tin tức-sự kiện

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020
STT STT LỚP Lớp HỌ VÀ TÊN HỌC SINH   Ngày, tháng,  năm sinh Nữ Nơi sinh Họ tên bố Họ tên mẹ Chỗ ở Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực   Phẩm chất   Khen thưởng
(Chỉ ghi mức khen cao nhất)
Hoàn thành
CT Tiểu học
(Ghi HT)
Ghi chú
(HS KT ghi HN)
 
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
Đạo đức T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản   Hợp tác   Tự học, GQVĐ   Chăm học, chăm làm   Tự tin, trách nhiệm   Trung thực kỉ luật   Đoàn kết, yêu thương    
               
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK               Khen cuối năm Khen đột xuất Lớp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
1 1 6A TRẦN XUÂN BÁCH 24/11/2008 24/11/ 2008 Nam TRẦN XUÂN TỊNH X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 7 H 8 H T H T H H 7         T   T     Đ T     Đ   Đ T       HT   5A
2 2 6A TRƯƠNG VĂN BẢO 26/10/2008 26/10/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN TỚI X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 T 9 H 8 H 8 H H H T H H 7         T     Đ T   T     Đ   Đ T       HT   5A
3 3 6A PHẠM ĐẶNG CHỨC 29/11/2008 29/11/ 2008 Nam PHẠM VĂN CHIẾN X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 7 H 8 H H H T H H 8           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
4 4 6A TRƯƠNG VĂN CƯƠNG 20/05/2008 20/05/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN TUYẾN X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 T 9 T T H H H H 7         T   T   T   T     Đ T   T       HT   5A
5 5 6A PHÙNG TIẾN ĐẠT 31/01/2008 31/01/ 2008 Nam PHÙNG VĂN TỊNH Quang Ốc 2 Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 H 8 T T H H H H 7         T     Đ T     Đ T   T   T   X   HT   5A
6 6 6A LƯƠNG HẢI ĐĂNG 02/10/2008 02/10/ 2008 Nam LƯƠNG VĂN NĂM Quang Ốc 2 Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 7 H 6 H 7 H H H H H H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
7 7 6A TRƯƠNG THỊ HIÊN 03/07/2008 03/07/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN KHÔI X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 6 H 6 H 8 H H H T H H 8           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
8 8 6A CAO THU HOÀ 29/10/2007 29/10/ 2007 Nữ CAO XUÂN THỤC Nội Rối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 6 H 7 H 6 H H H H H H 8           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
9 9 6A TRƯƠNG VĂN KHƯƠNG 12/12/2008 12/12/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN DUY X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 5 H 6 H 6 H 6 H H H H H H 5           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
10 10 6A TRẦN TIẾN KIÊN 18/08/2008 18/08/ 2008 Nam TRẦN TIẾN TÙNG X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 6 H 8 H 8 H H H H T H 8         T   T   T     Đ T   T   T       HT   5A
11 11 6A TRƯƠNG THỊ LỆ 28/11/2008 28/11/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN TIẾN X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 T 9 H 8 H 7 H H H H H H 8         T   T   T     Đ   Đ T   T       HT   5A
12 12 6A TRƯƠNG THANH MAI 11/07/2008 11/07/ 2008 Nữ TRƯƠNG CÔNG TRÌNH Ngô Ngoại Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 H 8 T T T T H T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
13 13 6A TRƯƠNG THỊ THANH NHÀN 22/10/2008 22/10/ 2008 Nữ TRƯƠNG LƯƠNG ĐỒNG X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 8 T 9 H 8 H H T H H H 8           Đ   Đ T     Đ T   T   T       HT   5A
14 14 6A TRẦN HÀ PHƯƠNG 07/09/2008 07/09/ 2008 Nữ TRẦN ĐỖ MƯỜI X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 H 7 H H T T T H 8           Đ T     Đ T   T     Đ T       HT   5A
15 15 6A TRƯƠNG THU PHƯƠNG 07/07/2008 07/07/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN HÓA Nội Rối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 5 H 6 H 7 H H T H T H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T       HT   5A
16 16 6A PHẠM THỊ LỆ QUYÊN 12/11/2008 12/11/ 2008 Nữ PHẠM VĂN DONG X6 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 7 H 8 H H T H H T 9           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T       HT   5A
17 17 6A TRƯƠNG VŨ TUẤN THÀNH 25/07/2008 25/07/ 2008 Nam TRƯƠNG VŨ HÒA Nội Rối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 H 8 T 9 T T T T T H 8         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
18 18 6A TRƯƠNG THỊ NGỌC THƠ 16/08/2008 16/08/ 2008 Nữ TRƯƠNG THỊ THẢO Ngô Ngoại Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 H 8 T 9 T T H H H H 7         T   T   T   T     Đ T   T   X   HT   5A
19 19 6A TRƯƠNG NGỌC THUẬN 18/01/2008 18/01/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN CƯỜNG X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 H 8 T 9 T T H T T H 8         T   T   T   T     Đ T   T   X   HT   5A
20 20 6A TRẦN THỊ THANH THUỲ 21/12/2008 21/12/ 2008 Nữ TRẦN TIẾN DUY X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 H 8 H 7 T H H T T H 8           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T       HT   5A
21 21 6A TRƯƠNG THỊ ANH THƯ 17/01/2008 17/01/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN QUÂN X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 7 H 8 H 8 H H H H H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
22 22 6A TRƯƠNG THỊ THƯƠNG 10/02/2008 10/02/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T H T 9         T   T     Đ   Đ T   T   T   X   HT   5A
23 23 6A NGUYỄN TÂN TIẾN 03/09/2008 03/09/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN DUYỆN X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 H 8 H 8 H 7 H H H H H H 8           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
24 24 6A PHẠM VĂN TUẤN 06/08/2008 06/08/ 2008 Nam PHẠM VĂN HIẾU X6 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 H 8 T T H T T H 7           Đ   Đ T     Đ T   T   T   X   HT   5A
25 25 6A ĐẶNG THỊ THANH VÂN 02/11/2008 02/11/ 2008 Nữ ĐẶNG VĂN QUANG X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 T 9 T T T T T H 8         T     Đ   Đ T   T   T   T   X   HT   5A
26 26 6A LƯƠNG THẢO VÂN 05/07/2008 05/07/ 2008 Nữ LƯƠNG THẾ THẠO X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 T 9 H 8 H H T H H H 7         T   T     Đ T     Đ T   T       HT   5A
27 27 6A TRƯƠNG VĂN VƯỢNG 20/10/2008 20/10/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN TOÀN X5 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 H 8 H 7 H 6 H H H H H H 8           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5A
28 28 6A PHẠM PHƯƠNG THẢO 26/09/2008 26/09/ 2008 Nữ PHẠM VĂN THÁI Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 7 H 8 H 7 H H H T H H 6         T     Đ T     Đ T     Đ T       HT   5D
29 29 6A ĐỖ BÁ THIÊN 12/10/2007 12/10/ 2007 Nam ĐỖ QUỐC CHÍ Yên Trạch Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 5 H 5 H 5 H 5 H H H H H H 5           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT KT-HN 5D
30 30 6A PHẠM THỊ THÚY 13/09/2008 13/09/ 2008 Nữ PHẠM HỮU CHÍ Yên Trạch Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 8 H 8 H H H H H H 5           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5D
31 31 6A NGUYỄN TUẤN TÚ 15/06/2008 15/06/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN VƯƠNG   Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 T 9 H 8 T T H H H H 7         T   T     Đ   Đ T     Đ T       HT   5D
32 32 6A ĐỖ ANH TUẤN 17/05/2008 17/05/ 2008 Nam ĐỖ NGỌC TIÊN Yên Trạch Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 H 7 T T T T H H 6         T     Đ T   T     Đ T   T   X   HT   5D
33 33 6A NGUYỄN DUY VŨ 01/01/2008 01/01/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN LINH X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 9 T T T T T H 7         T   T   T   T   T   T     Đ X   HT   5D
34 1 6B NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 25/02/2008 25/02/ 2008 Nữ NGUYỄN MẠNH HÒA Thôn Cao Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 7 T 9 H 7 H H H T T H 7         T   T   T   T     Đ T   T       HT   5B
35 2 6B NGUYỄN TUẤN ANH 27/11/2007 27/11/ 2007 Nam NGUYỄN VĂN CHÍ Thôn Cao Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 5 H 6 H 6 H H H H H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5B
36 3 6B TRẦN DOÃN CƯƠNG 28/05/2008 28/05/ 2008 Nam TRẦN DOÃN KHÁNH X6 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 H 7 H H H T T H 7         T     Đ T     Đ   Đ T   T       HT   5B
37 4 6B TRƯƠNG VŨ ANH DŨNG 01/02/2008 01/02/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN TUYỀN X6 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 7 H 7 H 8 H H H H H H 8         T   T   T   T   T     Đ   Đ     HT   5B
38 5 6B NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/07/2008 01/07/ 2008 Nam NGUYỄN CÔNG BIÊN Cao Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 7 H 8 T 10 T T T T T H 8         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
39 6 6B TRẦN VĂN ĐĂNG 03/10/2008 03/10/ 2008 Nam TRẦN VĂN SAN X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 H 6 H 7 H 7 H H H H H H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5B
40 7 6B TRƯƠNG VĂN HIỂN 22/4/2008 22/04/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN HẢI X6 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 H 8 T 9 T T T T T T 9           Đ T     Đ T   T   T   T   X   HT   5B
41 8 6B TRẦN VĂN HIẾN 29/6/2008 29/06/ 2008 Nam TRẦN VĂN TUYẾT X7 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 8 H 7 H H H H T H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T   T       HT   5B
42 9 6B NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/05/2008 25/05/ 2008 Nam NGUYỄN MINH ĐẢM Thôn Cao Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 8 H 8 H H H T T H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T     Đ     HT   5B
43 10 6B PHẠM MINH HIẾU 14/8/2008 14/08/ 2008 Nam PHẠM VĂN ĐOÁT Nội Rối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 H 8 T 9 T T H T T H 7         T     Đ T     Đ T   T   T   X   HT   5B
44 11 6B LƯƠNG XUÂN NAM 05/07/2006 05/07/ 2006 Nam LƯƠNG THỊ KHẢI X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 5 H 5 H 8 H 7 H H H H H H 5           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT KT-HN 5B
45 12 6B NGUYỄN HOÀNG NAM 27/7/2008 27/07/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN HUY X4 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 H 8 T T H H H H 8         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
46 13 6B TRƯƠNG ĐỨC NAM 31/7/2008 31/07/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN THỦY X7 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 8 H 8 H H H H H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5B
47 14 6B NGUYỄN THỊ BẢO NHƯ 14/01/2008 14/01/ 2008 Nữ NGUYỄN KHOA ĐIỀM X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 H 8 T 9 T H H T H H 7         T     Đ T     Đ   Đ T     Đ X   HT   5B
48 15 6B NGUYỄN HẢI PHONG 03/08/2008 03/08/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN THÚY X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 T 9 T 9 H H H H H H 8         T   T   T     Đ   Đ T   T   X   HT   5B
49 16 6B BÙI ĐỨC QUANG 24/02/2008 24/02/ 2008 Nam BÙI VĂN ĐIỆN Thôn Chàng Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 T 9 T 9 T T H T T H 7         T     Đ   Đ T   T   T   T   X   HT   5B
50 17 6B LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH 16/10/2008 16/10/ 2008 Nữ LƯƠNG VĂN BỐN X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 7 H 8 H H H T H H 7           Đ T     Đ   Đ   Đ   Đ T       HT   5B
51 18 6B NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10/08/2008 10/08/ 2008 Nữ NGUYỄN XUÂN LƯU X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 H 8 T 9 H H H H H H 7           Đ T     Đ T     Đ   Đ T       HT   5B
52 19 6B TRƯƠNG THỊ THẢO 24/10/2008 24/10/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN VIỆT X4 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 H 8 H H H T H H 7           Đ   Đ T     Đ   Đ   Đ T       HT   5B
53 20 6B TRƯƠNG VĂN THUẬN 17/2/2008 17/02/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN TÙNG X6 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 5 H 8 H 8 T 9 T H H H H H 7         T   T   T     Đ T   T   T       HT   5B
54 21 6B TRƯƠNG MINH TIẾN 11/10/2008 11/10/ 2008 Nam TRƯƠNG MINH TÂN X6 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 8 H 6 H H H H H H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5B
55 22 6B NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 22/12/2008 22/12/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN CHÍNH X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 H 8 T T T T H H 7         T   T     Đ T   T     Đ T   X   HT   5B
56 23 6B TRƯƠNG ANH TÚ 06/07/2008 06/07/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN TĨNH X4 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 6 H 6 H H H H H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T       HT   5B
57 24 6B PHÙNG MẠNH TƯỜNG 02/01/2008 02/01/ 2008 Nam PHÙNG VĂN BÀNG Thôn Chàng Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 H 8 H 8 H T H T H H 6         T   T     Đ T   T     Đ T       HT   5B
58 25 6B NGUYỄN ANH VŨ 12/04/2008 12/04/ 2008 Nam NGUYỄN THỊ LUÂN X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 6 H 8 H 7 H H H T T H 6           Đ   Đ   Đ   Đ T   T   T       HT   5B
59 26 6B NGUYỄN TUẤN VŨ 05/02/2008 05/02/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN BẢO X2 Quang Ốc Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 T 9 H 8 H 7 T T H H T H 7         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
60 27 6B TRƯƠNG TUẤN VŨ 07/11/2008 07/11/ 2008 Nam TRƯƠNG VĂN THỦY Ngô Ngoại Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 T 9 H H H H T H 7         T     Đ   Đ T   T     Đ T       HT   5B
61 28 6B TRẦN CHUNG NGHĨA 18/02/2008 18/02/ 2008 Nam TRẦN VĂN DUYÊN X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 T 10 T T H T T H 7         T   T     Đ T     Đ T   T       HT   5D
62 29 6B NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 14/01/2008 14/01/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN HUY Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 T 9 T H T T T T 9         T   T     Đ T   T   T   T       HT   5D
63 30 6B CAO ĐỨC PHÁT 30/04/2008 30/04/ 2008 Nam CAO CHÍ THÀNH Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 8 H 8 H 8 H H H T H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5D
64 31 6B NGUYỄN ANH QUÂN 06/06/2008 06/06/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN THỤC Yên Trạch Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 5 H 8 H 8 H H H T H H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5D
65 32 6B NGUYỄN DUY THÁI 20/03/2008 20/03/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN GIÁP X2 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 H 8 H 8 T T H T T H 8           Đ T   T     Đ T   T   T       HT   5D
66 33 6B TRẦN VÂN KIỀU 23/02/2008 23/02/ 2008 Nam TRẦN CHÂU VÕ TRẦN THỊ NHƯỢNG Q Ốc - Bắc Lý   T 9 T 9 T 9     T T T T T H 6         T   T   T   T   T   T   T          
67 1 6C NGUYỄN NGỌC ANH 06/12/2008 06/12/ 2008 Nữ NGUYỄN CÔNG ĐIỀN Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T H T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
68 2 6C NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 02/12/2008 02/12/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN TIẾN Đọ Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 H 8 H H H H T T 9         T   T     Đ   Đ T   T   T       HT   5C
69 3 6C TRẦN ĐÌNH HẢI ANH 16/09/2008 16/09/ 2008 Nam TRẦN ĐÌNH ĐÀO Phú Khê Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 H 8 H H H H H H 8         T   T     Đ   Đ T   T   T       HT   5C
70 4 6C TRẦN THỊ QUỲNH ANH 27/06/2008 27/06/ 2008 Nữ TRẦN DUY VI Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 H 8 H 8 H H H H H H 7         T   T     Đ   Đ T   T   T       HT   5C
71 5 6C TRẦN THỊ HẢI DUYÊN 19/03/2008 19/03/ 2008 Nữ TRẦN THỊ LIÊN Phú Khê Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 7 H 8 H 8 H H H H H T 9         T   T     Đ   Đ T   T   T       HT   5C
72 6 6C TRẦN NHẬT ĐĂNG 06/07/2008 06/07/ 2008 Nam TRẦN ĐÌNH CHÍ Đọ Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 H 8 H 8 H H H H T T 9           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5C
73 7 6C TRẦN ANH ĐỨC 18/06/2008 18/06/ 2008 Nam TRẦN VĂN SÁNG Đọ Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T H T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
74 8 6C NGUYỄN HỮU HẢI 19/11/2008 19/11/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN LUẬN   Nhân Chính Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T H H T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
75 9 6C PHẠM THU HOÀI 07/10/2008 07/10/ 2008 Nữ PHẠM VĂN DŨNG Tú Yên Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 H 8 H 8 H H H H T H 7         T   T     Đ   Đ T   T   T       HT   5C
76 10 6C PHẠM ĐỨC KIÊN 01/11/2008 01/11/ 2008 Nam PHẠM VĂN HỢI Tú Yên Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 H 6 H 7 H 6 H H H H H H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5C
77 11 6C TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 11/08/2008 11/08/ 2008 Nữ TRẦN CÔNG LUẬN Đọ Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 5 H 7 H 7 H H H H T H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5C
78 12 6C NGUYỄN NGỌC MỸ 18/05/2008 18/05/ 2008 Nữ NGUYỄN TRỌNG NHUỆ Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T H T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
79 13 6C NGUYỄN BẢO NGỌC 10/11/2008 10/11/ 2008 Nữ NGUYỄN THÀNH NGHĨA Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 7 H 8 H 7 H H H H T H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ T   T       HT   5C
80 14 6C TRẦN PHƯƠNG THẾ NGỌC 24/01/2008 24/01/ 2008 Nam TRẦN VĂN SOÁT Đọ Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 H 8 H 8 H H H H H T 10         T   T   T     Đ T   T   T       HT   5C
81 15 6C NGUYỄN HỒNG NHUNG 26/05/2008 26/05/ 2008 Nữ NGUYỄN QUỐC SỰ Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T H H T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
82 16 6C TRẦN VĂN PHÚC 30/09/2008 30/09/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN CHINH Tú Yên Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T H T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
83 17 6C NGUYỄN MINH TÂM 11/02/2008 11/02/ 2008 Nữ NGUYỄN QUANG DUYÊN Tú Yên Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T H T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
84 18 6C NGUYỄN THỊ TỈNH 22/01/2008 22/01/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN THỨC   Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 H 8 T 9 H 8 T H T H H T 9         T   T   T     Đ T   T   T       HT   5C
85 19 6C NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 02/09/2008 02/09/ 2008 Nữ NGUYỄN THÀNH TRÍ Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 5 H 7 H 7 H H H H T H 7           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5C
86 20 6C ĐẶNG ANH VŨ 16/09/2008 16/09/ 2008 Nam ĐẶNG THÁI HÒA Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 H 8 T T T H H T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
87 21 6C NGUYỄN ANH VŨ 30/04/2008 30/04/ 2008 Nam NGUYỄN THỊ MƯỜI Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T H T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
88 22 6C KHƯƠNG THẾ ANH 06/11/2008 06/11/ 2008 Nam KHƯƠNG XUÂN HÙNG Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 H 7 H 8 H 8 H H H T H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5D
89 23 6C NGUYỄN THỊ LAN ANH 01/06/2008 01/06/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN TUYÊN Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 8 T 9 T 9 H T H T T H 8         T     Đ   Đ T     Đ T   T       HT   5D
90 24 6C KHƯƠNG QUỲNH CHI 10/07/2008 10/07/ 2008 Nữ KHƯƠNG THỊ KIM DUNG Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T H T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
91 25 6C ĐOÀN TRUNG HIẾU 19/08/2008 19/08/ 2008 Nam ĐOÀN VĂN THĂNG Yên Trạch Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 9 T T T T T H 6         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
92 26 6C NGUYỄN VIỆT HOA 26/08/2008 26/08/ 2008 Nữ NGUYỄN QUỐC TOẢN Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 7 H 8 H 7 H 8 H H H T H H 7           Đ T   T   T   T     Đ   Đ     HT   5D
93 27 6C KHƯƠNG XUÂN HOÀNG 25/12/2007 25/12/ 2007 Nam KHƯƠNG XUÂN THÔNG Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 6 H 6 H 5 H 6 H H H H H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5D
94 28 6C KHƯƠNG THỊ THU HUYỀN 17/01/2008 17/01/ 2008 Nữ KHƯƠNG XUÂN CHIẾN Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 H 7 T 9 H 8 H H H T H H 7           Đ T   T   T     Đ   Đ T       HT   5D
95 29 6C PHÙNG ANH KẾT 29/05/2008 29/05/ 2008 Nam PHÙNG XUÂN ĐOÀN Thôn Cao Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T H T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
96 30 6C VŨ THỊ HƯƠNG LAN 07/03/2008 07/03/ 2008 Nữ VŨ KHẮC ĐẠO Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 8 T 9 T 9 T 9 H H T T H T 9           Đ T   T   T   T   T     Đ     HT   5D
97 31 6C LÂM NHẬT MINH 07/11/2008 07/11/ 2008 Nam LÂM CÔNG XUÂN Nội Chuối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam H 5 H 5 H 8 H 8 T H H T H H 6           Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ   Đ     HT   5D
98 32 6C BÙI VĂN CƯỜNG 12/06/2008 12/06/ 2008 Nam BÙI VĂN ĐẠT Nội Đọ Bắc Lý                                                                            
99 33 6C TRƯƠNG THỊ TUYỀN 20/02/2008 20/02/ 2008 Nữ TRƯƠNG VĂN TUẤN                                                                                
100 1 6D VŨ MINH TUẤN 29/09/2008 29/09/ 2008 Nam VŨ QUỐC TOẢN Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
101 2 6D TRƯƠNG PHẠM ĐÌNH KIÊN 30/07/2008 30/07/ 2008 Nam TRƯƠNG ĐỨC TÌNH X6 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
102 3 6D TRƯƠNG THỊ LÊ 16/02/2008 16/02/ 2008 Nữ TRƯƠNG MẠNH CƯỜNG Ngô Ngoại Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 9 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
103 4 6D VŨ NGỌC PHƯƠNG LINH 23/05/2008 23/05/ 2008 Nữ VŨ NGỌC GIÁP X3 Quang Ốc  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
104 5 6D TRƯƠNG KHÁNH NGỌC 20/05/2008 20/05/ 2008 Nữ TRƯƠNG THỊ HẢO Nội Rối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
105 6 6D TRẦN THỊ TÂM NHƯ 26/09/2008 26/09/ 2008 Nữ TRẦN MINH TUYẾN X6 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
106 7 6D TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 25/10/2008 25/10/ 2008 Nữ TRẦN TIẾN HƯỞNG X7 Chương  Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5A
107 8 6D TRƯƠNG TIẾN DŨNG 03/02/2008 03/02/ 2008 Nam TRƯƠNG MINH PHÚC Hàn Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
108 9 6D TRƯƠNG PHẠM MINH HOÀNG 25/7/2008 25/07/ 2008 Nam TRƯƠNG MINH THAO Nội Rối Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
109 10 6D NGUYỄN THU HUYỀN 21/7/2008 21/07/ 2008 Nữ NGUYỄN PHÚC HẬU Ngô Ngoại Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 10 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
110 11 6D NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 18/11/2008 18/11/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN LAI X4 Chương Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
111 12 6D NGUYỄN QUỐC THẠO 21/04/2008 21/04/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN HIỆU  Thôn Chàng Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
112 13 6D PHÙNG MINH TRIẾT 04/08/2008 04/08/ 2008 Nam PHÙNG HẢI NAM Thôn Chàng Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 10 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5B
113 14 6D VŨ NGỌC CƯƠNG 24/10/2008 24/10/ 2008 Nam VŨ NGỌC THÁM   Nhân Hưng Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
114 15 6D NGUYỄN MINH KHẢI 15/11/2008 15/11/ 2008 Nam NGUYỄN VIỆT HÀ Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 10 T 9 T 10 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
115 16 6D NGUYỄN THỊ THẢO MY 08/10/2008 08/10/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN HUY Phú Khê Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
116 17 6D NGUYỄN THỊ LÂM NHƯ 03/05/2008 03/05/ 2008 Nữ NGUYỄN XUÂN LÂM Đọ Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
117 18 6D PHẠM NHẬT QUANG 05/12/2008 05/12/ 2008 Nam PHẠM ANH DŨNG Phú Khê Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 10 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
118 19 6D BÙI ÁI THI 22/08/2008 22/08/ 2008 Nữ BÙI VĂN KHỞI Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
119 20 6D TRẦN THÙY TRANG 30/10/2008 30/10/ 2008 Nữ TRẦN VĂN PHONG Văn Xá Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 10 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
120 21 6D NGUYỄN TẤN TRƯỜNG 26/11/2008 26/11/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN SỬ   Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 10 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5C
121 22 6D ĐỖ HUYỀN MINH CHÂU 04/01/2008 04/01/ 2008 Nữ ĐỖ VĂN LƯƠNG Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
122 23 6D NGUYỄN HẢI ĐĂNG 18/07/2008 18/07/ 2008 Nam NGUYỄN MINH ĐỨC Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 10 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
123 24 6D PHẠM KHÁNH LINH 13/10/2008 13/10/ 2008 Nữ PHẠM HÙNG TIẾN Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
124 25 6D TRẦN YẾN NHI 14/09/2008 14/09/ 2008 Nữ TRẦN ĐỨC HÙNG Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
125 26 6D ĐOÀN QUỐC THÁI 17/09/2008 17/09/ 2008 Nam ĐOÀN VĂN THỊNH Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
126 27 6D TRƯƠNG NGỌC MINH THU 22/10/2008 22/10/ 2008 Nữ TRƯƠNG QUỐC CHÍNH Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
127 28 6D ĐẶNG THỊ THANH TÚ 22/01/2008 22/01/ 2008 Nữ ĐẶNG VĂN HIỀN Văn Cống Bắc Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 9 T 9 T 9 T T T T T T 10         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
128 29 6D NGUYỄN HẢI YẾN 04/12/2008 04/12/ 2008 Nữ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG   Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam T 10 T 9 T 9 T 10 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T   X   HT   5D
129 30 6D NGUYỄN THANH HUYỀN 30/10/2008 30/10/ 2008 Nữ NGUYỄN VĂN TOÀN Đồng Vũ Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam 9 10 9 9 T T T T T T 9         T   T   T   T   T   T   T          
130 31 6D NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRANG 14/09/2008 14/09/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN HÀ Quan Nhân Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
131 32 6D NGUYỄN QUANG TRƯỜNG  14/03/2008 14/03/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN CHUYÊN Ốc Bắc Nhân Hưng Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
132 33 6D LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 06/07/2008 06/07/ 2008 Nam LÊ TRUNG KIỀN Ốc Đông Nhân Hưng Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
133 34 6D PHAN THỊ THÙY TRANG 19/11/2008 19/11/ 2008 Nam PHAN VĂN THAO Xuyên Bến Đức Lý Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
134 35 6D VŨ HOÀNG LAN 01/01/2008 01/01/ 2008 Nữ VŨ ĐỨC DUẨN Sàng Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
135 36 6D NGUYỄN NAM QUYẾT 01/01/2008 01/01/ 2008 Nam NGUYỄN VĂN ĐỊNH Sàng Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
136 37 6D VŨ TRẦN HUYỀN DIỆU 15/11/2008 15/11/ 2008 Nữ VŨ VĂN ĐẲNG Sàng Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
137 38 6D LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 27/04/2008 27/04/ 2008 Nữ LƯƠNG THỊ HUÊ Đồng Vũ Đạo Lý Lý Nhân - Hà Nam                                                                          
Tác giả: thcsbacly

Xem thêm

Bài 6 - Phép cộng và phép nhân
Mùa tựu trường
HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI
Sinh hoạt chuyên đề tháng 9: Nghe giới thiệu thư Bác
Bài 12: Trái đất, các chuyển động của trái đất