Điểm báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2017 -2018

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh 

 

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và tiêu chí thi đua

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và tiêu chí thi đua

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và tiêu chí thi đua

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và tiêu chí thi đua

VII

Kết quả đạo đức, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

Kết quả học tập của học sinh dự kiến đạt được.

 

 

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 10%  trở lên, Khá 47% trở lên, Yếu, kém dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%.

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 7%  trở lên, Khá 45% trở lên, Yếu dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,5%.

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 14%  trở lên, Khá 43% trở lên, Yếu, kém dưới 2%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%.

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 11%  trở lên, Khá 32% trở lên, Yếu dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp từ 95% trở lên.

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường