22/10/2016

Mẫu kế hoạch ( dành cho cấp trường)

Tác giả: Trần Kim Sơn

07/11/2015

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm

Tác giả: Trần Kim Sơn

08/09/2015

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG

Tác giả: thcschauson

03/02/2015

Kế hoạch hoạt động tổ CM

Tác giả: Trần Kim Sơn

03/02/2015

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Tác giả: Trần Kim Sơn

03/02/2015

MAU BC TT CA NHAN - CHINH QUYEN KHEN

Tác giả: Trần Kim Sơn

03/02/2015

MAU BC TT CA NHAN - NGANH GD KHEN .

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...