18/04/2019

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018- 2019

Tác giả: thcschauson

18/04/2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017- 2018

Tác giả: thcschauson

18/04/2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

Tác giả: thcschauson

18/04/2019

CÔNG KHAI TAI CHÍNH

Tác giả: thcschauson

26/08/2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Tác giả: Trần Kim Sơn

28/08/2015

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

28/08/2015

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

28/08/2015

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015

Tác giả: Trần Kim Sơn

28/08/2015

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...