tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số ....../KH- THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường tiểu học A Châu Giang.

Trường tiểu học A Châu Giang xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của giáo viên.

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học với từng môn học cụ thể vào bài hội giảng, đi sâu vào việc đổi mới PPDH, Dạy học theo mô hình trường tiểu học mới, PP kiểm tra đánh giá học sinh,khai thác đồ dùng TBDH đặc biệt ứng dụng CNTT trong dạy học,...

- Tạo điều kiện để giáo viên trao đổi, giúp đỡ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động sư phạm hàng ngày của mình ở tất cả các khâu: soạn giảng, chuẩn bị, lên lớp, quản lý và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Phát hiện, quảng bá nhằm khích lệ, động viên kịp thời và nhân rộng các nhân tố tích cực, sáng tạo trong hoạt động sư phạm của giáo viên để thúc đẩy việc cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, đặc biệt là trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên tham dự hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện. Công nhận giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường làm cơ sở để đề nghị các danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

  1. Đối với giáo viên tham gia Hội giảng

Cấp trường

a) Đối tượng:

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường

b) Điều kiện:

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại;

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

2. Cấp huyện

a) Đối tượng:

Tham dự Hội thi cấp huyện là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường học trên địa bàn huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) tổ chức Hội thi.

b) Điều kiện:

Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề. Mỗi trường được thành lập một đội tuyển tham gia cấp huyện, số thành viên đội tuyển do Ban tổ chức Hội thi cấp huyện quy định theo điều kiện từng năm.

2. Ban giám khảo

a.Thành phần

- Ban Giám Hiệu.

- Khối trưởng chuyên môn.

- Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc giáo viên có kinh nghiệm về giảng dạy và phương pháp sư phạm tốt được đồng nghiệp tín nhiệm và được chia làm 3 nhóm giám khảo. ( Theo Quyết định của Ban tổ chức hội thi)

b. Nhiệm vụ

- Thành viên ban giám khảo có nhiệm vụ làm việc độc lập, bình xét, đánh giá, theo những nội dung và nguyên tắc sau :
- Sau khi giáo viên hoàn thành bài giảng, tiểu ban giám khảo tiến hành bình giảng không quá 10 phút.
+ Nội dung bình giảng
Chuẩn bị bài giảng, giáo án, đồ dùng thiết bị dạy học...
Nội dung bài giảng.
- Điểm đánh giá kết quả của giáo viên tham gia hội giảng ( theo mẫu quy định) là điểm trung bình chung của các giám khảo. Bài giảng được đánh giá theo thang điểm 20 ( lấy đến một chữ số thập phân ). Điểm của giám khảo nào trong tiểu ban chênh lệch với điểm trung bình chung từ 2 điểm trở lên sẽ bị loại và được tính lại;

c. Xếp loại giờ dạy
+ Loại Giỏi: Từ 18 đến 20 điểm và không có tiêu chí nào bị điểm 0. Tiêu chí 2.2 đạt tối thiểu 1,0đ.

+ Loại Khá: từ 14 đến dưới 18 điểm và không có tiêu chí nào bị điểm 0.Tiêu chí 2.2 đạt tối thiểu 1,0đ.

+ Loại Trung bình: Từ 10 đến dưới 14 điểm và các tiêu chí 1.2; 1.6; 2.1; 2.2: bị điểm 0.

+ Loại chưa đạt: Dưới 10.

3. Yêu cầu.

- Quí thầy cô làm giám khảo không được tham gia xây dựng bài cho giáo viên tham gia hội giảng, không tham dự các tiết dạy do giáo viên dạy thử.

- Tất cả giáo viên trong khối phải tham gia dự giờ đầy đủ.

- Giờ dạy phải đảm bảo hệ thống chặt chẽ, lôgíc và phong phú, đầy đủ cả 3 dạng câu hỏi với tất cả mọi đối tượng học sinh. Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học.

- Giám khảo nộp phiếu đánh giá về Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ngay sau khi dự Hội giảng. Hội giảng đặc biệt khuyến khíchGV tích cực đổi mới PPDH và sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Các giám khảo thuộc khối chuyên môn có trách nhiệm tiếp thu các đóng góp ý kiến của tiểu Ban giám khảo để tiến hành rút kinh nghiệm và góp ý giờ dạy cho giáo viên trong ngày họp của khối đồng thời thống nhất phương pháp chung, dung lượng kiến thức truyền đạt của bài học đó cho phù hợp với học sinh của trường, lớp mình.

- Các bộ phận, cá nhân trong nhà trường cần tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần phục vụ tốt cho quá trình Hội giảng.

4.Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Căn cứ theo TT 21/2010 Ban hành điều lệ thi giáo viên dạy giỏi ngày 20/7/2010 TT-BGDĐT.

5. Lịch cụ thể: ( Do P.HT sắp xếp sau khi giáo viên bốc thăm bài dạy –có lịch đính kèm )

6. Tổ chức thực hiện

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường do nhà trường tổ chức. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi theo các quy định của Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên ít nhất 1/2 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn được uỷ quyền tổ chức hội thi theo quy định, kết thúc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Phó hiệu trưởng báo cáo công tác tổ chức và kết quả về Phòng Giáo dục- Đào tạo theo yêu cầu.

- Các thành viên trong nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức hội thi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hội thi diễn ra đạt kết quả tốt đẹp.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về Hội giảng cấp trường yêu cầu các tổ chuyên môn, CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

P.HT,tổ CM (để thực hiện)

Lưu VT,CM,web TH A Châu Giang

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL