24/08/2016

Điểm thi học kỳ II năm học 2015- 2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

05/04/2016

Điểm thi 1/2 kỳ II năm học 2015-2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

25/01/2016

Kết quả thi HSG lớp 9 cấp huyện

Tác giả: Trần Kim Sơn

10/01/2016

Điểm thi học kỳ I năm học 2015-2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

10/01/2016

Điểm thi nửa học kỳ II năm học 2014-2015

Tác giả: Trần Kim Sơn

10/01/2016

Điểm thi nửa học kỳ I năm học 2015-2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

10/01/2016

Điểm thi học kỳ II năm học 2014-2015

Tác giả: Trần Kim Sơn

08/09/2015

Điểm thi khảo sát đầu năm học 2015-2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

02/02/2015

Điểm thi nửa học kỳ I năm học 2014-2015

Tác giả: Trần Kim Sơn

02/02/2015

Điểm thi học kỳ I năm học 2014-2015

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...