NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG
  

Tổ chức

  • BAN CHI ỦY

  • Địa chỉ: Châu Giang - Duy Tiên
  • Email: thchaugiangbdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513830482
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Thị Nguyên
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: htnguyen66c1bcg@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983640433
2
Họ tên: Phan Bích Hằng
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: pbhang74c1bcg@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972367899
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy
Vị trí: Ủy viên
Email: ntthuy76c1bcg@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0977269198