Tải vềTải về THCS Bach Thuong

Tin tức : Sinh hoạt chuyên môn/

Đề Kiểm tra cuối kì 1 - lớp 7

15/12/2017

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ I NĂM 2017-2018

 

 

Chủ đề

Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

1. Số thực. Số hữu tỉ.

Nhận biết các phép toán trên Q, R.. Tỉ lệ thức

Hiểu được các phép toán trên Q, R.. Tỉ lệ thức

Vận dụng các phép toán trong R

Để tính, tìm x

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 

Số câu:

3

 

3

 

 

2

 

1

9

Số điểm:

0,75

 

0,75

 

 

1,5

 

1

4

Tỉ lệ

0,75%

 

0,75%

 

 

15%

 

10%

40%

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được khái niệm hàm số và đồ thị.

Tính giá trị hàm số

Vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải  các dạng bài tập.

 

 

 

Số câu:

2

 

 

2

 

 

 

 

4

Số điểm:

0,5

 

 

1,5

 

 

 

 

3,5

Tỉ lệ

5%

 

 

15%

 

 

 

 

20%

3. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

Nhận biết các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

 Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song dựa vào quan hệ giữa vuông góc và song song.

 

 

 

Số câu:

2

 

 

1

 

 

 

 

3

Số điểm:

0,5

 

 

1

 

 

 

 

2

Tỉ lệ

5%

 

 

10%

 

 

 

 

15%

4. Tam giác.

 

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc ngoài tam giác.

Vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác bằng nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng  vuông góc

 

 

Số câu:

 

 

2

1

 

2

 

 

5

Số điểm:

 

 

0,5

0,5

 

1,5

 

 

3,5

Tỉ lệ

 

 

5%

5%

 

15%

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số câu

7

 

5

4

 

4

 

1

21

Tổng  điểm:

1,75

 

1,25

3

 

3

 

1

10

Tỉ lệ:

17,5%

 

12,5%

30%

 

30%

 

10

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm).

Hãy khoanh chữ cái có câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính  là:

  A.                        B.2                      C.                         D.-2

Câu 2: Cho đồ thị hàm số y = 3x +1điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

        A. ( )                 B.(0 ;-1)       C. (1 ;3)             D. ( )

Câu 3: Cách viết nào sau đây là đúng:

A.                       B.

C. -                        D.            

Câu 4: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc

          so le trong bằng nhau thì:

A. a//b                        B. a cắt b                    C. a b                       D. c//b

Câu 5: Kết quả của phép tính 68:66  là :

          A. 1214                B.614                    C. 648                  D. 36

Câu 6: Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:

         A. 9,5633             B. 9,5632             C. 9,6                D. 9,5

Câu 7 :  Nếu  = 9 thì x= ?

         A.9           B. 3            C.81           D.18

 Câu 8: Cho tam giác ABC có ےA = 700,   ےB = 450 thì số đo góc ngoài của tam giác tại đỉnh

           C là:

  1. 650                  B. 700          C. 1150                     D.450    

Câu 9: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, nếu x = 2, y= 6 thì hệ số tỉ lệ là:

  1. 3             B.                 C. 12           D. -12

Câu 10: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết số đo  ےO3   = 1250, số đo  ےO2

              bằng:

 

                 

       A.550                   B.650                       C. 1250                   D. 450

Câu 11: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y

     đối với x là:

A.                            B. 3                             C. 75                           D. 20

Câu 12: Tam giác ABC vuông tại A ta có:  

A.            B.            C.            D.

 

 

 

 

ĐỀ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm).

Hãy khoanh chữ cái có câu trả lời đúng.

Câu 1: Cho đồ thị hàm số y = 3x +1điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

        A. ( )                 B.(0 ;-1)       C. (1 ;3)             D. ( )

Câu 2: Kết quả của phép tính  là:

  A.                        B. .-2                      C.                      D.2

Câu 3: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc

          so le trong bằng nhau thì:

A. a cắt b                                B. a//b                        C. a b                       D. c//b

Câu 4: Cách viết nào sau đây là đúng:

       A.                B.

      C.                   D. -          

 

Câu 5: Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:

           A. 9,5633               B. 9,6             C. 9,5632                  D. 9,5       

Câu 6: Kết quả của phép tính 68:66  là :

           A. 1214             B.36          C. 648       D. 614

Câu 7: Cho tam giác ABC có ےA = 700,   ےB = 450 thì số đo góc ngoài của tam giác tại đỉnh

           C là:

  1. 650                  B. 700          C. 1150                     D.450

Câu 8 : Nếu  = 9 thì x= ?

     A.81                    B. 3                      C.9               D.18

Câu 9: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết số đo  ےO3   = 1250, số đo  ےO2

              bằng:

 

                  

            A.450                   B. 450                    C. 1350                   D. 550

Câu 10: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, nếu x = 2, y= 6 thì hệ số tỉ lệ là:

  1. 3             B.                 C. 12           D. -12

Câu 11: Tam giác ABC vuông tại A ta có:

A.            B.            C.           D.   

Câu 12: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y  

            đối với x là:

A.                            B. 20                           C. 3                             D. 75

 

 

 

ĐỀ3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm).

Hãy khoanh chữ cái có câu trả lời đúng.

Câu 1: Cách viết nào sau đây là đúng:

                A.                     B.

                          C. -                      D.  

Câu 2: kết quả của phép tính  là:

  A. -2                    B.2                      C.                         D.

Câu 3: Cho đồ thị hàm số y = 3x +1điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

        A.  (1 ;3)                   B. ( )           C. ( )             D. (0 ;-1)    

Câu 4 : Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:

        A. 9,5          B. 9,5632         C. 9,6            D. 9,5633 

Câu 5 : Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một

           góc so le trong bằng nhau thì:

A. c//b                        B. a cắt b                    C. a b                       D. a//b

Câu 6: Kết quả của phép tính 68:66  là :

           A. 1214                B.614              C. 36            D. 648  

 

Câu 7: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, nếu x = 2, y= 6 thì hệ số tỉ lệ là:

  1. 3             B.                 C. 12           D. -12

Câu 8: Nếu  = 9 thì x= ?

      A.9           B. 81            C.3           D.18

Câu 9: Cho tam giác ABC có ےA = 700,   ےB = 450 thì số đo góc ngoài của tam giác tại đỉnh

           C là:

             A.650                  B. 700          C. 450                     D.1150

Câu 10 : Tam giác ABC vuông tại A ta có:

A.            B.            C.            D.  

Câu 11:  Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết số đo  ےO3   = 1250, số đo  ےO2

              bằng:

                  

   A.450                   B.1350                       C. 550                   D. 450

Câu 12: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y

            đối với x là:

A.                            B. 75                           C.20                            D. 3

 

 

 

ĐỀ4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm).

Hãy khoanh chữ cái có câu trả lời đúng.

Câu 1: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc

         so le trong bằng nhau thì:

A. a//b                        B. a cắt b                    C. a b                       D. c//b

Câu 2: Kết quả của phép tính  là:

  A.                        B.-2                      C.                         D.2

Câu 3: Cho đồ thị hàm số y = 3x +1điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

        A. ( )                 B.(0 ;-1)       C. (1 ;3)             D. ( )

Câu 4: Cách viết nào sau đây là đúng:

             A.                      B.

                       C. -                         D.

Câu 5:  Cho tam giác ABC có ےA = 700,   ےB = 450 thì số đo góc ngoài của tam giác tại đỉnh

           C là:

 

            A. 1150                  B. 700          C. 650                     D.450

Câu 6: Kết quả của phép tính 68:66  là :

           A. 1214                B.614              C. 36                 D. 648 

  Câu 7: Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:

            A. 9,5633           B. 9,5632          C. 9,5             D. 9,6

Câu 8: Nếu  = 9 thì x= ?

           A.9                   B. 3                   C.18                D.81

Câu 9: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y

         đối với x là:

A.                            B.20                            C. 75                           D. 3

Câu 10: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, nếu x = 2, y= 6 thì hệ số tỉ lệ là:

  1. 3               B.                     C. -12                     D.12

Câu 11: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết số đo  ےO3   = 1250, số đo  ےO2

              bằng:

                    

   A. 450                   B.550                       C. 1350                   D. 450  

Câu 12 : Tam giác ABC vuông tại A ta có:

A.            B.            C.           D.  

 

 

 

 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

 

Bài 1. (1,0 điểm) Cho hàm số y = 3x

         a) Vẽ đồ thị hàm số trên.

         b) Điểm M(- 2; - 6) có thuộc đồ thị hàm số y = 3x ? Vì sao?

Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x, y biết:

        

          b)  và

          c)  Một nhân viên văn phòng có thể đánh máy được 160 từ trong 2,5 phút. Hỏi cần bao nhiêu phút để người đó đánh được 800 từ ? (giả thiết rằng thời gian để đánh được các từ là như nhau).

 

Câu 3: (2,5  điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh  và AK BC.

           b) Qua C kẻ đường vuông góc với BC tại C cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.

Câu 4: (1 điểm) Tìm a,b,c. biết  a =  b =  c và a –b = 15

 

 

 

ĐÁP ÁN  TOÁN 7

      A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).

          Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

ĐÈ 1

1D

2D

3D

4A

5D

6C

7C

8C

9C

10A

11B

12C

ĐỀ 2

1A

2B

3B

4C

5B

6B

7C

8A

9D

10A

11D

12C

ĐỀ 3

1A

2A

3B

4C

5D

6C

7C

8B

9D

10B

11C

12D

ĐỀ 4

1A

2C

3A

4B

5A

6C

7D

8D

9D

10A

11B

12D

 

 

  1. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Tổng điểm

1

a

a)    -  +0,5-  -  

=   

=1             + 1          -0,25

= 1,75

 

 

 

0,25

 

0,25

0,25

0,75

b

b)  . -    + (   )2

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,75

2

 

(1,0 điểm). Tìm x biết:

  x -  =  +   

             

   x=                

 x =              

 x=   Vậy  x=   

 

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

 

1

3

 

 (1điểm).cho hàm số y = f(x) = 3x2 -1. Tính f(2), f(-3)

            f(2)= 3.22 -1 =11             

            f(-3) = 3.(-3)2 -1=26     

 

 

0,5

0,5

1

4

 

 

Vẽ hình đúng ghi  GT,KL được

                                     

 

0,5

0,5

a

a) xét  và  có;

      AB =AC  (gt)

     AK (cạnh chung)

     KB =KC  (gt)

Do đó  =   (c.c.c)     

            (suy ra từ  =  )

   = 1800   (kề bù)

    = 900

     Suy ra:      

 

 

 

 

 

0,75

0,25

0,25

 

0,25

 1,5

b

b) Vì 

            

     Suy ra EC //AK 

 

 

0,5

0,5

5

 

Ta có  a=  b =  c và a –b = 15

          và a-b = 15

Áp dụng tính chất  của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

Suy ra: a= 60, b = 45, c = 40

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,5

 

0,25

1

 

nva

Tải về

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 58

Tổng lượng truy cập: 291887