UBND xã quan tâm, đầu tư kinh phí cho nhà trường tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngoại ngữ.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cấp trên tăng số phòng học ngoại ngữ có đú các thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Tích cực huy động các nguồn kinh phí hợp pháp đầu tư cho các hoạt động đổi mới dạy và học ngoại ngữ, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại, các thiết bị trợ giảng cho giáo viên ngoại ngữ.

Chỉ đạo cán bộ quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát việc ứng dụng CNTT của giáo viên trong giảng dạy, việc sử dụng tài liệu, thiết bị dạy học ngoại ngữ và việc sử dụng, bảo quản phòng học bộ môn Tiếng Anh của giáo viên.

3. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học ngoại ngữ, giúp học sinh và giáo viên tích cực, hào hứng phấn đấu học tập, thi đun nâng cao năng lực, thúc đẩy phòng trào và chất lượng dạy học ngoại ngữ trong mỗi cơ sỏ' giáo dục

Có kế tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, các cuộc thi nói, thuyết trình bằng tiếng Anh. các chương trình ngoại khóa giao lưu Tiếng Anh, các sân chơi cho học sinh thể hiện tài năng Tiếng Anh trong cả năm học. Cụ thể, tổ chức cấp trường ít nhất 1 lần/1 kỳ. ( Kỳ I vào cuối tháng 11/2018, kỳ II vào đầu tháng 3/2019)

Kết hợp với trung tâm dạy Ngoại ngữ tổ chức hiệu quả các chương trình/ hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh trong năm học.

4. Tổ chức các cuộc thi, giao lưu hỗ trợ dạy học tiếng Anh

Thi Hùng biện Tiếng Anh và thi viết luận bằng Tiếng Anh các cấp dành cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 5

Khuyến khích học sinh tham gia thi Tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh lớp 3,4,5.

Tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh cuối cấp học một cách nghiêm túc.

Tác giả: Phó Hiệu trưởng

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL