Thông báo

Lịch KTNB năm học 2017 - 2018

LỊCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

Tháng

Ngày, giờ

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người kiêm tra

Ghi chú

9/2017

1/9 đến 9/9

11/9 đến 23/9

- Thực hiện tuyển sinh năm học 2017 – 2018, biên chế lớp học.

- Kiểm tra học sinh

- Ban tuyển sinh

- HS + GVCN

- Ban KTNB

- Ban KTNB+TPT

10/2017

3/10 đến 7/10

9/10 – 20/10

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo (Xây dựng và thực hiện kế hoạch, công tác quản lý giáo viên, giáo dục HS).

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

- HT, PHT

- Đ/c Định (Toàn diện),

- Đ/c Kiều (Toàn diện)

- Ban KTNB

- Ban KTNB

11/2017

1/11 đến 4/11

6/11 đến 30/11

- Hoạt động tổ KHTN

- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên

- Tổ trưởng, TPCM tổ KHTN

- Toàn diện: Hà (tổ TN), Văn (tổ XH)

- Chuyên đề: Hằng (TN), Nguyệt(XH)

- Ban KTNB

- Ban KTNB + Đ/c Tân (Mĩ thuật)

12/2017

4/12 đến 9/12

01/12 đến 22/12

- Công tác kế toán, tài chính, tài sản

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

- Đc Nhung (kế toán)

- Chuyên đề: Phượng (TN), Nga (TN), Hậu (XH)

- Ban KTNB

- Ban KTNB + Nguyệt (XH)

01/2018

2/01 đến 13/01

15/01 đến 20/01

- Hoạt động dạy thêm, học thêm, thu chi trong nhà trường.

- Hoạt động tổ Văn phòng

- HT, PHT, Kế toán, GV

- Tổ Văn phòng

- Ban KTNB

- Ban KTNB

02/2018

5/02 đến 10/02

01/02 đến 10/02

- Công tác thư viện, thiết bị

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV

- Đ/c Quyết (Phụ trách TV, TB)

- Chuyên đề: Lãm (TN), Chi (XH), Thành (XH)

- Ban KTNB

- Ban KTNB

3/2018

5/03 đến 10/03

12/03 đến 24/03

- Hoạt động tổ KHXH

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV

- TTCM, TPCM tổ KHXH

- Toàn diện: Tân (TN), Hạnh (XH)

- Chuyên đề: Huy (XH)

- Ban KTNB

- Ban KTNB + đ/c Oanh (XH)

4/2018

2/4 đến 14/4

9/4 đến 14/4

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo (Xây dựng CSVC, thiết bị, công khai, quy chế dân chủ, công tác thi đua, các cuộc vận động).

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV

- HT, PHT

- Chuyên đề: Quỳnh (TN), Oanh (XH)

-Ban KTNB

- Ban KTNB

5/2018

15/5 đến 27/5

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách nhà trường, tổ cm, giáo viên

- Các tổ CM, giáo viên

-Ban KTNB

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường