Tải vềTải về THCS Bach Thuong

Tin tức : Sinh hoạt chuyên môn/

Tổ chức thi GVG cấp trường năm 2017-2018

01/12/2017

       PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BẠCH THƯỢNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

       
   
 
 

 

 

 

              Số  09 /KHGVG

Bạch Thượng, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2017-2018

 

          Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo ngày 20/7/2010 về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

          Trường THCS Bạch Thượng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cáp trường năm học 2017-2018 như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu của hội thi:

1. Mục đích:

          a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục THCS;

          b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương; 

          c) Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá tinh thần phấn đấu, ý chí vươn lên, ý thức học, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, là sự khẳng định trình độ chuyên môn của mỗi giáo viên. Đồng thời là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 

          d) Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá năng lực điều hành, năng lực quản lý và chỉ đạo, công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ trưởng; là căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng cho các giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn;

          e) Là một trong các tiêu chí thi đua, xếp loại công chức…

 

2. Yêu cầu của Hội thi:

          a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời qua hội thi chọn lọc đội tuyển tham dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

          b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

 

II. Nội dung, hình thức thi:

1. Nội dung thi

          a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
          b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 

          c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

          a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của tổ chuyên môn (gọi chung là Sáng kiến kinh nghiệm- SKKN);

          b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết. Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Bài kiểm tra năng lực là bài thi viết gồm các nội dung:

01 câu kiểm tra về kiến thức bộ môn; 01câu về ứng xử sư phạm; 01 câu về phương pháp giảng dạy và giáo dục; 01 câu hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về các văn bản giáo dục (từ trường trở lên).

          c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng; Mỗi giáo viên dự thi được ban giám khảo dự 02 tiết, nếu tiết đầu tiên loại trung bình trở xuống thì không chỉ định dạy tiết thứ hai.

 

III. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi:

1. Đối tượng: 

          Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Bạch Thượng.

2. Điều kiện

          a) Giáo viên tham gia Hội thi phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được tổ chuyên môn công nhận và xếp loại;

          b) Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS của năm học trước đó. 

          c) Kể từ đầu năm học diễn ra Hội thi đến khi hội thi kết thúc, người dự thi không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm kỷ luật lao động.
 

3. Số lượng: 100% gv tham gia dự thi.
IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi
1. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 06/12/2017 đến hết 23/12/2017.
a) Hiệu trưởng thành lập ban tổ chức; ban giám khảo; ban thư ký Hội thi

Ban tổ chức :

- Đ/c Phạm Thị Mai - Hiệu trưởng - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Việt An - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

- Đ/c Đào Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

- Đ/c Phạm Thị Hạnh - Tổ trưởng tổ KHXH&NV - Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Trịnh Việt - Tổ trưởng tổ KHTN - Uỷ viên

- Đ/c Ứng Trung Úy - Tổ phó tổ KHXH&NV - Uỷ viên

- Đ/c Ứng Thị Thư - Kế toán - Uỷ viên.

- Đ/c Nguyễn Đức Thương - Phụ trách Thiết bị - Uỷ viên

Ban Giám khảo:

- Đ/c Phạm Thị Mai - Hiệu trưởng - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Việt An - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

- Đ/c Đào Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

- Đ/c Phạm Thị Hạnh - Tổ trưởng tổ KHXH&NV - Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Trịnh Việt - Tổ trưởng tổ KHTN - Uỷ viên

- Đ/c Ứng Trung Úy - Tổ phó tổ KHXH&NV - Uỷ viên

- Đ/c Thạch Thị Nguyệt - Giáo viên Tiếng Anh

Ban thư kí:

- Đ/c Hoàng Thị Thúy Hà

- Đ/c Ứng Thị Thư

b) Thông báo kế hoạc tổ chức các nội dung thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:

          + Ngày 29/10/2017, giáo viên dự thi nộp phiếu đăng ký tiết dạy (gồm: Họ tên GV, Đăng ký Môn, Lớp, tiết PPCT, Tên bài dạy).

Đ/c Phó Hiệu trưởng lên lịch dự giờ. Yêu cầu: Toàn bộ giáo viên không có giờ dạy phải dự giờ).

          + Từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017, Hội thi thực hành (Tiết tự chọn).

          + Giáo viên dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm về ban thư ký trước ngày 08/12/2015. Ban tổ chức phân công chấm SKKN;

          Từ ngày 08/12/2017 đến 10/122017: Chấm sáng kiến kinh nghiệm.

  Ngày 10/12/2017 giám khảo nộp phiếu chấm và SKKN về cho ban thư ký để tổng hợp.

+ Ngày 09/12/2017 thi năng lực tập trung (buổi chiều)
+ Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017, thi thực hành giảng dạy vòng 2 (tiết bốc thăm).

+ Ngày 25/12/2017 báo cáo kết quả và tổng kết hội thi.
2. Địa điểm tổ chức: tại trường THCS Bạch Thượng.
3. Kinh phí tổ chức hội thi:
          Vận dụng linh hoạt từ nguồn kinh phí ngân sách và tham mưu với Hội CMHS trích từ nguồn kinh phí từ hội CMHS theo hướng đảm bảo có kinh phí tổ chức và kinh phí giải thưởng.
V. Nội dung thi kiểm tra năng lực, giờ dạy, sáng kiến kinh nghiệm:
1. Kiểm tra năng lực:
1.1. Bài kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 04 câu: 
a) 01 câu kiểm tra về kiến thức bộ môn trong phạm vi chương trình giáo dục THCS; 
b) 01 câu về ứng xử sư phạm chủ yếu về các tình huống giáo dục hạnh kiểm cho học sinh hoặc kỹ năng sống

c) 01 câu về phương pháp giảng dạy.
d) 01 câu hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về các văn bản giáo dục.

1.2. Mỗi câu cho 2,5 điểm,  tổng điểm bài kiểm tra năng lực 10 điểm.
1.3. Bài kiểm tra năng lực được làm tập trung và trong thời gian từ  90 phút; mỗi bàn ngồi 1 giáo viên và có ít nhất 2 người coi, coi kiểm tra theo đúng quy chế coi thi tốt nghiệp THPT; Bài thi được dọc phách và 2 giám khảo chấm độc lập và thống nhất chung theo đúng quy chế chấm thi tốt nghiệp THPT;


2. Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc nghiên cứu khoa học (gọi chung là SKKN):


2.1. SKKN được đánh máy theo đúng thể thức trình bày văn bản;

2.2. Đúng mẫu của SKKN

2.3. Nội dung SKKN không hạn chế về chủ đề, khuyến khích trong việc rèn luyện kỹ năng, giáo dục  giá trị, kỹ năng sống, cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng Học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu - kém.

2.4. Biểu điểm và tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của trưởng ban tổ chức;

3. Thi thực hành (giờ dạy):

3.1. Thi vòng 1: Giáo viên tự chọn tiết dạy phù hợp với tuần diễn ra dự thi của ban tổ chức. Tiết dạy này chỉ được dạy với đối tượng học sinh học lần đầu. Giáo viên đăng ký tiết dạy, lớp dạy cho phó ban tổ chức trước ít nhất 01 tuần khi vòng 1 được tổ chức;

3.2. Thi vòng 2: 2 đ/c tổ trưởng chuyên môn chọn bài ( mỗi môn 3 bài dạy - vào thời điểm diễn ra hội thi hoặc sau đó 1, 2 tiết - không chọn tiết dạy đã dạy qua.) nộp cho đ/c phó ban. Đ/c Phó ban tổ chức bốc thăm và lên lịch dạy và thông báo trước ít nhất 1 tuần khi vòng 2 được tổ chức;

3.3. Nếu giáo viên có tiết thứ nhất là tiết trung bình trở xuống thì không được dự thi vòng 2 và các bài thi sau;

3.4. Chấm tiết dạy theo đánh giá chung của Bộ GD-ĐT; mỗi tiết dạy có từ 3 giám khảo trở lên;


3.5. Điểm kết luận của mỗi bài thi (Điểm thống nhất chung của các giám khảo) là trung bình cộng của các giám khảo; Trong trường hợp các giám khảo không thống nhất được thì trưởng ban giám khảo lập báo cáo cho trưởng ban tổ chức, trưởng ban tổ chức xem xét, quyết định.

4. Cách đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

4.1. SKKN đạt từ 6 điểm trở lên;

4.2. Bài thi kiểm tra năng lực phải đạt 8 điểm trở lên;

4.3. Các bài thi thực hành phải đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài giảng đạt loại giỏi.

 VI. Ban tổ chức, ban thư ký, ban giám khảo, trưởng các tiểu ban giám khảo:
Chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Ban tổ chức, ban thư ký, ban giám khảo, trưởng các tiểu ban giám khảo theo quyết định số 21/2010/TT-BGDĐT ngày của Bộ Giáo dục- Đào tạo ngày 20/7/2010 về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 

 

                                                                Bạch Thượng, ngày 01 tháng 11 năm 2017

                                                                                                    Hiệu trưởng

 

 

                                                                                             

 

Phạm Thị Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hạnh

22

9

1971

46

KHXH

Văn

 

 

Nguyễn Trịnh Việt

10

10

1974

43

KHTN

Toán - Lý

 

 

Trần Anh Chính

05

6

1975

42

KHTN

 

 

 

Nguyễn Đức Chính

07

5

1978

39

KHTN

Toán - Lý

 

 

Thạch Thị  Nguyệt

28

6

1977

40

KHXH

Anh

 

 

Ứng Trung Uý

19

4

1975

42

KHXH

Anh

 

 

Nguyễn Đức Cường

19

8

1972

45

KHTN

Họa

 

 

Bùi Thái Cơ

22

4

1978

39

KHTN

Toán - Lý

 

 

Thạch Trung Kiên

22

8

1980

37

KHXH

Văn - Địa

 

 

Hoàng Thị Thuý Hà

15

02

1979

38

KHXH

Văn - S ử

 

 

Trần Văn Tuấn

07

10

1978

39

KHTN

GDTC

 

 

Hoàng Mạnh Hùng

29

10

1980

37

KHTN

Toán - Họa

 

 

Phạm T. Phương Thảo

11

9

1979

38

KHXH

Văn - Sử

 

 

Lê Thị Tâm

25

6

1983

34

KHTN

Sinh - Hóa

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

13

02

1981

36

KHTN

GDTC

 

 

Trương Thị Minh Huệ

10

12

1980

37

KHXH

Văn - Địa

 

 

Phạm Thị Hợi

07

5

1986

31

KHXH

Địa - Sử

 

 

Nguyễn Trọng  Bằng

24

9

1981

36

KHXH

Văn - Địa

 

 

Nguyễn Đức Lương

01

11

1978

39

KHXH

 Anh

 

 

Nguyễn Quang Thiện

8

3

1993

24

KHTN

Toán - Lý

 

 

Phan Thị Thương

13

10

1986

31

KHXH

 

 

 

Trần Thị Nhung

1

11

1989

28

KHTN

Toán - Hóa

 

 

 

nva

Tải về

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 52

Tổng lượng truy cập: 291881