Điểm báo

CHẤT LƯỢNG GD HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I  
Năm học : 2018-2019
Trường : Trường Tiểu học B Châu Giang
1. Chất lượng giáo dục
  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
I. Kết quả học tập                                                              
1. Tiếng Việt 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 330 137 79         58 29         51 36         27 18       1 57 29        
Hoàn thành 395 69 28         75 27         89 32         84 27         78 25       1
Chưa hoàn thành 3 3 1                                                        
2. Toán 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 305 130 70         61 27         52 31         24 12         38 19        
Hoàn thành 422 78 38         72 29         88 37         87 33       1 97 35       1
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
3. Đạo đức 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 451 139 82         93 46         84 56         55 29       1 80 39        
Hoàn thành 276 69 26         40 10         56 12         56 16         55 15       1
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
4. Tự nhiên và Xã hội 482 209 108         133 56         140 68                                
Hoàn thành tốt 280 123 69         81 35         76 49                                
Hoàn thành 201 85 39         52 21         64 19                                
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
5. Khoa học 246                                     111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 106                                     36 19       1 70 30        
Hoàn thành 140                                     75 26         65 24       1
Chưa hoàn thành                                                              
6. Lịch sử và Địa lý 246                                     111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 119                                     46 24       1 73 35        
Hoàn thành 127                                     65 21         62 19       1
Chưa hoàn thành                                                              
7. Âm nhạc 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 449 153 88         93 46         80 59         55 33       1 68 36        
Hoàn thành 278 55 20         40 10         60 9         56 12         67 18       1
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
8. Mĩ thuật 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 410 125 74         83 40         78 52         47 29       1 77 35        
Hoàn thành 317 83 34         50 16         62 16         64 16         58 19       1
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
9. Thủ công, Kĩ thuật 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 404 112 72         81 37         76 52         56 34         79 39        
Hoàn thành 323 96 36         52 19         64 16         55 11       1 56 15       1
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
10. Thể dục 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 359 102 73         54 25         65 43         65 38       1 73 45        
Hoàn thành 368 106 35         79 31         75 25         46 7         62 9       1
Chưa hoàn thành 1 1                                                          
11. Ngoại ngữ 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 292 127 72         70 32         55 39         22 13         18 10        
Hoàn thành 436 82 36         63 24         85 29         89 32       1 117 44       1
Chưa hoàn thành                                                              
12. Tin học 386                         140 68         111 45       1 135 54       1
Hoàn thành tốt 150                         64 48         40 23       1 46 27        
Hoàn thành 236                         76 20         71 22         89 27       1
Chưa hoàn thành                                                              
13. Tiếng dân tộc                                                              
Hoàn thành tốt                                                              
Hoàn thành                                                              
Chưa hoàn thành                                                              
II. Năng lực                                                              
Tự phục vụ tự quản 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 451 128 79         90 40         85 56         61 32       1 87 41        
Đạt 276 80 29         43 16         55 12         50 13         48 13       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
Hợp tác 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 459 129 81         90 40         86 56         62 31       1 92 42        
Đạt 268 79 27         43 16         54 12         49 14         43 12       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
Tự học và giải quyết vấn đề 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 459 137 85         90 40         85 56         61 31       1 86 38        
Đạt 268 71 23         43 16         55 12         50 14         49 16       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
III. Phẩm chất                                                              
Chăm học chăm làm 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 510 169 95         98 45         98 61         64 35       1 81 38        
Đạt 217 39 13         35 11         42 7         47 10         54 16       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
Tự tin trách nhiệm 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 518 171 97         98 45         98 61         62 35       1 89 43        
Đạt 209 37 11         35 11         42 7         49 10         46 11       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
Trung thực kỷ luật 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 542 186 104         98 45         98 61         66 35       1 94 43        
Đạt 185 22 4         35 11         42 7         45 10         41 11       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
Đoàn kết yêu thương 728 209 108         133 56         140 68         111 45       1 135 54       1
Tốt 551 187 104         98 45         98 61         70 35       1 98 44        
Đạt 176 21 4         35 11         42 7         41 10         37 10       1
Cần cố gắng 1 1                                                          
IV. Khen thưởng                                                              
- Giấy khen cấp trường                                                              
- Giấy khen cấp trên                                                              
VI. HSDT được trợ giảng                                                              
VII. HS.K.Tật không ĐG                                                              
VIII. HS bỏ học kỳ I                                                              
+ Hoàn cảnh GĐKK                                                              
+ KK trong học tập                                                              
+ Xa trường, đi lại K.khăn                                                              
+ Thiên tai, dịch bệnh                                                              
+ Nguyên nhân khác                                                              

Tác giả:

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG