Điểm báo

CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC B CHÂU GIANG

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

727

 209

 132

140

111

135

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

727

209

132

140

111 

135

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

727

209

 132

140

111 

 135

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

727

 209

 132

140

111

 135

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

727

 209

132

140 

111

135

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 100

100

100

 100

100

100

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

 46,9

46,8

50

47,1

44,1

45,9

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

0,27

 0

 0

0

0

1,48

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

 0

0 

0

 

 

Châu Giang, ngày 31  tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Hoàng Thị Nguyên

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG