Bạn cần biết

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN

 

                                                                                                         Biểu mẫu 05

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

Trẻ 6 tuổi

Trẻ 7 tuổi và HTCT lớp 1

Trẻ 8 tuổi và HTCT lớp 2

Trẻ 9 tuổi và HTCT lớp 3 

Trẻ 10 tuổi và HTCT lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 Thực hiện 35 tuần; thực hiện theo QĐ 16/BGD & ĐT theo chuẩn kiến thức kỹ năng 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Học sinh cần có thái độ và ý thức học tập tốt 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

 Các hoạt động vui chơi, múa hát tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp  

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 100% HTCT lớp học

100% HTCT lớp học

100% HTCT lớp học

100% HTCT lớp học

100% HTCTTH

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% lên lớp 2 

100% lên lớp 3

100% lên lớp 4

100% lên lớp 5

100% lên lớp

 

 

 

 

Châu Sơn ngày 12 tháng 12 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU SƠN

 

                                                                                                         Biểu mẫu 06

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

234

55

47

41

43

48

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

234

55

47

41

43

48

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

234

55

47

41

43

48

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

144

61,5

31

56,3

31

65,9

28

68,2

28

65,1

28

58,3

2

Đạt

(t lso với tổng số)

90

38,4

24

43,6

16

34,0

13

31,7

15

34,8

22

45,8

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

234

55

47

41

43

48

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

124

53,0

30

54,5

25

53,1

21

51,2

22

51,1

26

54,1

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

110

47,0

25

45,4

22

46,8

20

48,7

21

48,8

22

45,8

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

234

100%

55

100%

47

100%

41

100%

43

100%

48

100%

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

135

57,7

35

63,6

27

57,4

22

53,6

23

53,4

28

58,3

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Cụ LÝ TRẦN THẢN -vị tư giảng của chúa Trịnh
Múa Cô giáo em là hoa êban-Trường TH Châu Sơn
Múa: Lúa mùa duyên thắm - Trường Th Châu Sơn
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo

Trường Tiểu học Châu Sơn Báo cáo cơ sở vật chất, chất lượng Giáo dục- Đào tạo.

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Dự án Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) là Dự án về Sư phạm

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ

Trường Tiểu học Châu Sơn báo cáo Cơ sở vật chất, đội ngũ... Xin mời xem ở tệp đính kèm.

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2018

Trường Tiểu học Châu Sơn công khai công tác tài chính năm 2018. Xin mời xem ở tệp đính kèm.

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường tiểu học Châu Sơn báo cáo Quy chế công khai năm học 2018 - 2019. Xin mời các bạn đọc ở tệp đính kèm.
Xem thêm...