tin tức-sự kiện

Biên bản, nghị quyết hội nghị CBCCVC 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duy Tiên, ngày 29 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017- 2018

Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại trường tiểu học A Châu Giang

Vào hồi 13h 30 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại trường tiểu học A Châu Giang tiến hành Hội nghị toàn thể CBCCVCNV năm học 2017 - 2018.

I. Đoàn Chủ tịch, Thư ký:

- Đoàn Chủ tịch:

+Đồng chí: ………………………………………………….……………….

+Đồng chí: ………………………………………………….……………….

+Đồng chí: ………………………………………………….……………….

- Thư ký Hội nghị:

+Đồng chí: ………………………………………………….……………….

+Đồng chí: ………………………………………………….……………….

II. Thành phần dự Hội nghị:

- Tổng số CBCCVCNV trong đơn vị: ………………………………………

+ Số CBCCVCNV có mặt: ………………………………………….…………

+ Số CBCCVCNV vắng mặt: ……………………………………….…………

III. Hội nghị đã nghe các báo cáo:

1. Đ/c………………………………: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 - 2017 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 - 2018.

2. Đ/c ………………………………: Thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 – 2017. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 - 2018.

3. Đ/c.....................................................: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017. Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 -2018.

4. Đ/c ..............................................: Thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết HNCBCCVC và ý kiến chỉ đạo kết luận của lãnh đạo tại HNCBCCVC năm 2016.

5. Đ/c ....................................................: Thông qua báo cáo thu, chi tài chính cơ quan năm học 2016 – 2017. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 - 2018.

6. Đ/c ...................................................: Thông qua báo cáo thu, chi quỹ công đoàn năm học 2016 – 2017.

7. Đ/c..................................................: Thông qua Quy chế hoạt động của cơ quan.

8. Phần thảo luận và các ý kiến, kiến nghị của CBCCVCNV.

- Nêu các ý kiến đóng góp

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................................... .......................................................................................................................

...........................................................................................................................

8. Đ/c.........................................................: Thông qua bản cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.

IV. Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Đ/c Tô Thị Kim Dung: Phát động phong trào thi đua năm 2017

VI. Đ/c Vũ Thị Kim Thục (thư ký): Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

VII. Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

...../.....biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2017 đạt 100%.

VIII: Đ/c ……….. tổng kết bế mạc Hội nghị.

Hội nghị kết thúc hồi …..h …. phút cùng ngày.

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

Số: 01 /NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duy Tiên, ngày 29 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017- 2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ "Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập".

Hội nghị cán bộ công chức trường tiểu học A Châu Giang năm học 2017 - 2018 tổ chức ngày 29 tháng 9 năm 2017 với sự có mặt của 22 CBCCVCNV.

I. Hội nghị đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 - 2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

2. Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

4. Đánh giá kết quả thực hiện NQ và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tại Hội nghị CBCCVC năm 2016.

5. Báo cáo thu, chi tài chính cơ quan năm học 2016 - 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 -2018.

6. Báo cáo thu, chi ngân sách công đoàn năm học 2016 - 2017.

7. Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của cơ quan năm học 2017 - 2018 .

9. Cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.

10. Phát động thi đua năm 2017 - 2018

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II. Hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ của cơ quan năm học 2017 - 2018 với các nội dung sau:

Hội nghị đã có .... ý kiến đóng góp, phát biểu thảo luận của CBCCVCNV cơ quan; Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của......................................... để bổ sung cho các báo cáo, các ý kiến kiến nghị và giao cho BCH Công đoàn cơ quan phối hợp với chính quyền cùng cấp, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017 như sau:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động từ đầu năm;

2. Xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, ......% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Phấn đấu ........% CBCCVCNV cơ quan đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; ......% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; .......% CBCCVCNV có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Phấn đấu đạt cơ quan văn hóa; đạt .........% gia đình CBCCVCNV đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa;

5. Phấn đấu công đoàn cơ quan đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; .......% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; ......% trở lên nữ CBCCVCNV cơ quan đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

6. Phấn đấu có 03 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt giải; 01 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt giải.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Thông qua cam kết trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCCVCNV

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc CBCCVCNV cơ quan làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnhnhững sai sót của từng CBCCVCNV nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với CBCCVCNV theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn cơ quan tổ chức chăm lo đời sống CBCCVCNV. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

1.3. Tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCCVCNV cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.

1.4. Tạo điều kiện cho CBCCVCNV hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCNV và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCCVCNV, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBCCVCNV trở thành người lao động giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3.4. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

3.5. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng cơ quan ban hành.

IV. Hiệu lực thihành:

Thủ trưởng cơ quan, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCCVCNV cơ quan có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2017 thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

Thay mặt hội nghị cán bộ công chức

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TM. BCHCĐ CƠ QUAN

CHỦ TỊCH

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL