Điểm báo

CƠ SỞ VẬT CHẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 1.3
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Thời điểm báo cáo 28/02/2019)
(Kèm theo Công văn số 348 /SGDĐT-KHTC ngày 11 /3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
TT Đơn vị Hiện tại Dự kiến năm học 2020-2021 Phòng học Phòng GD thể chất Phòng GD nghệ thuật Phòng học Tin học Phòng học ngoại ngữ Phòng thiết bị GD Phòng hỗ trợ GD khuyết tật hòa nhập Thư viện Thiết bị tối thiểu lớp 1 Thiết bị tối thiểu lớp 2 Bàn ghế 2 chỗ Máy tính Thiết bị phòng học ngoại ngữ
Số lớp Số học sinh Số điểm trường (gồm cả điểm chính và điểm lẻ) Số lớp Số học sinh Số điểm trường (gồm cả điểm chính và điểm lẻ) Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu xây mới Hiện có Nhu cầu mua mới Hiện có Nhu cầu mua mới Hiện có Nhu cầu mua mới Hiện có Nhu cầu mua mới Hiện có Nhu cầu mua mới
Thiết bị thông thường Thiết bị thông minh Thiết bị thông thường Thiết bị thông minh
  TỔNG 22 727 2 25 828 2 22 3 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 6 2 4 2 420 100 25 10 4 2 0 2
1 Trường TH
B Châu Giang
                                                                   
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                               
                                                                       
Tác giả:

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG