Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Kế hoạch/
KẾ HOẠCH HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  CHÂU SƠN                    Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số: 12 /KH-HTCTCN                               Châu Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào công văn số 89 / GD& ĐT- THCS ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017; Căn cứ vào công văn số 109 / GD& ĐT- THCS ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên về việc hội thảo nâng cao

chất lượng và hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường THCS năm học 2016-2017.

          Căn cứ vào kế hoạch số 11/KH-THCSCS ngày 15 tháng 9 năm 2016 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THCS Châu Sơn. Trường THCS Châu Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông đáp ứng nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Nâng cao hiệu quả việc tổ chức, chỉ đạo công tác chủ nhiệm trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, năng lực học sinh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trong trường trung học.

- Trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi công tác chủ nhiệm lớp.

- Qua hội thảo giúp giáo viên có nhận thức rõ hơn, có kỹ năng, kinh nghiệm tốt hơn về công tác chủ nhiệm lớp, phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của BGDĐT

II. NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính:

- Những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện và đào tạo; trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay

- Các kinh nghiệm đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường THCS).

+ Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, kỹ năng nắm bắt tình hình học sinh lớp chủ nhiệm;

+ Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động nhóm, hoạt động đội, giáo dục học sinh sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn hóa, thể thao …

+ Các giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc ngăn ngừa học sinh đánh nhau mang tính bạo lực

+ Kinh nghiệm quản lý lớp học bằng các biện pháp “Giáo dục kỷ luật tích cực”

- Kinh nghiệm xử lý các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

- Một số mô hình về giờ sinh hoạt lớp; đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm cho giáo viên ở trường THCS

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Địa điểm: Tại phòng họp hội đồng Trường THCS Châu Sơn

2. Thời gian: Hội thảo tổ chức 1/2 ngày, bắt đầu lúc 14 giờ , ngày  07 tháng     10 năm 2016

IV. THÀNH PHẦN

          1. Trưởng ban :  Đ/c Phạm Thị Oanh  – Hiệu trưởng (Chủ trì HT);

          2. Phó trưởng ban : Đ/c Chu đức Vọng – Phó Hiệu trưởng

                                            Đ/c Trần Kim Sơn – Phó Hiệu trưởng

          .3. Giáo viên chủ nhiệm 9 lớp; TPT đội; TT, TP tổ chuyên môn

 V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI THẢO

1. GVCN khối 9

 

Những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay

2. GVCN khối 8

Một số mô hình về giờ sinh hoạt lớp; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GVCN cho giáo viên ở trường THCS

3. GVCN  khối 7

Kinh nghiệm xử lý các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

4. GVCN khồi 6

Các kinh nghiệm đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện của giáo viên ở trường THCS

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các  GVCN các khối lớp căn cứ kế hoạch Hội thảo chuẩn bị các tham luận, ý kiến phát biểu, tình huống sư phạm để trình bày trong buổi hội thảo theo sự phân công của BTC .

2. Bộ phận hành chính phụ trách thiết bị, cơ sở vật chất căn cứ kế hoạch này chuẩn bị trang trí hội trường, bàn ghế, trang thiết bị cho buổi hội thảo đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc cần báo cáo với BTC (Trưởng hoặc phó ban) để chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch kịp thời./.

Nơi nhận :                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Ban tổ chức;                                                                                          ( Đã ký)

- GVCN                                                                                              Phạm Thị Oanh

- Lưu VP.

 

                

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...