• Gồm 19 lớp
  • Địa chỉ: Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam
  • Email: thcsbinhnghia@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0915628771
TT Thông tin
  • Ba công khai
  • Thông báo

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai về chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018 - 2019, cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

BA CÔNG KHAI

Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường, cơ sở vật chất, cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Xem thêm...