Điểm báo

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Mục đích việc xây dựng các tiêu chí thi đua: nhằm tạo động lực và chuẩn mực góp phần giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Cơ sở việc xây dựng các tiêu chí thi đua: căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng, Điều lệ trường học, hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác.

3. Yêu cầu: Các tiêu chí thi đua phải đảm bảo sát hợp thực tiễn, đem lại khách quan và công bằng khi đánh giá thi đua.

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc; đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; xét tặng các danh hiệu thi đua.

5. Công tác đánh giá thi đua thực hiện 2 lần/năm học (cuối học kì I và cuối năm học). Đồng thời phải đảm bảo đúng qui trình, thủ tục và xét thi đua.

6. Việc xếp loại thi đua từng kỳ căn cứ vào Điểm trung bình đạt được và phải đảm bảo đúng qui trình, thủ tục xét thi đua.

ĐTB = Tổng điểm các tiêu chí đạt được / Tổng các tiêu chí tham gia đánh giá

Đánh giá cả năm = (XT kỳ I + XT kỳ II)/2

7. Các bước đánh giá thi đua:

Bước 1 : Cá nhân tự đánh giá cho điểm, rút kinh nghiệm, định hướng phấn đấu.

Bước 2 : Tổ đánh giá xếp loại .

Bước 3 : Hội đồng thi đua trường đánh giá xếp loại.

Bước 4 : Công khai, thu thập ý kiến phản hồi; Điều chỉnh xếp loại(nếu có).

Bước 5 : Chủ tịch Hội đồng TĐKT ra quyết định cuối cùng về xếp loại thi đua; trình Hội đồng TĐKT cấp trên .

Tác giả:

Xem thêm

Bài 6 - Phép cộng và phép nhân
Mùa tựu trường
HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI
Sinh hoạt chuyên đề tháng 9: Nghe giới thiệu thư Bác
Bài 12: Trái đất, các chuyển động của trái đất