Điểm báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC B CHÂU GIANG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019 – 2020

 

 

 

STT

 

NỘI DUNG

CHIA THEO KHỐI LỚP

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

Trẻ đủ 6 tuổi có hồ sơ hợp lệ.

Là học sinh được lên lớp 2.

Là học sinh được lên lớp 3.

Là học sinh được lên lớp 4.

Là học sinh được lên lớp 5.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học).

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Phẩm chất: Đạt 100%

- Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 99% trở lên.

- Năng lực: Đạt 99% trở lên.

- Lên lớp đạt 99% trở lên.

- Phẩm chất: Đạt 100%

- Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 99% trở lên.

- Năng lực: Đạt 99% trở lên.

- Lên lớp đạt 99% trở lên.

- Phẩm chất: Đạt 100%

- Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 99% trở lên.

- Năng lực: Đạt 99% trở lên.

- Lên lớp đạt 99% trở lên.

- Phẩm chất: Đạt 100%

- Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 99% trở lên.

- Năng lực: Đạt 99% trở lên.

- Lên lớp đạt 99% trở lên.

- Phẩm chất: Đạt 100%

- Các môn học và HĐGD: Hoàn thành 100% .

- Năng lực: Đạt 100%

- HTCTTH đạt 100% .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Giang, ngày  01 tháng 10 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Hoàng Thị Nguyên

 

 

Tác giả:

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG