01/09/2017

Thời khóa biểu số 2 năm học 2017-2018 (thực hiện từ ngày 4 tháng 9 năm 2017

Tác giả: Trần Kim Sơn

18/08/2017

Thời khóa biểu lần 1 năm hoc 2017-2018

Tác giả: Trần Kim Sơn

15/10/2016

Thời khóa biểu số 3 năm học 2016-2017 (thực hiện từ ngày 17 tháng 10 năm 2016

Tác giả: Chu Đức Vọng

03/09/2016

Thời khóa biểu số 2 năm học 2016-2017 (thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

25/08/2016

Thời khóa biểu số 4 năm học 2016-2017 ( thực hiện từ ngày 22 / 8/2016)

Tác giả: Trần Kim Sơn

05/01/2016

Thời khóa biểu số 4 năm học 2015-2016 ( thực hiện từ ngày 11/1/2016)

Tác giả: Trần Kim Sơn

18/12/2015

Thời khóa biểu số 3 năm học 2015-2016 ( thực hiện từ ngày 14/ 12/ 2015)

Tác giả: Trần Kim Sơn

07/09/2015

Thời khóa biểu số 2 năm học 2015-2016 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2015)

Tác giả: Trần Kim Sơn

28/08/2015

Thời khóa biểu số 1 năm hoc 2015-2016(Thưc hiện từ 24/8/2015)

Tác giả: Trần Kim Sơn

30/01/2015

Thời khóa biểu từ tuần 22( Đ/C Phượng ra dạy)

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...