Điểm báo

Thời khóa biểu học kì II

Lớp          GV nghỉ

Thứ

 

6A

 

6B

 

7A

 

7B

 

8A

 

8B

 

9A

 

9B

2

 

 

1

2

3

4

5

Chàocờ

Toán     Tân

Lý           CN

Văn       Huy

Hoạ       Tân

Chàocờ

Lý           CN

Văn       Huy

Toán     Tân

Địa        Kiều

Chàocờ

Văn       TN

Địa       Kiều

Anh     Hạnh

Tin     Quỳnh

Chàocờ

Toán    Định

Văn      TN

Địa       Kiều

Anh      Hạnh

Chàocờ

Toán    

Văn     Chi

Văn     Chi

Hoá     Nga

Chàocờ

TD      Phượng

Toán  

Hoá     Nga

Văn     Chi

Chàocờ

Toán     Lãm

Văn     Hậu

Anh    Oanh   CN        Hằng

Chàocờ

Hoá      Hoà

TD      Phượng

CN      Hằng

Anh     Oanh

3

 

Lãm, Nga, Định, Quỳnh,CN

1

2

3

4

5

Văn       Huy

Anh   Hạnh

TD       Phượng

Toán     Tân GD      Phượng

Anh   Hạnh

Văn       Huy

GD      Phượng

TD      Phượng

Hoạ       Tân

Sử        TN

TD      Phượng

CN       Hằng

Anh      Hạnh

Sinh       Hòa

TD      Phượng

CN       Hằng

Sinh       Hòa

Văn       TN

Sử        TN

Tc toán Phương

Toán    

Địa      Kiều

Sinh     Hoà

CN       Hằng

Toán      

Tctoán Phương

Văn     Chi

CN       Hằng

Địa      Kiều

Anh     Oanh

GD     Phượng

Văn       Hậu

Sử      Huy

Nhạc  Thành

GD     Phượng Văn       Hậu

Anh    Oanh

Nhạc  Thành

TC Văn Chi

4

 

Hậu , Thành Phuơng, , Tân

1

2

3

4

5

Sinh      Nga Địa         Kiều

Anh   Hạnh

Sử      Chi

 

Anh   Hạnh

Sinh    Nga

Sử      Chi

Tin       Quỳnh

 

Văn      TN

Văn        TN

Toán    Định CN       Hằng

Địa     Kiều

Toán    Định

Anh    Hạnh

CN       Hằng

Địa       Kiều

Tin     Quỳnh

Toán    

Sử     Huy

TD     Phượng

Anh    Oanh

TCVăn Minh

Sinh    Hoà

Toán   

Địa      Kiều

Sử         Huy

Anh    Oanh

Toán     Lãm

TD      Phượng

Hoá     Hoà

Lý         Hà

TC Văn Chi

TD     Phượng

Toán     Lãm

TCToán   Lãm

Sinh     Nga Lý         Hà

5

Minh, Hà, Hằng Phượng, Oanh Huy, TN

1

2

3

4

5

Anh   Hạnh

Toán      Tân

Tin    Quỳnh

Sinh      Nga

 

Sinh      Nga

Anh Hạnh

Nhạc   Thuyên

Toán     Tân

 

Toán      Định

Tin      Quỳnh

GD     Phượng

Anh     Hạnh

Lý         CN

GD     Phượng

Toán   Định

Nhạc   Thuyên

Lý        CN

Tin     Quỳnh

Nhạc   Thuyên

Hoá     Nga

Sinh     Hoà

Văn     Chi

GD  Phượng

Lý        CN

Văn     Chi

Văn     Chi

Nhạc   Thuyên

GD     Phượng

Toán     Lãm

Văn       Hậu

Văn       Hậu

Hoá      Hoà

Địa      Kiều

Văn       Hậu

Toán     Lãm

Sử         Kiều

Địa      Kiều

Hoá     Hoà

6

1

2

3

4

TD     Phượng

CN      Hằng

Văn       Huy

Văn       Huy

 

Tin     Quỳnh

TD      Phượng

CN      Hằng

Toán   Tân

 

Toán    Định

Hoạ   Văn  Văn       TN

Sinh       Hòa

 

Hoạ       Văn

Anh   Hạnh

Sinh       Hòa 

Sử        TN

 

Anh    Oanh

Văn     Chi

Địa      Kiều

CN       Hằng

Hoạ    Văn

Sinh       Hòa

Toán   

Anh    Oanh

Hoạ    Văn

CN       Hằng

Lý       

Sinh      Nga

TD      Phượng

TCToán   Lãm

 

Văn       Hậu

Văn       Hậu

Toán     Lãm

Sử         Kiều

 

7. Chi,

Huế, Quyết,  Hòa, Kiều

Hạnh,Nhung

 

1

2

3

4

5

Nhạc    Thuyên Toán    Tân

CN  Hằng

Tin        Quỳnh HĐNG    Tân

Văn       Huy

Văn       Huy

Toán     Tân

CN  Hằng

HĐNG Quỳnh

Sử        TN

Nhạc   Thuyên

Toán     Định

TD      Phượng

HĐNG    Định

TD   Phượng 

Toán    Định

Văn      TN

Văn      TN

HĐNG   Hằng

Lý        CN

TD     Phượng

Anh    Oanh

Toán    

HĐNG   Hà

TCVăn Minh

Anh    Oanh

TD    Phượng

Hoá     Nga

HĐNG    Nga

Văn       Hậu

Sinh     Nga

Toán  Lãm

Sử      Huy

HĐNG   Lãm

Sinh     Nga

Văn       Hậu

Lý        Hà

Toán     Lãm

HĐNG   Oanh

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường