Điểm báo

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐỌI SƠN


Số: 12/KH- TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Đọi Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện Qui chế công khai nhà trường

theo Thông tư sô: 09/2009/TT-BGDĐTThực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường Mầm non Đọi Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

Mục đích: Thực hiện công khai cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.
II. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai

- Ban Chỉ đạo của Trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là các Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn là các uỷ viên của Ban chỉ đạo.

- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 01, 02, 03, 04, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch.

- Phó ban trực, Phó ban giám sát, ủy viên Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Các nội dung thực hiện công khai.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Cam kết chất lượng: điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB-CC-VC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả chăm sóc giáo dục trẻ; sức khỏe học sinh trong; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (đính kèm biểu mẫu số 02).

- Chất lượng chăm sóc giáo dục thực tế: kết quả đánh giá xếp loại trẻ cuối năm, tỉ lệ trẻ 5 - 6 tuổi đẻ điều kiện vào lớp 1 phổ thông

- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tổ chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 tháng 1/2015.

2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (đính biểu mẫu số 03) .

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo (đính kèm biểu mẫu số 04).

- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

-Tình hình tài chính của nhà trường: công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg (16/11/2004) của Thủ tướng Chính phủ về ngân sách và có sự đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC (22/03/2005) của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học và dự kiến 2 năm tiếp theo.

- Các khoản chi theo từng năm học như: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.

- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết).

IV. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.

1. Bà : Đào Thị Phương (TB): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và “ 3 công khai” của trường đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, PHHS.

2. Bà: Trần Thị The (phó TB trực): Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 01, 02, 03, 04 và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

3. Bà Nguyễn Thị Thơ (Phó TB giám sát): Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015; 2016; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cao Trưởng ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4. Bà: Nguyễn Thị Mai Quyên (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

5. Nhóm công tác gồm: Trần Thị Toan  (nhóm trưởng), Nguyễn Thị Duyên khai biểu mẫu số 01, 02.

6. Nhóm công tác gồm: Nguyễn Thị Sơn (nhóm trưởng), Lê Thị Thu Huyền kê khai biểu mẫu 03, 04

9. Báo cáo thu, chi tài chính: Trần Thị Hà, Đinh Thị Hương.

10. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT và ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai: Trần Thị Duyên.

V. Tổ chức thực hiện.
1. Về hình thức và địa điểm công khai:

Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường; các tài liệu in đầy đủ niêm yết ở vị trí phòng Hội đồng giáo viên rất thuận tiện theo dõi ( gồm: Qui chế công khai cơ sở giáo dục theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT và kế hoạch thực hiện Qui chế của nhà trường, có đính kèm các biểu mẫu báo cáo; Qui chế làm việc của trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bảng tổng hợp kết quả chăm sóc giáo dục trẻ)

2. Thời gian công khai:

- Ngày 01/08/2016 công khai trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường (trong cuộc họp hội đồng).

- Ngày 28/09/2016: Ban đại diện cha mẹ học sinh .

Ghi chú: Các nội dung“ 3 công khai” và  các loại Qui chế có liên quan được niêm yết thường xuyên tại phòng hội đồng để CB-CCVC và PHHS có điều kiện theo dõi cụ thể hơn.

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                             Đào Thị Phương

 

                                                                             

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Thư viện thân thiện trường TH Công Lý
Liên hoan văn nghệ 2020
Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11