Điểm báo

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

                                                                                                             PHỤ LỤC III

   PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN                                                                                                      

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT

ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Họ và tên hiệu trưởng: Phạm Thị Thương Huyền, - Năm học: 2016 - 2017

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí (*)

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

10

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

10

 

3. Lối sống, tác phong

10

 

4. Giao tiếp, ứng xử

10

 

5. Học tập, bồi dưỡng

10

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

10

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

10

 

8. Khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non

10

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường mầm non

9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

10

 

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường

10

 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

9

 

12. Quản lý trẻ em của nhà trường

10

 

13. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

9

 

14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

10

 

15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

10

 

16. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

10

 

17. Thực hiện dân chủ các hoạt động của nhà trường

10

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội

18. Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ

10

 

19. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

10

 

 

Tổng điểm

188

 

 

Xếp loại (**)

Xuất sắc

 

A. Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

1. Những điểm mạnh :

- Ý kiến của đa số: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường; Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.

Có lối sống lành mạnh, văn minh, có tác phong làm việc khoa học, sư phạm.

Gần gũi, thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn, năng lực quản lý lãnh đạo tốt.

Có khả năg tổ chức, triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ tốt.

Quản lý sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.

- Ý kiến khác: Không

2. Những điểm yếu:

- Ý kiến của đa số: Hay nể nang, đôi khi giải quyết công việc còn chậm

- Ý kiến khác: Cần sát sao hơn trong công tác kiểm tra đột xuất

B. Ý kiến của cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức:

1. Ý kiến của các phó hiệu trưởng: Cần giải quyết công việc dứt điểm.

 2. Ý kiến của cấp ủy Đảng (đại diện tổ chức cơ sở Đảng): Cần giải quyết công việc mạnh dạn hơn.

3. Ý kiến của BCH Công đoàn trường: Cần giải quyết công việc mạnh dạn hơn.

4. Ý kiến của BCH Đoàn TNCS HCM: Cần giải quyết công việc mạnh dạn hơn.

 

Nhân Chính,  ngày  24  tháng 5  năm 2017

Người tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PHỤ LỤC III

   PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Đã điều chỉnh theo hướng  dẫn tại công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02  năm 2012 của Bộ GD&ĐT )

 

Họ và tên Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thương, - Năm học: 2016 - 2017

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí (*)

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

10

2. Đạo đức nghề nghiệp

10

3. Lối sống, tác phong

10

4. Giao tiếp và ứng xử

10

5. Học tập, bồi dưỡng

10

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

10

7. Nghiệp vụ sư phạm

10

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường Mầm non

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

9

9. Quản lý học sinh

 

9

10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

9

11. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

9

12. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

10

13. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

10

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

14. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

9

15. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

10

 

Tổng điểm

145

 

Xếp loại (**)

Xuất sắc

           

            Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

            1. Những điểm mạnh:

- Ý kiến của đa số:

Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường;

Có lối sống lành mạnh, văn minh, có tác phong làm việc khoa học, sư phạm.

Đối xử nhẹ nhàng, đúng mực với mọi người.

- Ý kiến khác: Không

            2. Những điểm yếu:       

- Ý kiến của đa số: Trong công tác quản lý chỉ đạo cần có lập trường quan điểm rõ ràng.

- Ý kiến khác: không

            - Ý kiến Hiệu trưởng:

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hoá của dân tộc.

- Có trình độ chuyên môn trên chuẩn, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nang cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Cần thường xuyê tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý.

            - Ý kiến của cấp ủy Đảng (đại diện tổ chức Đảng cơ sở):

Trong công tác quản lý chỉ đạo cần có lập trường quan điểm rõ ràng.

-         Ý kiến của BCH Công đoàn trường:

Trong công tác quản lý chỉ đạo cần có lập trường quan điểm rõ ràng.

            - Ý kiến của BCH Đoàn:

            Trong công tác quản lý chỉ đạo cần dứt điểm hơn.

 

Nhân Chính, ngày 24  tháng 05 năm 2017

Người tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PHỤ LỤC III

   PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Đã điều chỉnh theo hướng  dẫn tại công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02  năm 2012 của Bộ GD&ĐT )

 

Họ và tên Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Tâm Thu, - Năm học: 2016 - 2017

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí (*)

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

10

2. Đạo đức nghề nghiệp

10

3. Lối sống, tác phong

10

4. Giao tiếp và ứng xử

10

5. Học tập, bồi dưỡng

10

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

10

7. Nghiệp vụ sư phạm

10

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường Mầm non

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

9

9. Quản lý học sinh

9

10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

9

11. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

9

12. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

10

13. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

10

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

14. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

9

15. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

10

 

Tổng điểm

145

 

Xếp loại (**)

Xuất sắc

           

            Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

1. Những điểm mạnh:

- Ý kiến của đa số:

Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường;

Có lối sống lành mạnh, văn minh, có tác phong làm việc khoa học, sư phạm.

Đối xử nhẹ nhàng, đúng mực với mọi người.

- Ý kiến khác: Không

            2. Những điểm yếu:       

- Ý kiến của đa số: Cần mềm mỏng hơn trong công tác quản lý

- Ý kiến khác: không

            - Ý kiến Hiệu trưởng:

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hoá của dân tộc.

- Có trình độ chuyên môn trên chuẩn, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nang cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Cần thường xuyê tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý.

            - Ý kiến của cấp ủy Đảng (đại diện tổ chức Đảng cơ sở):

Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể triển khai rõ ràng.

-         Ý kiến của BCH Công đoàn trường:

Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể triển khai rõ ràng hơn.

            - Ý kiến của BCH Đoàn:

            Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể triển khai rõ ràng hơn.

           

 

Nhân Chính, ngày 24  tháng 05 năm 2017

Người tổng hợp

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Thư viện thân thiện trường TH Công Lý
Liên hoan văn nghệ 2020
Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11