tin tức-sự kiện

Thời khóa biểu thực hiện từ 22/10/2018

Lớp    

Thứ

GV nghỉ

 

6A

 

6B

 

7A

 

7B

 

8A

 

8B

 

9A

 

9B

2

 

 

1

2

3

4

5

Chàocờ

TD       Phượng

Địa         Kiều

Anh    Hằng

Toán     Tân

Chàocờ

Văn       Huy

Toán     Tân

Sinh    N Hạnh

Anh    Hằng

Chàocờ

CN       Hằng

Văn       TN

TD      Phượng

Toán      Định

Chàocờ

Văn      TN

Sử        Huy

Toán    Định

Địa       Kiều

Chàocờ

Hoá     Nga

Toán     Lãm

Sử        Huy

Sinh     N Hạnh

Chàocờ

Anh     Hạnh

TD      Phượng

Hoá     Nga

Toán     Lãm

Chàocờ

Toán  

Anh     Hạnh

Văn       Hậu

Lý          

Chàocờ

Toán     Định

Hoá     N Hạnh Lý         

Văn       Hậu

3

N Hạnh, Tân, Hậu

1

2

3

4

5

Văn       Huy Văn       Huy

Anh    Hằng

Tin    Phương

GD      Yến

Anh    Hằng

GD      Yến

Tin       Lãm

Địa        Kiều

CN      Hằng

Địa     Kiều

Tin     Lãm

Toán    Định

Sử        Huy

Sinh      Nga

TD      Phượng

Toán    Định

CN       Hằng

Sinh       Nga

Tin    Lãm

Toán     Lãm

Anh     Hạnh

GD     Yến

TD     Phượng

TCN   Định

Văn      TN

CN      Hằng

Sử        Huy

TCN  Hằng

Anh     Hạnh

GD     Yến

TD      Phượng

Toán   

Anh     Hạnh

TCT        

Toán     Định

Sử      Kiều

TD     Phượng

Lý          

Địa      Kiều

4

Hà,TN, Kiều, Huy, Hương, Lãm

1

2

3

4

5

Anh     Hằng

Toán    Tân

TD     Phượng

Sinh     N Hạnh

Toán      Tân

Anh    Hằng

Nhạc   Thuyên

Hoạ    Văn

 

Toán    Định

Nhạc  Thuyên

Anh     Hạnh

TD      Phượng

Nhạc   Thuyên

TD     Phượng

Hoạ     Văn

Anh     Hạnh 

 

Văn       Hậu

TCN    Định

Hoá     Nga

CN       Hằng

Sinh    N Hạnh

Hoá     Nga

TCN    Hằng

Sinh     N Hạnh

Nhạc   Thuyên

Anh     Hạnh

Hoạ    Văn

Văn       Hậu

Văn       Hậu

TCMT  Tân CN        Hằng

TD      Phượng

Sinh     Nga

Toán     Định

Văn       Hậu

Hoạ    Văn

5

 

 Nga, Hằng, Định

1

2

3

4

5

Toán     Tân

Văn       Huy

Nhạc   Thuyên

Lý          

TD     Phượng

Toán    Tân

Văn       Huy

Sinh    N Hạnh

 

GD         Yến

Lý          

Tin      Lãm

Anh     Hạnh

Sử        Huy

Tin      Lãm

Anh     Hạnh

Văn       TN

GD     Yến

Lý          

Văn       Hậu

TD     Phượng

Anh     Hạnh

Địa      Kiều

Nhạc   Thuyên

Văn      TN

Văn      TN

GD      Yến

Toán     Lãm

Địa       Kiều

Toán  

Văn       Hậu

Địa      Kiều

TD      Phượng

Anh     Hạnh

Anh     Hạnh GD      Yến Văn       Hậu

Văn       Hậu

Hoá     N Hạnh

6

1

2

3

4

Sinh     N Hạnh

Hoạ    Văn

Văn       Huy

CN      Hằng

 

Lý          

CN     Hằng

Toán     Tân

TD      Phượng

 

Văn        TN

Văn       TN Hoạ    Văn

Anh     Hạnh

 

Sử        Huy

Toán   Định

Anh     Hạnh

Sinh       Nga

Hoạ    Văn

Anh     Hạnh

Toán     Lãm

Sử        Huy

 

Toán     Lãm

TD       Phượng

Lý         

Hoạ    Văn

 

Văn       Hậu

Hoá     N Hạnh

Sử      Kiều

Địa      Kiều

Sinh      Nga

Anh     Hạnh

Văn       Hậu

Toán     Định

TCT 

Anh     Hạnh

7.

Phượng

ĐHạnh, Văn, Nhung

 

1

2

3

4

5

Tin    Phương

CN    Hằng 

Sử      Hậu Toán     Tân

HĐNG   Hằng

Văn       Huy Văn       Huy

Tin     Lãm

Sử       Hậu

HĐNG Tân

Sinh       Nga

Toán     Định

Địa       Kiều

Văn      TN

HĐNG    Định

Địa       Kiều

Văn      TN

Văn      TN

Toán    Định

HĐNG   TN

Văn       Hậu

Văn       Hậu

Lý          

Toán     Lãm

HĐNG   Lãm

Văn      TN

Toán     Lãm

Sử        Huy

Sinh    N Hạnh

HĐNG   Hạnh

Toán  

Hoá     N Hạnh

Sinh     Nga

Lý       

HĐNG  Nga

CN      Hằng

Sinh     Nga

TCMT  Tân

Địa      Kiều

HĐNG  Kiều

Tác giả: thcsbasao

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường