NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
LỚP 1C KỂ CHUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
GIAOLƯU CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư ... Chi tiết
2016-09-22
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Quy định về công tác y tế trường học... Chi tiết
2016-05-12
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
Nghị quyết số 29/NQ-TW
Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào ... Chi tiết
2013-11-04
Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT
Yêu cầu gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đ... Chi tiết
2013-01-15
Công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD
Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ s... Chi tiết
2012-12-28
Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT
Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu h... Chi tiết
2012-12-28
THÔNG TƯ 43/BGD-ĐT
Điều lệ Hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi ... Chi tiết
2012-11-26
Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng g... Chi tiết
2012-11-23
Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS... Chi tiết
2011-11-22
Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT
Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học... Chi tiết
2011-04-08
Thông tư 01/2011/TT-BNV
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày vă... Chi tiết
2011-01-19
Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT
Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp... Chi tiết
2010-07-20
Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT
Quy định về chế độ làm việc đối với giáo ... Chi tiết
2009-10-21
Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT
Quy định về đạo đức nhà giáo... Chi tiết
2008-04-16
Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT
Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH... Chi tiết
2007-05-04
Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV
Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở c... Chi tiết
2006-08-23