Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Phòng GD&ĐT Duy Tiên

Trường THCS Châu Sơn                                   

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Xét tuyển

Học xong lớp 6

Học xong lớp 7

Học xong lớp 8

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

Sở GD&ĐT

 

Sở GD&ĐT

 

Sở GD&ĐT

 

Sở GD&ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ
 
Nghiêm túc

Chặt chẽ
 
Nghiêm túc

Chặt chẽ
 
Nghiêm túc

Chặt chẽ
 
Nghiêm túc

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

 

 

Đảm bảo

Đảm bảo

Đảm bảo

Đảm bảo

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Ngoại khóa
Tư vấn

Ngoại khóa
Tư vấn

Ngoại khóa
Tư vấn

 Ngoại khóa
Tư vấn

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đủ
Đúng chuẩn
Khoa học

Đủ
Đúng chuẩn
Khoa học

Đủ
Đúng chuẩn
Khoa học

 Đủ
Đúng chuẩn
Khoa học

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Đạt yêu cầu chung

 Đạt yêu cầu chung

 Đạt yêu cầu chung

 Đạt yêu cầu chung

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Tốt

 Tốt

 Tốt

 Tốt

                                                                    Châu Sơn, ngày 27.tháng.8.năm2015

                                                                              Thủ trưởng đơn vị

                                                                                  (đã ký)

                                                                               Phạm Thị Oanh

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...