tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 -2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp  năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Công văn số 1688/SGD ĐT ngày 03/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020, Công văn số 350/PGDĐT-THCS ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019 – 2020; Trường THCS thị trấn Ba Sao xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương pháp đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phổ cập giáo dục, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề và phân luồng sau THCS.

1.1. Nhiệm vụ

- Tỷ lệ huy động:  279/279  = 100 %

- Tỷ lệ tuyển sinh: 83/83= 100%

-  Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:  Duy trì PCGD THCS mức độ 3, XMC mức độ 2. Hồ sơ sạch sẽ chính xác, khoa học.

- Hướng nghiệp dạy nghề, phân luồng sau THCS:

+ Thực hiện đúng quy định về công tác hướng nghiệp. Dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo kế hoạch.

          + Làm tốt công tác phân luồng sau THCS: Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp vào học THPT đạt 47/58 = 81,03%,  học GDTX đạt 3/58 = 5,17%, học TCCN hoặc nghề đạt 3/58 = 5,17%, đi làm ngay đạt 5/58 = 8,62%.

          + Dạy nghề cho học sinh lớp 8 nghề điện dân dụng và nghề tin học theo hình thức môn học tự chọn.

- Chỉ tiêu duy trì sĩ số:

TT

Lớp

Số lớp

Số HS đầu năm

Học kỳ I

Học kỳ II

Số HS cuối năm

Tỷ lệ duy trì

SL HV GDTX

Bỏ

Chuyển

Bỏ

Chuyển

1

6

2

86

0

0

0

0

86

100%

0

2

7

2

65

0

0

0

0

65

100%

2

3

8

2

69

0

0

0

0

69

100%

2

4

9

2

59

0

0

0

0

59

100%

2

Cộng

8

279

0

0

0

0

279

100%

6

1.2. Biện pháp

- Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-XMC, thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ PCGD-XMC trên địa bàn thị trấn. Có kế hoạch cụ thể phân công công việc từng bộ phận.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy;  đa dạng hóa các hình thức học tập, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, ứng dục có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.

- Khen thưởng giáo viên làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sĩ số, phát hiện kịp thời học sinh bỏ học.

- Gặp gỡ gia đình, liên hệ với địa phương vận động học sinh bỏ học ra lớp (nếu có).

- Tạo điều kiện giúp đỡ những gia đình học sinh gặp khó khăn, có biện pháp kèm cặp phụ đạo học sinh yếu kém, không để học sinh vì học tập yếu mà bỏ học, xây dựng nhóm học tập, giúp đỡ bạn tiến bộ.

- Tổ chức lớp ghép gồm học sinh phổ thông và học viên bổ túc văn hóa, giao cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi đi học chuyên cần, có biện pháp động viên học viên đi học đều.

- Hiệu trưởng tham gia dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Liên hệ với các trường trung cấp, cao đẳng nghề trong tỉnh và các tỉnh lân cận tổ chức tuyên truyền về định hướng nghề nghiệp cho phụ huynh và học sinh, vận động học sinh có lực học trung bình đăng kí học nghề tại các trường dạy nghề và tham gia lao động sản xuất.

2. Chất lượng giáo dục

2.1. Giáo dục đạo đức, công tác học sinh:

* Chỉ tiêu:

- 100% HS không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

- 100% Học sinh thực hiện tốt 10 điều nội quy nhà trường.Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HS trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp.

Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm:

*Biện pháp thực hiện:

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn học sinh thực hiện 5 điều Bác dạy và nội quy nhà trường.

- Kiện toàn ban chỉ huy liên đội, đưa đội sao đỏ vào hoạt động theo dõi từng tuần .

- Thường xuyên biểu dương gương người tốt, việc tốt.

- Qua hoạt động tập thể, qua các giờ dạy lên lớp giáo dục cho học sinh thái độ, ý thức động cơ học tập đúng đắn.

- Chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Tổng phụ trách Đội, giáo viên bộ môn để xếp loại hạnh kiểm cho học sinh theo tháng nhằm khen ngợi, phê bình và có sự điều chỉnh biện pháp giáo dục kịp thời.

- Giáo dục tính trung thực trong học tập, thi cử.

- Tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên, học sinh và nhân dân nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HS. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HS. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HS. Không để HS bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Chú trọng rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, thực hiện một vài chuyên đề giáo dục kỹ năng sống; Giáo dục bảo vệ môi trường; Lồng ghép chương trình giáo dục địa phương, giáo dục QPAN  vào các môn học theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày 7, 17, 27 hàng tháng.

- Yêu cầu học sinh ký cam kết: không đánh nhau, không tàng trữ vũ khí, nói không với bạo lực học đường, tệ nạn xã hội. Kết hợp với các tổ chức, ban ngành trong xã và ngoài xã hội để phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau mang tính chất bạo lực ở trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức cho học sinh tham gia chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vệ sinh trường lớp hàng ngày. Mỗi lớp được giao nhiệm vụ cụ thể về số cây xanh, cây cảnh, đường hoa được chăm sóc, bảo vệ và khu vực vệ sinh hàng ngày. Hưởng ứng phong trào trồng hoa làm đẹp cảnh quan địa phương và nhà trường.

- Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. Tổ chức thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường, lập kế hoạch triển khai hoạt động có hiệu quả trong công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh nhà trường theo đúng tinh thần của thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy và học.

- Tiếp tục các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao, vẽ tranh theo chủ đề... trong dịp kỉ niệm các ngày lễ trong năm. Khuyến khích học sinh tham gia các môn thể thao mà mình yêu thích. Tổ chức thi các trò chơi dân gian trong các ngày lễ hội, tìm hiểu về các di tích lịch sử địa phương, chăm sóc các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ.

- Phối hợp với hội cha mẹ HS, công an thị trấn, y tế và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương đảm bảo an toàn cho HS trong và ngoài nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá

2.2. Giáo dục trí dục:

2.2.1.Chất lượng đại trà.

* Chỉ tiêu cần đạt:

- Về xếp loại học lực:

          Lên lớp sau kiểm tra lại : 216/220 = 98,18 %

Đỗ tốt nghiệp lớp 9 hai hệ : 60/61 = 98,36 %

Tỉ lệ lượt bài kiểm tra đạt trên TB trong các kì kiểm tra đạt: 81%

           * Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tinh giản nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với trình độ học sinh và yêu cầu của chương trình theo hướng giảm tải, bồi dưỡng năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và tự học của học sinh. Phụ đạo, nâng cao chất lượng đầu yếu.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc giảng dạy và thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá được trao đổi bàn bạc trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường.

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,  nghiên cứu khoa học của học sinh

- Đối với GV phân công đúng chuyên môn đào tạo, nâng cao hiệu suất giờ lên lớp, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn.

- Lãnh đạo nhà trường tăng cường kiểm tra chuyên môn, dự giờ lên lớp, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, báo cáo trung thực.

2.2.2. Tuyển sinh vào 10.

* Chỉ tiêu:

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi vào lớp 10 đạt 50/58 = 86,2%.

- Tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt 47/50 = 94%, điểm bình quân 3 môn đạt 6,2 điểm.

          * Biện pháp: Phân công giáo viên dạy lớp 9 có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao.

- Xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10 chi tiết. Có kế hoạch kiểm tra thử ít nhất 2 lần trong đợt ôn thi.

          - Lãnh đạo nhà trường thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm trong quá trình ôn tập.

2.2.3. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu

a. Học sinh giỏi văn hóa

* Chỉ tiêu:

- Cấp huyện: Đạt 31 giải (Trong đó: 1 nhì, 10 ba, 20 giải KK).

- Cấp tỉnh: Có 3 học sinh tham gia dự thi cấp tỉnh và đạt 01 giải.

* Biện pháp:

-  Khối 6, 7 thực hiện số lượng kiểm tra đủ theo quy định. Khối 8 đăng  kí 4 môn dự kiểm tra gồm Văn, Toán, Sinh, Địa. Khối 9 gồm 3 môn Ngữ văn, Sinh học, Địa lí.

- Phân loại học sinh ngay sau khi khảo sát chất lượng đầu năm, tuyển chọn đúng đối tượng học sinh giỏi ở các bộ môn.

- Chọn giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, có trách nhiệm cao để bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, phân phối chương trình cụ thể, chi tiết. Lên lịch bồi dưỡng  (1 buổi/ tuần) theo quy định.

- Đầu tư sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy HSG.

- Có biện pháp động viên, khích lệ học sinh học tập, giáo dục tình cảm yêu mến bộ môn mình được học, không phân biệt giữa các bộ môn.

- Lãnh đạo nhà trường thực hiện kiểm tra đôn đốc, dự giờ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của GV.

- Động viên khen thưởng kịp thời đối với những giáo viên và học sinh đạt giải, học sinh đi tập huấn trên huyện.

b. Học sinh giỏi các môn thể thao

* Chỉ tiêu:

          - Cấp huyện:

          + TDTT: Tham gia các môn thi (Bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ vua), lựa chọn nội dung thi phù hợp với điều kiện của nhà trường. Đạt 8 giải cấp huyện (1 nhì, 2 ba, 5 khuyến khích) và 2 HS dự thi tỉnh.

          - Cấp tỉnh:

          + TDTT: 2 HS tham gia và đạt 1 giải

* Biện pháp:

-  Xây dựng kế hoạch giáo dục thể chất, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi thể dục thể thao cụ thể, chi tiết.

- Yêu cầu giáo viên thể dục tuyển chọn các đội tuyển  từ đầu năm học và luyện tập thường xuyên 1-2 buổi/tuần.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để giáo viên có kế hoạch điều chỉnh, bồi dưỡng cho học sinh tham gia đạt kết quả cao. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các buổi tập.

3. Cơ sở vật chất, đội ngũ.

3.1. Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gồm: 21 đồng chí, trong đó:

+ CBQL: 02, trình độ đại học: 02, trung cấp LLCT: 02.

+ Giáo viên: 16,  trình độ đại học: 10, Cao đẳng: 6.

+ Nhân viên: 03, cao đẳng: 02, trung cấp: 01.

+ Đảng viên: 14.

* Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn đúng thành phần, đủ số lượng quy định. Chấp hành tốt nội quy lớp học.

-  Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng: Đạt khá trở lên.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03, Khá: 5, Đạt: 08.

- Động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng chuẩn trình độ: 1- 2 giáo viên tham gia học các lớp đại học vừa học vừa làm.

- 100% giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường. Có kế hoạch và báo cáo đầy đủ.

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện: 2 - 3 giáo viên tham gia dự thi và đạt giáo viên giỏi.

- Thiết kế bài giảng E-learning: 100% giáo viên tham gia thiết kế và có sản phẩm nộp về nhà trường trước 01/12/2019, chọn mỗi tổ 01 sản phẩm xuất sắc gửi lên Phòng GD&ĐT thẩm định.

- Phát động giáo viên làm đồ dùng dạy học: Mỗi giáo viên có ít nhất 1 đồ dùng tự làm để nhà trường thẩm định.

- Hội thảo và sinh hoạt chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 353/PGDĐT-THCS ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về hướng dẫn tổ chức hội thảo, SHCM trong năm học 2019-2020. Thực hiện tốt và tích cực trong việc đổi mới Hội thảo, SHCM cấp trường. Yêu cầu giáo viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên môn cấp huyện, đúng, đủ thành phần. Tham gia nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” đầy đủ các bộ môn, nộp sản phẩm đúng thời gian quy định. Tích cực gửi bài trong mục “Không gian trường học”, ít nhất 1 bài/1GV/1 tháng.

* Chuyên đề các tổ chuyên môn:

* Tổ KHTN:

- Chuyên đề 1: Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học.

- Chuyên đề 2: Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH.

* Tổ KHXH:

- Chuyên đề 1: Phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học.

- Chuyên đề 2: Tích hợp Giáo dục QPAN trong giảng dạy các môn KHXH.

* Biện pháp:

- Bồi dưỡng giáo viên được thực hiện theo kế hoạch chung của Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo.

-  Tổ chức cho cán bộ giáo viên học Điều lệ nhà trường, Luật giáo dục, các quy chế chuyên môn, nề nếp sinh hoạt chuyên môn, quy định về hồ sơ sổ sách….để giáo viên nhận thức rõ quyền hạn, nghĩa vụ của mình trong nhà trường.

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn cấp trường 2 lần/tháng (ngày 10 và 25 hàng tháng): Tiếp tục đổi mới theo hình thức nghiên cứu bài học. Tập trung chỉ đạo 

...

Tác giả: Trường THCS Ba Sao

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường