Điểm báo

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

A - CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông;

Căn cứ công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường năm học 2016 – 2017;       

II. Căn cứ thực tế:

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Kim Bảng, Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn Ba Sao, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong xã, sự quan tâm ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh.

          + Sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã trong những năm qua vẫn được duy trì ổn định và ngày một phát triển, xếp trong tốp đầu của ngành GD huyện Kim Bảng. Công tác xã hội hoá ngày càng được ủng hộ tích cực, có chuyển biến tốt về nhận thức của nhân dân quan tâm tới giáo dục,nhất là các bậc phụ huynh học sinh.

          + Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, tương đối cân đối về chủng loại. Cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Cơ sở vật chất đầy đủ, trường đã đạt chuẩn Quốc gia.

          + Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

 

2. Khó khăn:

              + CSVC, thiết bị dạy học còn hạn chế.

          + Chất lượng học sinh không đồng đều; một số học sinh các khối lớp còn thiếu ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

          + Một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập của con em mình. Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường còn nhiều khó khăn.

B - NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

I. Mục đích:

          a) Khắc phục hạn chế của chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục của các trường phổ thông tham gia thí điểm.

b) Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển CT giáo dục nhà trường phổ thông cho đội ngũ giáo viên.

c) Góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông (GDPT).

II. Yêu cầu

Phát triển CT giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh và theo các nguyên tắc sau:

a) Nâng cao được kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục của CT GDPT hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.

b) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục.

c) Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong mỗi năm học không ít hơn thời lượng quy định trong CT hiện hành.

d) Đảm bảo tính khả thi với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của nhà trường.

III/ Kế hoạch cụ thể:

  1. Cấu trúc tổng thể chương trình các môn học:

 

STT

MÔN

HKI

HKII

Cả năm

Ghi chú

Số tiết /tuần

Số tuần

Tổng số tiết

Số tiết /tuần

Số tuần

Tổng số tiết

Số tuần

Số tiết

1

Văn 6

4

18

72

4

17

68

35

140

 

2

Văn 7

4

18

72

4

17

68

35

140

 

3

Văn 8

4

18

72

4

17

68

35

140

 

4

Văn 9

5

18

90

5

17

85

35

175

 

5

Sử 6

1

18

18

1

17

17

35

35

 

6

Sử 7

2

18

36

2

17

34

35

70

 

7

Sử 8

2

18

35

1

17

17

35

52

 

8

Sử 9

1

18

18

2

17

34

35

52

 

9

Địa 6

1

18

18

1

17

17

35

35

 

10

Địa 7

2

18

36

2

17

34

35

70

 

11

Địa 8

1

18

18

2

17

34

35

52

 

12

Địa 9

2

18

35

1

17

17

35

52

 

13

Anh 6

3

18

54

3

17

51

35

105

 

14

Anh 7

3

18

54

3

17

51

35

105

 

15

Anh 8

3

18

54

3

17

51

35

105

 

16

Anh 9

2

18

36

2

17

34

35

70

 

17

GDCD 6

1

18

18

1

17

17

35

35

 

18

GDCD 7

1

18

18

1

17

17

35

35

 

19

GDCD 8

1

18

18

1

17

17

35

35

 

20

GDCD 9

1

18

18

1

17

17

35

35

 

21

MT 6

1

18

18

1

17

17

35

35

 

22

MT 7

1

18

18

1

17

17

35

35

 

23

MT 8

1

18

18

1

17

17

35

35

 

24

MT 9

18

18

 

 

 

18

18

Học trong 1 HK (HKI)

25

Âm nhạc 6

1

18

18

1

17

17

35

35

 

26

Âm nhạc 7

1

18

18

1

17

17

35

35

 

27

Âm nhạc 8

1

18

18

1

17

17

35

35

 

28

Âm nhạc 9

 

 

 

1

17

17

17

17

Học trong 1 HK (HKII)

29

H ĐNG 6

0,5

18

9

0,5

17

9

35

18

2 tuần/1 tiết

30

H ĐNG 7

0,5

18

9

0,5

17

9

35

18

2 tuần/1 tiết

31

H ĐNG 8

0,5

18

9

0,5

17

9

35

18

2 tuần/1 tiết

32

H ĐNG 9

0,5

18

9

0,5

17

9

35

18

2 tuần/1 tiết

33

Toán 6

4

18

72

4

17

68

35

140

 

34

Toán 7

4

18

72

4

17

68

35

140

 

35

Toán 8

4

18

72

4

17

68

35

140

 

36

Toán 9

4

18

72

4

17

68

35

140

 

37

Lý 6

1

18

18

1

17

17

35

35

 

38

Lý 7

1

18

18

1

17

17

35

35

 

39

Lý 8

1

18

18

1

17

17

35

35

 

40

Lý 9

2

18

36

2

17

34

35

70

 

41

Hóa 8

2

18

36

2

17

34

35

70

 

42

Hóa 9

2

18

36

2

17

34

35

70

 

43

Sinh 6

2

18

36

2

17

34

35

70

 

44

Sinh 7

2

18

36

2

17

34

35

70

 

45

Sinh 8

2

18

36

2

17

34

35

70

 

46

Sinh 9

2

18

36

2

17

34

35

70

 

47

C.nghệ 6

2

18

36

2

17

34

35

70

 

48

C.nghệ 7

1

18

18

2

17

34

35

52

 

49

C.nghệ 8

1,5

18

27

1,5

17

25

35

52

HKI:9 tuần đầu học 2 tiết/tuần. 8 tuần cuối học 1 tiết/tuần

HKII:8 tuần đầu học 2 tiết/tuần. 7 tuần cuối học 1 tiết/tuần

50

C.nghệ 9

1

18

18

1

17

17

35

35

 

51

Tin 6

2

18

36

2

17

34

35

70

 

52

Tin 7

2

18

36

2

17

34

35

70

 

53

TD 6

2

18

36

2

17

34

35

70

 

54

TD 7

2

18

36

2

17

34

35

70

 

55

TD 8

2

18

36

2

17

34

35

70

 

56

TD 9

2

18

36

2

17

34

35

70

 

2. Chủ đề liên môn : Xây dựng các chủ đề liên môn và thực hiện ở các môn:

Địa lý 7,  Sinh học 9.

3.Phân phối chương trình từng môn học (Phụ lục đính kèm)

III/ Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

1. Nhiệm vụ:

Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học trong chương trình hiện hành và xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tăng cường năng lực thực hành, vận dụng kiến thức, giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật… do nhà trường phổ thông ban hành.

a) Rà soát nội dung CT, SGK hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp. Phát hiện và xử lý sao cho trong phạm vi cấp học không còn những nội dung dạy học trùng nhau trong từng môn học và giữa các môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không phù hợp mục tiêu giáo dục của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương của nhà trường.

b) Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong CT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh thành những bài học mới, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào CT hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối CT mới của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

c) Xây dựng các chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học chưa được xây dựng trong CT các môn học hiện hành.

- Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau (có thể đang trùng nhau) trong các môn học của CT hiện hành, có thể là chủ đề liên môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên hoặc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Căn cứ vào nội dung của chủ đề liên môn, điều kiện về giáo viên... chủ đề liên môn được nhà trường bổ sung vào kế hoạch dạy học của  môn học địa lí 7, sinh học 9.

- Chủ đề liên môn với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự của địa phương, đất nước. Các chủ đề liên môn này được bổ sung vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2. Giải pháp

a) Nhà trường tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung trên; dự thảo văn bản đề xuất về nội dung dạy học và kế hoạch dạy học/phân phối chương trình các môn học và kế hoạch hoạt động giáo dục chung của nhà trường.

b) Tổng hợp, hoàn thiện và ban hành chính thức văn bản Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh làm cơ sở để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường

c) Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục tích cực

 Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

 Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD - BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các văn bản của Bộ GDĐT về hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và thi khoa học, kỹ thuật …

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 Vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng phát triển năng lực. Kiểm tra, đánh giá không chỉ tập trung vào việc xem học sinh học cái gì mà quan trọng hơn là kiểm tra học sinh đó học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học và phân phối chương trình các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

d) Đổi mới quản lý hoạt động dạy học, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phát triển CT giáo dục nhà trường

Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành và theo Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường; chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí… khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch, đề xuất điều chỉnh, báo cáo kết quả và kinh nghiệm các hoạt động thí điểm. Các hoạt động kiểm tra chưa xếp loại giờ dạy, chưa kiểm tra hoạt động sư phạm nếu giáo viên không có nguyện vọng được xếp loại, được kiểm tra.

Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, phân phối chương trình các môn học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển CT giáo dục nhà trường phổ thông thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục tham gia thí điểm và các cơ sở giáo dục khác.

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường