Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

Thời khóa biểu khối 2 (Áp dụng từ 5/ 11 / 2018)

Thời khóa biểu khối 2 (Áp dụng từ 5/ 11 / 2018)

Học 2 buổi/ngày

Lớp 2A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

MT (1)- TCông

Toán

TNXH

Toán

Thể dục

MT (1)- TCông

Quyền& BP

Toán

Âm nhạc

Tiếng Anh

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Tiếng Anh

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Thể dục

Chiều

T. Việt

BD TV

BD TV

T. Việt

BD TV

T. Việt

BD Toán

BD Toán

BD TV

BD Toán

 Toán

GDLS

HĐTN

GDLS

HĐTT

 
Lớp 2B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

MT (2)- Tcông

T. Việt

T. Việt

Tiếng Anh

Toán

MT (2)- Tcông

T. Việt

T. Việt

Tiếng Anh

T. Việt

Toán

Thể dục

Toán

Thể dục

T. Việt

T. Việt

Toán

GDLS

Âm nhạc

Chiều

BD TV

BD TV

BD TV

T. Việt

Toán

Quyền& BP

BD Toán

BD Toán

BD Toán

T. Việt

GDLS

TNXH

HĐTN

BD TV

HĐTT

 
Lớp 2C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

Toán

Âm nhạc

Thể dục

MT (2)-TCông

Toán

T. Việt

Thể dục

T. Việt

MT (2)-TCông

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Toán

Tiếng Anh

T. Việt

GDLS

Toán

TNXH

Tiếng Anh

Chiều

T. Việt

BD TV

T. Việt

BD TV

T. Việt

GDLS

BD Toán

BD Toán

BD Toán

Toán

BD TV

HĐTN

BD TV

Quyền& BP

HĐTT

 
Lớp 2D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

MT (1)- Tcông

Thể dục

Toán

T. Việt

Thể dục

MT (1)- Tcông

Toán

Âm nhạc

T. Việt

T. Việt

Toán

T. Việt

T. Việt

Toán

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

TNXH

Chiều

Tiếng Anh

BD TV

BD TV

BD TV

BD Toán

Tiếng Anh

BD Toán

BD Toán

Quyền& BP

BD TV

Toán

HĐTN

GDLS

GDLS

HĐTT

 
Lớp 2E

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chào cờ

MT (2)- TCông

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Âm nhạc

MT (2)- TCông

T. Việt

T. Việt

T. Việt

T. Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

T. Việt

T. Việt

Thể dục

Thể dục

GDLS

Chiều

Toán

BD TV

Tiếng Anh

BD TV

BD TV

GDLS

BD Toán

Tiếng Anh

BD Toán

BD Toán

BD TV

HĐTN

TNXH

Quyền& BP

HĐTT

 

Lưu ý:

 - Tiết Mĩ thuật: hai tuần dồn lại thành 2 tiết liền nhau và dạy trong một tuần. Nếu tuần thứ nhất đã học hai tiết thì tuần sau thay thế bằng môn học Thủ công Tiết MT (1): Lớp đó dạy ở các tuần lẻ; tiết MT (2): dạy ở các tuần chẵn.

thchinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 17

Tổng lượng truy cập: 228357