tin tức-sự kiện

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../BC-THACG

Châu Giang ngày 06 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

Học kỳ I Năm học 2016 – 2017

I. Đặc điểm tình hình

1. Tổng quan

1.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh:

- Toàn trường có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tỉ lệ đạt chuẩn: 100%, trong đó:

+ Hiệu trưởng: 01 - Trình độ Đại học sư phạm

Phó hiệu trưởng: 01 - Trình độ Đại học sư phạm

+ Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 21/13 = 1,6 (01 giáo viên biệt phái đến trường tiểu học Hòa Mạc).

Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 20/21GV = 95,2%; Đạt chuẩn: 21/21GV = 100%; Dưới chuẩn: 0.

Số giáo viên chuyên trách: Mĩ Thuật: 01, Âm nhạc: 02, Thể dục: 01, Tin học: 01, Ngoại ngữ: 02.

- Trường có 13 lớp tổng cộng 367 học sinh: Cụ thể:

Khối 1: 65HS; Khối 2: 88 HS;

Khối 3: 64HS; Khối 4: 81 HS;

Khối 5: 69 HS

1.2. Cơ sở vật chất:

+ Mạng lưới trường lớp: 01 điểm trường với 13 lớp.

+ Phòng học kiên cố: 14 phòng; Phòng học cấp 4: 0. Bàn ghế 2 chỗ ngồi: 234 bộ trang bị cho 13 phòng học và các phòng chức năng.

1.3. Các điều kiện vật chất phục vụ cho công tác kiểm tra:

- 100% giáo viên có hồ sơ kiểm tra.

- Có đầy đủ các kết luận, các quyết định kiểm tra, phiếu đánh giá tiết dạy, biên bản kiểm tra.

2. Thuận lợi - Khó khăn

2.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐNN, UBND huyện quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường đảm bảo điều kiện của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Phòng giáo dục quan tâm, giúp đỡ nhà trường về chuyên môn, về vật chất để nâng cao chất lượng trí dục, nhất là chất lượng bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn học.

- Có đầy đủ các văn bản hư­ớng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác thanh tra, kiểm tra. Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường học ngay từ đầu năm học, tổ chức hướng dẫn, học tập nghiệp vụ thanh tra; công tác KTNB trường học.

- Tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết nhất trí, say mê chuyên môn và có năng lực sư phạm. Đội ngũ giáo viên nhìn chung ổn định, tỉ lệ giáo viên/lớp cao, 100% giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn, các đồng chí GV đều nhiệt tình trách nhiệm, đa số có trình độ nghiệp vụ tay nghề vững vàng.

- Công tác xã hội hoá giáo dục đã được phát triển mạnh, mọi thành viên trong xã hội đặc biệt là cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến việc đào tạo tài năng cho huyện nói chung và cho nhà trường nói riêng.

2.2. Khó khăn

Ban kiểm tra nội bộ chưa nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra.

Một số uỷ viên trong Ban kiểm tra nhà tr­ường trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm lớp. Do đó nhà tr­ường gặp khó khăn trong việc điều động đi làm nhiệm vụ kiểm tra.

Thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới đối với khối lớp 2, 3 nên cả CBQL, GV và HS còn có sự lúng túng và gặp một số khó khăn nhất định.

II. Tổ chức lực lượng kiểm tra

 1. Ban kiểm tra nội bộ: ( Theo Quyết định)
 2. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; chế độ bồi dưỡng, kinh phí, phương tiện hoạt động kiểm tra.

  - Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ:

  Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên môn theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/ 5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGD ĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục triển khai kịp thời

  . Các hoạt động kiểm tra đã trở thành công việc chủ yếu, thường xuyên của cán bộ quản lý đã góp phần thiết lập kỷ cương, nề nếp, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  - Thực hiện chế độ đối với cộng tác viên: Đúng theo quy định

  - Kinh phí, phương tiện hoạt động.

  III. Kết quả hoạt động kiểm tra

  1. Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên

 3. TT

  Tổng số giáo viên

  Số giáo viên

  đã KTra

  Tỷ lệ %

  Xếp loại

  Tốt

  Khá

  Trung bình

  Yếu

  1

  04

  03

  75%

  02

  01

  0

  0

*Ưu điểm:

Giáo viên được kiểm tra đều có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, trình độ trên chuẩn, nắm chắc nội dung chương trình khối học; chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, hoàn thành tương đối tốt các công tác được giao.
*Hạn chế:

Có tiết dạy chưa linh hoạt khi sử dụng thiết bị dạy học, tổ chức các hoạt động chưa phong phú; Sử dụng và khai thác công nghệ thông tin còn hạn chế.
Chưa chú trọng đến các đối tượng học sinh.

- Phân bố thời gian chưa hợp lý.

2. Kết quả kiểm tra các chuyên đề về nhà trường

2.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;

*Ưu điểm:

Nhà trường đã phổ biến, giáo dục pháp luật tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng và điạ phương nên trong những năm vừa qua không có giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật

Nhà trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Luật giáo dục, Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật thi đua khen thưởng, Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, thông tư số 39/2013/TT-BDGĐT và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra. Đặc biệt văn bản hướng dẫn, kế hoạch được tuyên truyền đến từng giáo viên trong các cuộc họp hội đồng và các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Nhà trường luôn làm tốt công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng, chống lãng phí nên trong những năm vừa qua trường không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Hiệu trưởng là người trực tiếp tiếp công dân tại Văn phòng nhà trường hoặc phòng Hiệu trưởng, xây dựng kế hoạch và lịch tiếp công dân vào sáng thứ 2 hàng tuần.

*Hạn chế: Công việc soạn thảo văn bản việc căn chỉnh theo Thông tư 01/ TT-BNV đôi khi chưa chuẩn xác.

2.2. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học;

*Ưu điểm:

Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, nhân viên; quy trình luân chuyển vị trí công tác.

Tổ chức phân công lao động hợp lí, thực hiện đúng chế độ công chức và hợp đồng lao động, thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

Nhà trường thực hiện tốt bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hàng năm cử các đồng chí giáo viên đi học các lớp đại học, cao đẳng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan. Hằng năm tổ chức xét nâng lương cho CB, GV, NV đúng quy định, đúng thời gian.

Các chế độ, chính sách đối với người học được đảm bảo các quyền theo quy định tại điều 42 của điều lệ trường tiểu học (theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010), được bảo về, chăm sóc, tôn trọng và đối sử công bằng do đó học sinh rất yêu trường, mến lớp.

Học sinh con hộ nghèo được miễn 50% các khoản đóng góp và được cấp thẻ bảo hiểm y tế; được tặng quà trị giá 100.000 đồng/HS từ quỹ hội chữ thập đỏ; được mượn bộ SGK của nhà trường và được Mặt trận tổ quốc xã tặng bút viết, vở ghi. Nhân dịp khai giảng năm học 2016 – 2017 các học sinh thuộc diện con hộ nghèo được các doanh nghiệp trao các phần quà bằng tiền mặt mỗi suất quà bằng 500.000 đồng, qua đó góp phần động viên các em về vật chất và tinh thần.

2.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

*Ưu điểm:

Các phòng học, phòng chức năng đại đa số đều kiên cố hóa.

- Nhà trường quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học, đảm bảo và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

- Khai thác hiệu quả thiết bị dạy học hiện đại, bảo quản tốt thiết bị phòng Tiếng Anh.

- Nhà trường thực hiện các khoản thu hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh theo quy chế dân chủ và đã được các cấp phê chuẩn

*Hạn chế: Nhà trường còn 02 phòng chức năng cấp 4 đó là phòng giáo dục học sinh khuyết tật và phòng y tế học đường.

2.4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

*Ưu điểm:

- Hàng năm nhà trường ban hành các văn bản: Nội quy, quy chế làm việc của nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ, các biên bản, tờ trình và các quyết định....

- Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thống nhất trong đơn vị, đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả. Những nội dung chi tiêu xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào các văn bản hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể

+ Có chi thanh toán cho cá nhân

+ Chi tiền thưởng, chi vật tư văn phòng chi thông tin tuyên truyền liên lạc

+ Chi phí Hội nghị: Thanh toán công tác phí, chi sửa chữa thường xuyên và duy trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trong nhà trường

+ Các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn

- Xây dựng được nội quy của nhà trường gồm 19 điều của giáo viên và học sinh

- Xây dựng quy chế làm việc: Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

- Nhà trường đã phổ biến, giáo dục pháp luật tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng và điạ phương nên trong những năm vừa qua không có giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật

Nhà trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Luật giáo dục, Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật thi đua khen thưởng, Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, thông tư số 39/2013/TT-BDGĐT và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra. Đặc biệt văn bản hướng dẫn, kế hoạch được tuyên truyền đến từng giáo viên trong các cuộc họp hội đồng và các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Đối với học sinh: Nâng cao chất lượng dạy học các môn đạo đức theo hướng cung cấp kiến thức rèn luyện kĩ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản của công dân. Chú trọng nội dung về an toàn giao thông bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Chi bộ Đảng: Gồm 16 đồng chí trong những năm qua chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Chi đoàn: Gồm 10 đồng chí

- Có 03 tổ chuyên môn

+ Tổ 1: 6 đ/c

+ Tổ 2,3: 7 đ/c

+ Tổ 4,5: 8 đ/c

- Tổng số học sinh toàn trường: 367 học sinh/13 lớp (Khối 1: 65HS/2 lớp; Khối 2: 88HS/3lớp; Khối 3: 64 HS/2 lớp; Khối 4: 81 HS/3 lớp; Khối 5: 69HS/

3 lớp).

- Cán bộ quản lý:

- Lãnh đạo: có 02 đ/c gồm Hiệu trưởng và 01 phó Hiệu trưởng.

- Giáo viên:

+ Số GV đạt chuẩn: 22/22 giáo viên = 100%

+ Số GV chưa đạt chuẩn: 0

+ Số GV trên chuẩn: 21/22 giáo viên = 95,5%

- Nhân viên: So với quy định 2/3 đồng chí đa phần là nhân viên kiêm nhiệm, còn thiếu một nhân viên văn phòng và 01 nhân viên y tế.

Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung công khai:

- Đầu năm xây dựng kế hoạch, đầu tháng 9 công khai, đầu năm dương lịch công khai dự toán thu chi, cuối năm công khai kết quả.

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

- Công khai thu chi tài chính

- Hình thức công khai đầy đủ, đúng quy định.

*Hạn chế: Không

2.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

*Ưu điểm:

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp; hình thức tổ chức dạy học theo sự chỉ đạo của Sở; Phòng do đó giáo viên thực hiện tương đối tốt; nhất là việc thực hiện đổi mới cách đánh giá học sinh theo Thông tư Số: 22/2016/TT-BGDĐT được giáo viên nghiên cứu và thực hiện đúng quy định.

- Giáo viên đã chú trọng việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục cũng như thiết bị truyền thống và thiết bị hiện đại. Cán bộ quản lý đã kiểm tra theo dõi sổ mượn thiết bị của giáo viên và việc sử dụng thết bị trong giảng dạy.

2.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm, dạy học buổi 2.

*Ưu điểm:

Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động phụ huynh học sinh đóng góp mua sắm; xây dựng cơ sở vật chất như: Mua 5 tủ sách thư viện ngoài trời hỗ trợ kinh phí trang trí lớp học học theo mô hình VNEN;

Ban thường trực cha mẹ học sinh hoạt động thường xuyên phối kết hợp cùng với nhà trường giáo dục hỗ trợ học sinh, huy động kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất.

Quản lý chặt chẽ việc học 2 buổi/ngày đối với giáo viên và học sinh. Không có hiện tượng dạy thêm và học thêm trong và ngoài nhà trường.

2.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

*Ưu điểm:

Nghiêm túc triển khai; thực hiện các văn bản về công tác kiểm định chất lượng giáo dục tới mọi thành viên trong nhà trường

*Hạn chế:

Nghiệp vụ thực hiện công tác KĐCL của 1 số giáo viên còn hạn chế.

2.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

*Ưu điểm:

Thực hiện thu chi các khoản tiền trong nhà trư­ờng đảm bảo đúng mục đích, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc tài chính.

Công khai minh bạch nhận được sự ủng hộ đồng thuận của Đảng Uỷ, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh.

- Việc thu, chi dạy buổi 2 đúng theo quy định: 73% chi cho giáo viên dạy, 2% chi cho công tác thu, 5% chi cho công tác sửa chữa, điện nước, 20% chi cho công tác quản lý.

*Hạn chế:

3. Kiểm tra học sinh

Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ (của từng cấp học, bậc học); Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học (của từng cấp học, bậc học); Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường; Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập).

*Ưu điểm: Thực hiện nghiêm túc đúng quy chế, khách quan.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

- Thực hiện nghiêm túc việc Đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT

4. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết KNTC

4.1. Công tác tiếp công dân (bố trí phòng tiếp dân, nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân).

4.2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: ( Không có đơn thư khiếu nại tố cáo)

Lý do tồn đọng: Không

*Ưu điểm: Học kỳ I năm học 2016 -2017 nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

5. Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
5.1.Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo: Thực hiện tốt
5.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra: Xây dụng kế hoạch nagỳ từ đầu năm học và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường.
5.3. Những kết quả cụ thể:

5.4. Những chuyển biến sau kiểm tra:

*Ưu điểm: Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo: Nhà trường đã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về Luật phòng chống tham những, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Học kỳ I năm học 2016 - 2017 nhà trường không có hiện tượng tham nhũng xảy ra, 100% cán bộ giáo viên đều thực hành tiết kiệm

V. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:

Thực hiện các thông tin, báo cáo kịp thời.

VI. Đánh giá chung về kết quả công tác kiểm tra

 1. Ưu điểm:

Học kỳ I năm học 2016 - 2017 nhà trường đã đẩy mạnh công tác nội bộ theo kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu bằng mọi biện pháp hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Công tác kiểm tra đã góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương, xây dựng, củng cố nề nếp dạy-học, giáo dục; nâng cao hiệu lực quản lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

 1. Nhược điểm và biện pháp khắc phục: Tiến độ thực hiện đôi khi còn chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( ký tên, đóng dấu)

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL