Điểm báo

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ, CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC B CHÂU GIANG

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học

Năm học 2019 – 2020

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

35 

 

 

11 

24 

0 

 

10

 20

 2

13 

15

5

 

I

Giáo viên

 22

 

 

 7

 15

0

 

3 

 18

 1

9

 8

 4

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

8

 

 

 4

4 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

3

 

 

 2

 1

 0

 

 2

 

 

 

3

 

 

3

Tin học

 1

 

 

 

1 

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

4

Âm nhạc

 2

 

 

 1

1 

 

 

 1

 

 

1 

 1

 

 

5

Mỹ thuật

 0

 

 

 1

 0

 

 

1

 

 

 

 

 1

 

6

Thể dục

 2

 

 

 

2 

 

 

 2

 

 

 

2

 

 

II

Cán bộ quản lý

 3

 

 

 3

 

 

 

 

 2

1 

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

1 

 1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 2

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

 2

 

 

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Châu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2019

           Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                      Hoàng Thị Nguyên

Tác giả:

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG