Thông báo

Lịch kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA SAOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ba Sao, ngày 15 tháng 9 năm 2016

LỊCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

Tháng

Ngày, giờ

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người kiêm tra

Ghi chú

9/2016

5/9 đến 10/9

15/9 đến 23/9

- Thực hiện tuyển sinh năm học 2016 – 2017.

- Hoạt động thư viện, thiết bị, việc sử dụng đồ dùng của giáo viên

- Ban tuyển sinh

- Phụ trách thư viện, thiết bị

Đ/c HT, PHT

10/2016

3/10 đến 8/10

10/10 đến 14/10

17 /10 đến 28/10

- Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ.

- Công tác vệ sinh trường học

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

- Tổ trưởng

- Cán bộ phụ trách LĐ

- Đ/c Hà (chuyên đề),

- Đ/c Oanh (chuyên đề)

- Đ/c HT, PHT

- PHT, TPT đội

PHT, TTCM

PHT, TTCM

11/2016

1/11 đến 5/11

7/11 đến 30/11

- Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên

- TPT đội, HS

- Toàn diện: Hằng (tổ TN), Nguyệt (tổ XH)

- Chuyên đề: Hòa (TN), Kiều (XH)

- HT, PHT, GV

- HT, PHT, TTCM, GV

12/2016

5/12 đến 10/12

26/12 đến 31/12

12/12 đến 24/12

- Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

- Đc Nhung (kế toán)

- GVCN

- Toàn diện: Lãm (TN), Phượng (TN)

- Chuyên đề: Hạnh (XH), Văn (XH)

- HT, PHT, đc Hà, C. Nguyệt

- HT, PHT, TPT

- HT, PHT, TTCM, TPCM.

01/2017

2/01 đến 14/01

16/01 đến 22/01

- Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm

- Bộ phận văn thư, hành chính

- HT, PHT, Kế toán, GV

- Tổ Văn phòng

- C. Nguyệt, Hà

- HT, PHT, Hà

02/2017

6/02 đến 11/02

13/02 đến 25/02

- Kiểm tra trách nhiệm của HT trong việc thực hiện các quy định về GD, PL, Tiếp công dân…

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV

- HT

- Toàn diện: Hậu (XH), Thành (XH)

- Chuyên đề: C. Nguyệt (TN), Định (TN)

- PHT, C Nguyệt, Hà

- HT, PHT, TTCM, GV trong ban ktnb

3/2017

6/03 đến 26/03

13/03 đến 18/03

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV

- Kiểm tra Hoạt động học tập và rèn luyện của HS

- Toàn diện: Quỳnh (TN)

- Chuyên đề: Tân (TN), Huy (XH)

- Lớp 6A, 9A

- HT, PHT, TTCM, GV ban KTNB

- HT, PHT, TPT, Bí thư đoàn

4/2017

3/4 đến 15/4

17/4 đến 22/4

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV

- Kiểm tra các hoạt động: SHCM trên mạng, tiến độ vào sổ điểm điện tử

- Chuyên đề: Nga (TN), Chi (XH)

- GV

- HT, PHT, TTCM, GV ban KTNB

- PHT, Quỳnh

5/2017

2/5 đến 13/5

15/5 đến 27/5

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách nhà trường, tổ cm, giáo viên

- HT, bộ phận liên quan

- Các tổ CM, giáo viên

-PHT, Nguyệt, Hà

- Ban KTNB

TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường