Điểm báo

CONG KHAI NAM HOC 2014-2015
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý về việc hướng dẫn triển khai thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Châu Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai cho năm học 2014-2015.
Tác giả:

Xem thêm