Điểm báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BÀNG

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA SAO

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh 

 

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện 

Thực hiện chương trình nhà trường theo nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT

Thực hiện chương trình nhà trường theo nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT

Thực hiện chương trình nhà trường theo nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT

Thực hiện chương trình nhà trường theo nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

Nghiêm túc, tích cực

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được 

 

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 11,5%  trở lên, Khá 50% trở lên, Yếu, kém dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97,7%.

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 13,8%  trở lên, Khá 47% trở lên, Yếu, kém dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,5%.

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 13%  trở lên, Khá 55% trở lên, Yếu, kém dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,6%.

100% đạo đức từ trung bình và có sức khỏe bình thường trở lên.

- Học lực: Giỏi 10%  trở lên, Khá 33,3% trở lên, Yếu dưới 5%, còn lại là TB, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp từ 96,7% trở lên.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục 

                                                   Ba Sao, ngày 26 tháng 8 năm 2019

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Nguyễn Thị Huế

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường